Referenceliste – Natur og vandmiljø

Hvem

Vejen Kommune

Hvad

Faunapassage ved vandmøllerne i Vejen Å

Hvornår

2018-2023

Indtil for nylig lå der to spærringer i Vejen Å. Spærringer, der hindrede fri passage for fisk og smådyr. Det gjaldt fx for laks og havørreder, der kom trækkende fra Vadehavet op i Kongeåen og videre op i Vejen Å for at gyde og sikre de fremtidige generationer.

Med Vejen Kommune som bygherre har Envidan været rådgiver på realiseringen af de to projekter. Projekterne havde begge fokus på at fjerne opstemningerne og skabe et mere naturligt vandløb med masser af variation bl.a. i form af en lang række stryg.

Envidan forestod detailprojektering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt byggeledelse og tilsyn under anlægsfasen.

Water stream by Vejen Store Vandmølle in Denmark

For mere info, kontakt:

Kasper Abildtrup Rasmussen
kar@envidan.dk
+45 40428275

Hvem

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Hvad

Klimalavbundsprojekt ved Ulkær Mose

Hvornår

2023

Envidan har indgået en rammeaftale med Naturstyrelsen med henblik på at realisere klimalavbundsprojekter rundt i hele landet. Et af disse projekter er et mere end 1000 ha stort projekt ved Ulkær Mose i Ikast-Brande Kommune.

Envidan skal levere både den tekniske, biologiske og ejendomsmæssige forundersøgelse. Dette omfatter alt fra jordprøvetagning, vandløbsopmåling, naturvurderinger, lodsejerinterviews mv.

Alt sammen med henblik på at realisere et projekt, der kan mindske drivhusgasudledningen, øge kvælstoffjernelsen samt skabe en mere vild og værdifuld natur.

Water stream by Ulkær Mose, Ikast Brande Kommune, Denmark

For mere info, kontakt:

Esben Astrup Kristensen
eak@envidan.dk
+45 60238365