Vand kender ikke administrative grænser – holistiske løsninger er fremtiden

”Vi skal sikre os bedre mod vandmasserne”, sådan lød det fra miljøminister, Magnus Heunicke i forbindelse med, at regeringen præsenterede den første del af den nationale klimatilpasningsplan d. 23. oktober 2023. Envidan støtter fuldt ud dette initiativ og de handlinger, der naturligt følger i kølvandet af det. Klimatilpasningsplanen blev præsenteret af Miljøministeriet og DANVA, og i dette blogindlæg vil vi dykke ned i de aspekter af planen, som vi finder vigtigst – særligt med fokus på budskabet om, at vand ikke kender administrative grænser og at vi derfor er nødt til at tænke i holistiske løsninger.

 

Håndtering af stigende grundvand

Et af de presserende problemer, vi står over for i hele landet, er grundvandsstigninger, der skyldes klimaændringer og kloaksystemer, der tætnes. Mange kommuner kæmper med håndteringen af grundvand, og DANVA har derfor sammen med flere forsyningsselskaber og kommuner arbejdet på at sikre, at der blev skabt en lovgivningsmæssig ramme for håndtering af terrænnært grundvandsressourcer.

Kommunale myndigheder får nu mulighed for at lade deres forsyningsselskaber tage en mere helhedsorienteret tilgang til en større del af vandkredsløbet. Det synes vi, giver rigtig stor værdi, fordi det giver dem mulighed for at implementere holistiske løsninger, der går ud over nuværende administrative grænser og indarbejde grundvandsudfordringer i klimatilpasningsstrategier.

 

En samfundsøkonomisk tilgang til klimatilpasning

Vi bifalder inkluderingen af principperne om samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed i Klimatilpasningsplan 1, som vi kender fra Serviceniveaubekendtgørelsen . Hos Envidan anser vi dette princip for at være en sund tilgang. Og i øvrigt et princip, som vi har arbejdet rigtigt meget med at gøre til lettilgængelige analyser for alle der arbejder med klimatilpasningsprojekter.

Vil du komme godt fra start med serviceniveaubekendtgørelsen?

Læs mere her

Med erfaringerne fra vores arbejde med “Skrift 31,” udviklingen af Aarhus-metoden til klimatilpasning og bidrag til Serviceniveaubekendtgørelsen, har vi bl.a. sammen med Scalgo og Aarhus Vand i et fælles innovationsprojekt i Norge (InnoVann) gjort det muligt både at lave oversvømmelsesberegninger og cost-benefit-analyser af klimatilpasning direkte i Scalgo Live.

Med de nye muligheder i Scalgo Live, der muliggør afprøvning af konkrete tiltag, kan enhver, der bruger Scalgo Live, nemt udføre analyser i tråd med principperne, som Klimatilpasningsplan 1 foreskriver. Og vores nye adaptive tilgang i InnoVann-metoden, skal selve tiltagene udvikles først, når andre projekter skal igangsættes. Dét øger effektiviteten og reducerer omkostningerne til klimatilpasningen.

Det er altså et spørgsmål om at forbedre udviklingen af klimatilpasningstiltag, så det er let og effektivt at integrere vandhåndtering i alle fremtidige projekter – og der er virkelig god mening med, at arbejdet med klimatilpasning afventer andre projekter. For forskningen slår fast, at det voldsomme vejr bliver tiltagende værre over de næste 50-100 år, som de samfundsøkonomiske beregninger typisk laves over, så den største gevinst opnås altså i den sidste del af perioden.

Særligt fokusset på “en vedvarende indsats og styrkede bestræbelser på klimatilpasning på tværs af sektorer,” i Klimatilpasningsplan 1 understreger vigtigheden af helhedsorienterede løsninger og nødvendigheden af at øge samfundsøkonomisk værdi i klimatilpasning.

Denne tilgang er i tråd med de centrale principper i InnoVann-metoden, hvor initiativer altid udvikles og udføres i samarbejde med andre projekter. InnoVann-metoden bygger videre på den adaptive tilgang, som vi f.eks. kender fra DAPP-metoden, introduceret i Danmark af Kystdirektoratet.

Vil du vide mere om InnoVann og hvordan du får hjælp til fremtidens klimaforandringer?

Læs mere her

 

Analyse af investeringsniveauer for klimatilpasning

Miljøministeriets betoning af “analyse af det passende investeringsniveau for klimatilpasning” i Klimatilpasningsplan 1, finder vi yderst relevant.

Når vi laver analyser af samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed i overensstemmelse med reglerne i Serviceniveaubekendtgørelsen, står vi ofte over for overraskende resultater i forhold til, hvad der kan betale sig og hvad der ikke kan. Vi bemærker også forskelle mellem screeningsanalyser og mere omfattende undersøgelser, som vi f.eks. har udført for Miljøstyrelsen som eksempler til Serviceniveaubekendtgørelsen.

Klimatilpasningsplan 1 repræsenterer et betydeligt skridt fremad i forhold til at tackle de udfordringer, som klimaændringerne medfører. Den opfordrer til en helhedsorienteret, tværsektoriel tilgang, prioriterer samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed og giver kommuner og forsyningsselskaber mulighed for at arbejde sammen om at tilpasse Danmark til det fremtidige klima. Envidan står klar til at støtte disse bestræbelser og sikre en bæredygtig fremtid for alle.

 

Læs Miljøministeriets nyhed om Klimatilpasningsplanen

Læs første del af Klimatilpasningsplanen

Kontakt mig
for mere info

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk