Biogas

Horsens Bioenergi erstatter fossilt brændsel med biogas

Horsens Bioenergi producerer biogas ved udrådning af husdyrgødning og restprodukter fra landbrug og fødevareindustrier. Den producerede biogas opgraderes og afsættes til naturgasnettet og erstatter dermed fossilt brændsel til gavn for klima og miljø. 

Hvem

Horsens Bioenergi

Hvad

Rådgivning ifm. etablering og udvidelse af biogasanlæg, herunder udarbejdelse af ansøgning om anlægsstøtte til tilskudspulje, myndighedsbehandling, lokalplan, miljøgodkendelse og VVM-redegørelse

Hvor

Horsens, Danmark

Hvornår

2014-2021

Horsens Bioenergi blev idriftsat i september 2014 nord for Horsens tæt ved Danish Crowns slagteri. I 2015 blev anlægget udvidet med yderligere en reaktor, der skulle supplere de to oprindelige. Den ene af de to haller blev ombygget og efterfølgende udlejet til Daka ReFood, som har etableret et anlæg til forbehandling og sortering af madaffald fra supermarkeder, storkøkkener m.v.

Unik synergieffekt og bedre udnyttelse af næringsstoffer og energiindhold

Horsens Bioenergi har i dag kapacitet til at behandle 550.000 ton biomasse pr. år, hvoraf en del består af den biopulp, der kommer fra Daka ReFoods behandlingsanlæg. Gennem samarbejdet med Daka ReFood har man opnået en unik synergieffekt. Udover at kunne dele en række af de tekniske systemer opnår man også en markant miljø- og energimæssig gevinst i kraft af udnyttelsen af næringsstoffer og energiindhold i madaffaldet. Dertil kommer også en stor besparelse i behovet for landevejstransport, idet slutproduktet fra Daka ReFoods behandlingsanlæg anvendes på biogasanlægget og dermed ikke skal transporteres med lastvogne til eksterne anlæg.

Senest er anlægget i 2021 udvidet med flere reaktorer og modtagetanke, ligesom der også er etableret et CBG-tankanlæg, der giver mulighed for at opgraderet biogas kan anvendes som brændstof i lastvogne og dermed erstatte et forbrug af fossilt brændstof i form af diesel.  

Envidans rolle i projektet

Envidan har gennem hele forløbet været rådgiver på projektet og har med succes udarbejdet ansøgning om anlægsstøtte til den tilskudspulje for etablering af biogasanlæg, der var tilgængelig, da anlægget blev projekteret. Herudover har vi desuden varetaget størstedelen af myndighedsbehandling, herunder lokalplan, miljøgodkendelse og VVM-redegørelse både i forbindelse med det oprindelige anlægs opførelse og de løbende udvidelser, der har fundet sted.

Kontakt mig
for mere info

Carl Hvid Stephansen

Senioringeniør

+45 50 50 22 07

cst@envidan.dk

Del på de sociale medier