Hållbarhet och globala målen

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antogs Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och Globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Agenda 2030, de globala målen för en hållbar utveckling, är integrerade och odelbara vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Genom att ett mål uppfylls blir det enklare att uppnå ett annat. Om till exempel fler får tillgång till rent vatten och sanitet (mål 6) skapas bättre förutsättningar för människors hälsa (mål 3). Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. I Sverige är det SCB som redovisar den indikatorbaserade nationella uppföljningen för genomförandet av mål och delmål.

Genom våra projekt och uppdrag inom vatten för våra kunder inom kommun och industri hjälper vi verkligen till att bidra till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling inom våra kompetensområden. Säkrande av rent dricksvatten för alla, förbättring av avloppsvattenrening, utveckling av robusta, hållbara och klimatanpassade städer och omställning till grön energi och cirkulär ekonomi är en naturlig del av vår vardag.

Global goals

Vi som företag och samhällsaktör vill vara delaktiga och har inarbetat detta i vår affärsstrategi:

”Vi stödjer grön omställning och förverkligande av FN:s hållbara utvecklingsmål baserat på vattnets kretslopp. Vi som medarbetare på Envindan möter våra kunder med engagemang, skicklighet och anständighet i varje handling och är en målmedveten medarbetare som brinner för det vi gör, utan att bli utbränd.”

SustainED wheel illustration

Hållbarhetsverktyget SustainED visar vägen

För att visa hur vi, tillsammans med våra kunder bidrar till de globala målen och kundens egna hållbarhetsmål har vi tagit fram ett hållbarhetsverktyg som hjälper oss, våra kunder och våra partners att göra rätt val och prioritera hållbarhet i samband med projektgenomförande.

Med SustainED erbjuder Envidan ett stegvis verktyg som säkerställer en väl beprövad, systematisk och strukturerad process som ger våra kunder en tydlig riktning och ett väldokumenterat beslutsunderlag. Utifrån det kartlagda nuläget bedöms, prioriteras och sätts specifika mål och aktiviteter för att bidra till både de globala hållbarhetsmålen och kundens egna hållbarhetsmål för projektet. Vi tar hänsyn till olika påverkansfaktorer och ser till att vi tar rätt väg för att nå hållbarhetsmålen tillsammans.

 

1.

Kartläggning

Insamling av data och visualisering av utgångsläget

2.

Utvärdering

Databehandling, analys och bedömning av potentialer

3.

Prioritering

Urval av åtgärdsområden

4.

Mål

Fastställa konkreta mål för åtgärdsområdena

5.

Förbättringsåtgärder

Genomföra och följa upp aktivitet för måluppfyllelse

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

 

Läs mer här

Kontakta mig
om du vill veta mer

Mia Ströman

Hållbartshets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef

+46 705 64 58 69

mst@vaing.se