Tencate Geotube®

For avvanning, rensing og kystsikring

Bruk teknologien til å fjerne slam fra renseanlegg, fiskedampanlegg eller produksjoner

Utfordringer med slam fra renseanlegg, fiskedampoppdrett eller produksjoner, behov for å rydde opp i innsjøer og havner eller beskytte kystlinjer – både som kommune, industri eller entreprenør kan du ha behov for enkel og miljøvennlig avvanning, rensing eller kystvern. Dette gjøres med TenCate Geotube®.

Envidan, som eneste forhandler i Danmark, tilbyr den originale TenCate Geotube®.

TenCate Geotube®-teknologien er utprøvd med mange referanser i Danmark, og kan med fordel brukes til avvanning av slam fra avløpsrenseanlegg eller til rensing av innsjøer og havnebassenger. I tillegg er TenCate Geotube® en holdbar og velprøvd løsning for strandlinje- og havbeskyttelse.

Avvanning og rensing

Bruk TenCate GeoTubes® til drenerings- og renseprosjekter.

 • Biologisk slam fra renseanlegg, som et alternativ til tradisjonell mekanisk avvanning eller avvanning ved slammineraliseringsanlegg som permanent eller midlertidig installasjon
 • Sediment fra bl.a. innsjøer, havnebassenger i forbindelse med rensing
 • Sediment fra bl.a. regnvannsbasseng, kanaler, takrenner i forbindelse med rensing
 • Slam fra industriell produksjon
 • Slam fra fiskedamoppdrett

 

Kystvern

Bruk TenCate GeoTubes® til kystvernprosjekter

 • Klær av brinker
 • Dikes
 • Piers
 • Molebrytere

Mer om bruken av teknologien

Metoden er enkel å bruke og effektiv, samt svært fleksibel, da dimensjonene på posene justeres etter behov. Teknologien bruker store porøse poser som består av et syntetisk lerret (geotekstil) som holder fast materiale, men som samtidig lar overflødig vann renne av. Det finnes flere forskjellige typer geotekstiler tilgjengelig avhengig av behov.

TenCate Geotube®-teknologien leveres også som beholdermodell, hvor posefylling samt avvanning og konsentrasjon skjer i beholderen, som etter endt lagringsperiode kjøres til den endelige resipienten.

Samtidig krever teknologien minimalt energiforbruk og sikrer minst mulig mengde til transport og deponi eller deponering. Geotube®-posen er laget av polypropylen, og kan derfor leveres til forbrenning etter bruk.

Vi er klare til å hjelpe

Envidan kan være din rådgivende ingeniør og sparringspartner. I tillegg kan vi bistå med følgende tjenester i forbindelse med implementeringen:

 • Teknisk rådgivning, bistand og koordinering ved planlegging og oppstart av prosjektet
 • Levering av geotube® poser, dreneringsmatter mm.
 • Levering av annet mekanisk utstyr
 • Inngå avtaler med entreprenører
 • Utarbeidelse av anbudsmateriell mv. samt anbud, der dette er påkrevd
 • Myndighetsbehandling
 • Rådgivning i forbindelse med gjennomføring av prosjektet
 • Rapportering
TenCate Geotube®-teknologi avvanner og inneholder mudrede sedimenter fra elver, marinaer og andre vannveier, og tillater deponering eller behandling av forurensede sedimenter

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektsjef

+47 46905925

keh@envidan.no