BæredygtighedNatur & vandmiljø

Erhvervs-ph.d. om fremtidens overvågning af vandkvalitet

Hvem

Samarbejde mellem Aarhus Universitet, Hach og Envidan

Hvad

Erhvervs-ph.d. om overvågning af vandkvalitet i danske vandløb

Hvor

Danmark

Hvornår

2021-2024

Overvågning af vandkvalitet i danske vandløb

Hydrogeolog Sofie van’t Veen er godt i gang med sit 3-årige ph.d.-projekt, SENTEM (Sensors Application for High Temporal Resolution Monitoring in Danish Streams) i samarbejde med Aarhus Universitet (Institut for Ecoscience), Hach og Envidan.

Projektets mål er at skabe nye idéer og viden om den fremtidige brug af sensordata med tidsmæssig høj opløsning blandt andet ved at benytte Machine Learning til næste generations overvågning af vandkvalitet i danske vandløb.

Gennem projektet skal Sofie teste sensorer, udvikle metoder til kvalitetssikring af data, opstille målekampagner ift. regnbetingede udløb samt bidrag fra det åbne land mm.

Langt større sikkerhed ved at måle hvert minut

I dag måler man som oftest indholdet af næringsstoffer i de danske vandløb manuelt hver måned og i nogle få tilfælde hver 14. dag. De relativt få målinger betyder dog stor usikkerhed. Netop derfor er projektet højst relevant, da vi med stor sandsynlighed ser ind i en fremtid, hvor brug af sensorer, der måler værdierne hvert minut, bliver hverdag. Desuden er den nuværende metode en håndbåret proces, der koster det danske samfund omtrent 30 mio. kr. om året. Det betyder, at der, udover langt mere præcise målinger, også er mange penge at spare ved at implementere en ny generation af overvågning.

Brugen af sensorer til overvågning er vidt udbredt på renseanlæg, men endnu ikke i vandløb. Projektet er en del af Envidans R&D-investering, og støtter således forskning og udvikling, der bygger videre på Envidans kompetencer indenfor vandkredsløbet.

Fordele ved online højfrekvent data

Mulige værdier at indhente ved online højfrekvente data ved målestationer i vandløb kan være at:

  • Opnå viden om nøjagtighed ved beregning af transport af kvælstof og fosfor (sammenlignet med normale punktprøver – hvad vindes ift. bias og spredning) – f.eks. til brug i de årlige nationale havbelastningsopgørelser
  • Opnå erfaring med ressourceforbrug ved online målinger og sensorer ift. pasning, kalibrering og datahåndtering
  • Opnå ny viden om kilder til N og især P herunder viden om retention og transportveje
  • Opnå hurtigere og sikrere bestemmelse af trend på et givent niveau
  • Opnå bedre viden om retention af N og P i oplande

De fem overordnede formål

  1. At udvikle en innovativ metode og guide til brug, kvalitetssikring, kalibrering og validering af data med høj tidsopløsning til sensorovervågning i forskellige typer danske vandløb vha. Machine Learning

  2. At etablere indgående kendskab til vigtigheden af data med høj tidsopløsning til beregning af næringsstofbelastninger ved daglige, månedlige og årlige tidsskridt
  3. At undersøge, om næringsstofkilder og -transportveje i oplande kan findes ved anvendelse af data med høj tidsopløsning
  4. At undersøge kompromiser mellem data med høj tidsmæssig opløsning ved kalibrering af en SWAT-model for at forbedre modellen under ekstreme klimaforhold
  5. At undersøge om overløb af ubehandlet spildevand og/eller kilder såsom overfladeafstrømning i vandløb under stormhændelser kan detekteres og kvantificeres ved hjælp af sensordata med høj opløsning, radarobservation af nedbør og Machine Learning

Har du brug for hjælp?

Vi kan hjælpe med alt fra naturgenopretning til vandløbsrestaurering og -pleje og har et stærkt team af eksperter, der kan hjælpe dig.

Kontakt mig
for mere info

Sofie Gyritia Madsen van’t Veen

Projektingeniør_Erhvervs-phd

+45 28 25 75 78

smv@envidan.dk

Del på de sociale medier