Kom godt i gang med serviceniveau-bekendtgørelsen

Vejledningen for Serviceniveaubekendtgørelsen er sendt i høring.

 

I Envidan har vi bidraget til udarbejdelsen af store dele af vejledningen, og vi er i dén grad klar og har ekspertisen til at hjælpe forsyninger og kommuner godt i gang med Serviceniveaubekendtgørelsen. Og vi tilbyder kvalificeret assistance fra øverste hylde hele vejen rundt om de tre P’er: Proces, Planlægning og Projektgennemførelse.

  • Proces – Vi hjælper jer med at forstå bekendtgørelsens muligheder og begrænsninger, samt hvordan overgangen bliver for medfinansieringsprojekter. Vi faciliterer implementering af bekendtgørelsen og samarbejdet mellem kommune og forsyning.
  • Planlægning – Vi tilretter spildevandsplanerne og har de hydrauliske, anlægstekniske og samfundsøkonomiske kompetencer til at gennemføre de påkrævede analyser og levere et brugbart resultat til det videre arbejde.
  • Projekt-gennemførelse – Vi rådgiver i forbindelse med projektering og anlæg af tiltagene, som kan omfatte f.eks. traditionelle løsninger med større rør, forskellige former for forsinkelse og magasinering af regnvand på terræn, LAR, skybrudsveje, løsninger i vandløb etc.

Hvad er serviceniveaubekendtgørelsen for en størrelse?

Serviceniveaubekendtgørelsen giver kommuner og forsyningsselskaber nye muligheder for at gennemføre tiltag til klimatilpasning og skybrudssikring til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Den trådte i kraft i starten af 2021, og Miljøstyrelsen har netop sendt vejledningen om bekendtgørelsen i høring.

To centrale principper i bekendtgørelsen:

  1. Finansieringen af tiltag kan ske gennem udvidelse af forsyningens indtægtsloft dvs. betalt gennem højere takster.
  2. Det er et krav, at tiltagene skal være samfundsøkonomisk hensigtsmæssige, hvilket skal ske gennem fastlæggelse af det optimale serviceniveau for klimatilpasning. Kravet er, at besparelserne ved de færre oversvømmelsesskader, som klimatilpasningstiltagene medfører, skal være større end omkostningerne ved at gennemføre dem.

Tiltagene kan omfatte en lang række løsninger f.eks. traditionelle løsninger med større rør, forskellige former for forsinkelse og magasinering af regnvand på terræn, LAR, indretning af veje til skybrudsveje til bortledning af regnvand, løsninger i vandløb som bedrer bortledningen af tag- og overfladevand etc.

Planmæssigt skal fastlæggelse af serviceniveauet forankres i kommunens spildevandsplan, mens tiltagene projekteres og anlægges af spildevandsselskabet. Der er således lagt op til et tæt samarbejde mellem forsyning og kommune.

 

Kontakt mig
for mere info

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk