AfløbKlimatilpasning

Byudvikling i Køge Nord skaber mere natur og øger biodiversiteten

I et tværfagligt samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Schønherr har Envidan skabt grøn byggemodning, grobund for øget biodiversitet og innovative renseløsninger for KLAR Forsyning nord for Køge.

Hvem

KLAR Forsyning

Hvad

Grøn byggemodning, renseløsninger, regnvandsbassiner og øget biodiversitet

Hvor

Køge

Hvornår

2018-2025

Hovedstadens nye bæredygtige bydel

Køge Kommune har udlagt et område på ca. 130 ha. i den nordlige del af kommunen til et nyt og bæredygtigt udviklingsområde til bolig og erhverv. Visionen er, at Køge Nord skal være hovedstadens nye bæredygtige bydel, hvor blå og grønne områder samt korridorer skal fungere som ”grøn byggemodning”, der udover at skabe bynatur, også giver de kommende byggefelter øget værdi. 

KLAR Forsyning arbejder for at etablere multifunktionelle, rekreative regnvandsløsninger med høj rensegrad for at bidrage til opfyldelse af Køge Kommunes vision og for at overholde miljøkravene, hvor der især har været fokus på at begrænse fosforudledningen til de to vandløb, Skensved Å og Snogebækken, pga. et nedstrøms Natura 2000-område. 

Envidan har i den forbindelse fungeret som totalrådgiver sammen med Schønherr og designet, projekteret og ført tilsyn med etablering af alle regn- og spildevandsanlæg i tæt samarbejde med KLAR Forsyning og entreprenøren Tscherning. 

Fleksibilitet og løbende dialog sikrer god proces

Envidan har udført totalrådgivning i samarbejde med bygherre, KLAR Forsyning, landskabsarkitektfirmaet Schønherr og entreprenør Tscherning. Undervejs i projektet er der blevet arbejdet på flere planlægnings- og udførelsesstadier i forskellige delområder i projektområdet på samme tid for at kunne holde tidsplanen og udnytte synergier. Projektet kræver løbende dialog med udviklerne og Køge Kommune, så fleksibilitet og overblik er nøgleord for både planlægningen, projekteringen og udførelsen. 

En byggeproces i flere etaper

Der er planlagt tre etaper med 6-8 delområder, hvoraf fire er anlagt, bl.a. området nord for den nye station. Her opsamles regnvandet til rensning efter en ny renseløsning i Det Grønne Strøg, som på snæver plads blandt høje kvadratmeterpriser skaber en samlet volumen på ca. 3.000 m3. Anlægget består af fem på hinanden koblede bassiner, der gennem en kombination af Sedipipes og beplantede sandfiltre sikrer den nødvendige effektive forsinkelse og rensning, der især er rettet mod fosforfjernelse. Disse anlæg blev afleveret i september 2020. 

I den anden ende af projektområdet (industriområdet) er der planlagt og projekteret et tørt, grønt bassin, en transportkorridor samt to større konstruerede vådområder, der skal modtage vej- og pladsvand fra det kommende område med transport- og datacentre. Bassinerne har en samlet opstuvningsvolumen på 23.000 m3. Vådområder samt dige blev afleveret i henholdsvis sommer 2020 og sommer 2021. Regn- og spildevandsledningsarbejder er ligeledes projekteret og udført i hele projektområdet. 

I boligområdet er der etableret 2 rensebassiner. Det ene er et traditionelt regnvandsbassin med rekreative arealer, mens det andet følger samme design som Det Grønne Strøg samt 10 tørre, lokale forsinkelsesbassiner med rekreative elementer, som er projekteret sammen med Køge Kommunes nye vej gennem boligområdet. Alle nødvendige ledningsanlæg til regn- og spildevand er udført og afleveret i 2022. 

Etape 3, som indeholder den resterende del af alle forsyningens regn- og spildevandsanlæg i området, er i øjeblikket i hhv. design- og myndighedsfasen. Det forventes udbudt med bæredygtige kvalitetskriterier og tidlig entreprenørinddragelse i løbet af 2023. Endelig pågår der i hele projektområdet løbende planlægningsarbejde, hydrauliske analyser og projektering med henblik på at skabe den bedst mulige koordinering med det igangværende og fremtidige anlægsarbejde. 

Del på de sociale medier