BæredygtighedKlimatilpasningNatur & vandmiljø

Vådområdeprojekt ved Gørup Enge gavner vandkvaliteten i Limfjorden

Tager man en overflyvning henover Gørup Enge på grænsen mellem Viborg og Vesthimmerlands Kommune, bliver blikket draget af det smukt slyngede vandløb, der bugter sig igennem det græsgrønne landskab. Vandløbet er et konkret eksempel på den rådgivning, Envidan har leveret til Viborg Kommune i forbindelse med realiseringen af et 110 ha stort vådområdeprojekt.

Hvem

Viborg Kommune 

Hvad

Vådområdeprojekt, herunder oversvømmelse med vandløbsvand, genslyngning af vandløb, overrisling med drænvand og ekstensivering af arealer

Hvor

Gørup Enge, Vesthimmerland 

Hvornår

2021 

Projektet er en del af den statslige vådområdeordning, og formålet har været at mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden. Forventningen er, at projektet kan tilbageholde ca. 8,9 tons N/år, samtidig med at CO²-udledningen bliver reduceret ved at sætte tørveholdige jorder under vand – alt sammen til gavn for vandkvaliteten i Limfjorden. 

Vådområdeprojektet er blevet realiseret vha. forskellige tiltag:

  • Oversvømmelse med vandløbsvand
  • Overrisling med drænvand
  • Gennem ekstensivering af arealer

Sidstnævnte medfører bl.a., at der fremover ikke må gødskes eller sprøjtes på arealerne. Alle tiltag har til hensigt at øge naturværdierne i området, skabe en mere naturlig hydrologi og mindske udledningen af drivhusgasser.  

Naturens udbytte

Som led i projektet har man genslynget flere vandløb og sløjfet en række interne dræn og grøfter. På den måde forekommer der i dag langt mere oversvømmelse med næringsrigt vandløbsvand, samtidig med at forskellige dræn er afbrudt, så der forekommer overrisling med drænvand fra de omkringliggende marker. De genslyngede vandløb har desuden skabt fine levesteder for fisk og smådyr, og der er blevet anlagt en række gydestryg for bl.a. ørred. 

Projektet stod færdigt i efteråret 2021 og blev gennemført med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Envidan har udført detailprojektering, gennemført udbud og licitation samt foretaget tilsyn og byggeledelse i forbindelse med anlægsfasen.

Kontakt mig
for mere info

Kasper Abildtrup Rasmussen

Projektchef

+45 40 42 82 75

kar@envidan.dk

Del på de sociale medier