Ny studie avslöjar fortsatt bristande kunskap om tryckslag i VA-branschen

En ny studie har genomförts för att undersöka kunskapsnivån om tryckslag i ledningsnät inom VA-branschen. Studien är utförd av Kristofer Kiste från Envidan och resultaten visar att trots att problemet identifierades redan på 1980-talet, är kunskapen fortfarande mycket låg. Tryckslag, som uppstår vid snabba förändringar i flödet i ledningssystem, kan orsaka allvarliga skador på ledningar och försämra dricksvattenkvaliteten.

 

Studien genomfördes genom enkäter och intervjuer med VA-verksamheter, konsultfirmor och lärosäten. Den avslöjar att tryckslagsbedömningar sällan utförs vid projektering av nya ledningar. Många VA-verksamheter rapporterar läckor som misstänks bero på tryckslag och kunskapen hos konsulter är generellt låg. Inget av de större lärosätena i landet erbjuder specifika kurser om tryckslag och endast tre berör ämnet i någon form.

 

Projektet har inneburit fantastiska möten med engagerade personer i branschen, både inom akademin, på konsultsidan och hos VA-verksamheterna. Möjligheten att få föreläsa för så många VA-verksamheter har varit inspirerande, lärorikt men framför allt väldigt kul

För att minska antalet läckor och förbättra arbetsmiljön för driftoperatörer föreslår rapporten ett generellt kunskapslyft i branschen. Bättre samverkan mellan lärosäten och VA-verksamheter rekommenderas för att säkerställa att VA-ingenjörer har tillräcklig kunskap om tryckslag. Dessutom föreslås ett övergripande samarbete för att utveckla en tydlig arbetsmetodik kring tryckslag, som kan inarbetas i en revidering av publikationen VAV P58, Tryckslag i VA-anläggningar.

Kristofer Kiste tackar Svenskt Vatten för finansiering och möjligheten att få utföra denna studie. Rapporten, som nyligen släpptes, är redan nu tillgänglig för alla medlemmar i Svenskt Vatten och blir under slutet av augusti även tillgänglig för övriga.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakt Kristofer Kiste direkt på e-post kki@envidan.se eller telefon +46 704 29 26 36