Avvanning av slam og opprensing

TenCate Geotube®

Enten det er slam fra renseanlegg, restprodukter fra industriell produksjon, slam fra fiskeoppdrett eller sedimenter fra havne- og overvannsanlegg, kan avvanning og opprensing håndteres ved hjelp av TenCate GeoTube®.

Teknologien bak TenCate Geotube® er utprøvd med mange referanser i Danmark, og kan med fordel brukes til avvanning av slam fra renseanlegg eller til opprensing av innsjøer og havnebassenger på en enkel og miljøvennlig måte.

Som forhandler i Norge, tilbyr Envidan den originale TenCate Geotube®, som er en avvanningsteknologi for alle typer slam og sedimenter. Den krever ingen permanente anlegg eller faste installasjoner. Den brukes i det omfang som er nødvendig. Avvanning og lagring skjer i én og samme prosess. Fordelene med å bruke TenCate Geotubes til avvanning og rensing er mange:

Enkel teknikk som kan brukes på alle typer slam

Minimale omkostninger til drift og vedlikehold

Kan leveres i kundespesifikke størrelser

Tørrstoffinnhold på 15-50%, avhengig av type slam

Minst mulig slam til transport og deponi

SLIK VIRKER TENCATE GEOTUBE®

TenCate Geotube® fungerer i 4 trinn ved avvanning av slam og sedimenter:

1. Fylling av posen

Slam eller sediment tilsatt en passende polymer pumpes til posen. Polymeren sikrer god flokkulering og derav optimal separasjon av slam og rejektvann. Geotekstilen holder igjen partikler i posen.

2. Avvanning

Partikler holdes tilbake i posen og rejektvann ledes til renseanlegg, kloakksystem eller resipient.

3. Konsentrasjon

For uttørking av slammet, blir de fylte posene liggende for videre drenering i 2–12 måneder. Posen har en effektiv tilbakeholdelse av tørrstoff på >99%

4. Fjerning

Det avvannede slammet/sedimentet fjernes fra posen, avhengig av slamkvaliteten deponeres slammet til deponi, sluttdisponeres på landbruksjord eller brukes som innbyggingsmateriale. Geotube®-posen er laget av polypropylen, og kan dermed leveres til forbrenning etter bruk.

Vil du vite mer?

Trenger du mer informasjon om TenCate Geotube®-teknologien og hvordan vi kan hjelpe deg videre med akkurat ditt prosjekt?

Kontakt meg
for mer informasjon

Søren Lindtofte Brandt

Teamleder

+45 60 23 83 53

slb@envidan.dk