På Envidan har vi många års erfarenhet av avancerad avloppsrening och hållbart utnyttjande av avloppsvattenresurser. Design av reningsverk och processoptimering är några av våra kärnkompetenser.

Vi ligger i framkant när det gäller att hitta den bästa tekniken och de mest innovativa lösningarna för den specifika installationen och ger BAT-rekommendationer (Best Available Technology) på specialiserad nivå. Samtidigt använder vi onlinehantering för att optimera rengöringsprocesserna.

Vi har genomfört ett stort antal projekt för behandling av både kommunalt och industriellt avloppsvatten. Vi erbjuder ett brett program inom holistisk rening av avloppsvatten, t.ex. kundrådgivning, expansionsplaner, projektrådgivning och optimering av reningsverk.

Vårt tillvägagångssätt är alltid beroende av den specifika anläggningen och uppgiften och vi kan ge råd om både låg- och högteknologiska behandlingsprocesser.

Driftsstyrning och optimering är en viktig del av våra tjänster och vi erbjuder en rad lösningar och mjukvaruprodukter som underlättar vardagen i reningsverket. Slutligen har vi stor erfarenhet av att utföra nyckelfärdiga kontrakt för reningsverk.

Få en välgrundad planering av den framtida strukturen för avloppsreningsverk.

För att uppfylla framtida krav på effektiv rening av avloppsvatten, benchmarking av verksamheten, energioptimering etc. arbetar vi fokuserat och målinriktat med den framtida reningsverksstrukturen. Vi har ett väl beprövat koncept för att utarbeta holistiska expansionsplaner som fokuserar på att uppfylla era specifika mål eller strategier. För att göra detta använder vi vår omfattande kunskap om processoptimering, BAT-teknik, avloppsreningsverk, dräneringssystem och mottagande vatten för att komma hela vägen genom planeringsprocessen.

Med Envidan får du en partner som inte är rädd för att tänka utanför boxen när det gäller att hitta nya sätt att bidra till en hållbar utveckling och förbättra strukturen ur ekonomisk, miljömässig och social synvinkel.

Med en bred expertis når vi hela vägen fram

Vårt team består av process-, bygg-, maskin- och elingenjörer, biologer, geologer, landskapsarkitekter och hållbarhetsspecialister. Vi använder all vår kompetens för att leverera en lösning som tar hänsyn till alla aspekter av det specifika projektet.

Vi har också en brobyggande roll, där vi samverkar mellan myndigheter, företag, entreprenörer, projektkonsulter och andra i projektets alla faser. Vi hanterar kommunikationen mellan de berörda parterna, både muntligt och skriftligt.

Vi har kunskap gällande alla krav och villkor som krävs i samband med utsläpps- och anslutningstillstånd och vi har en gedigen erfarenhet av att utvärdera konsekvenser för miljön, påverkan på recipienten, transport av ämnen etc. Det ger oss bra förutsättningar att utföra det förberedande arbetet för att säkerställa att tidplanen håller.

Dra nytta av vår erfarenhet av att utforma och förverkliga anläggningar för avloppsvattenteknik.

Varje år utför vi många designuppdrag för våra kunder. Vi planerar alltid i nära dialog med kunden och anser att en deltagande process skapar ett unikt utrymme för ömsesidigt utbyte av idéer och erfarenheter. Därför designar vi också i 3D och bjuder in kunden och andra intressenter för en visualiserad rundtur på platsen.

Vi utformar avloppsreningsverk i detalj och använder all intern kompetens för att hitta den bästa tekniska lösningen till rätt pris. När vi sitter som konsult i ett projekt är det vårt ansvar att tänka på varje detalj och se till att jobbet blir gjort i tid, till rätt pris och med bästa möjliga teknik.

Och vi tar alltid hänsyn till hållbarhet när vi genomför projekt. En naturlig del av vårt arbete är att klargöra era specifika hållbarhetsmål och utveckla hållbara lösningar utifrån dem.

Vi erbjuder ett brett utbud av avancerade tjänster för rening av avloppsvatten:

 

 • Katalog över idéer för framtida utveckling
 • Åtgärder för energioptimering och minskning av koldioxidutsläpp
 • Användning av ny behandlingsteknik
 • Bedömning av alternativ för hållbart resursutnyttjande
 • Optimering av processer
 • Processservice och vägledning
 • Förvaltning på nätet
 • Införande av elektroniska arbetsjournaler
 • Beräkning av grunden för särskilda bidrag

Vi fokuserar på flera parametrar när vi utformar ett framgångsrikt projekt för reningsverk:

 

 • Klienternas engagemang
  Vi involverar alltid kunden så mycket som möjligt i utvecklingsprocessen för att anpassa förväntningarna.

 

 • Förstudier och inspektioner
  Vi genomför grundliga genomförbarhetsstudier och inspekterar platsen så många gånger som behövs för att få fram alla detaljer.

 

 • Deltagande av den operativa personalen
  Vi lyssnar på våra anställdas önskemål och behov. Det är de som kommer att ansvara för den dagliga verksamheten, och deras bidrag är vår vägledning.

Anbudsgivning och övervakning

Vi har stor erfarenhet av att förbereda anbud för både huvudkontrakt och specialkontrakt, och som projektkonsulter är vi ansvariga för att se till att anbudshandlingarna innehåller all nödvändig information för att få rätt anbud rätt från början.

Vi har också stor erfarenhet av att utvärdera och bedöma anbud mot de fastställda kriterierna för att säkerställa en bra och rättvis tilldelningsprocess.

 

 

Här ser vi att hållbarhet blir allt viktigare, och vi är väl rustade för att hjälpa till med de nya kriterierna.

Den höga nivån av professionalism är en förutsättning för oss under hela projektet. Därför är det ofta samma team som utformar och övervakar projektet, vilket garanterar enhetlighet genom hela projektet.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Christopher Gruvberger

Avdelingschef Water Treatment

+46 761 34 24 38

cgr@envidan.se