AfløbKlimatilpasning

Klimapark i Sofiendal Enge tiltrækker beboere og håndterer enorme mængder regnvand

Den nye klimapark i Sofiendal Enge i Aalborg SV håndterer regnvand fra et område svarende til 500 fodboldbaner og er desuden et rekreativt område for områdets mange tilflyttere. Den 23 ha. store klimapark er en bæredygtig løsning, der øger biodiversiteten i området ved at bidrage til bedre vilkår for natur og vandløb, og den tiltrækker samtidig nye beboere til det populære område. 

Hvem

Aalborg Kloak A/S og Aalborg Kommune 

Hvad

Klimapark til håndtering af regnvand og til brug som rekreativt område 

Hvor

Sofiendal Enge, Aalborg SV 

Hvornår

2018-2030 

Regnvandshåndtering som rekreativt område

Idéen om at etablere en klimapark til håndtering af overfladevand opstod, fordi Aalborg Kommune ønskede at byggemodne et stort lavtliggende område med lejlighedsvis høj grundvandsstand og overfladevand i terræn. Løsningen blev til som et medfinansieringsprojekt mellem Aalborg Kommune og Aalborg Kloak A/S.  

Etableringen af en klimapark medvirker til, at regnvandet kan håndteres lokalt, så det renses og forsinkes i selve klimaparken, samtidig med at overfladevand fra andre bydele kan ledes til klimaparken, efterhånden som separatkloakeringen bliver gennemført i de øvrige delområder. Klimaparken forener på den måde den tekniske vandhåndteringsopgave med et rekreativt område, hvor biodiversitet er i fokus. 

Envidan har for Aalborg Kloak A/S og Aalborg Kommune, By- & Landskabsforvaltning A/S stået for udarbejdelse af planlægning- og detailprojekt samt udbudsmateriale for etablering af otte koblede regnvandsbassiner og regulering af udløbsrecipient (Svanholmgrøften) i Sofiendal Enge. 

Projektet blev indledt med et skitseprojekt, der belyste behovet for magasinering og forsinkelse i bassinerne, ligesom de overordnede tilledningspunkter til bassinerne blev fastlagt. Desuden blev nødvendigheden af at regulere Svanholmgrøften på strækningen mellem bassinerne og Limfjorden behandlet. 

Klimaparken kommer på sigt til at modtage vand fra et opland på ca. 340 ha. Ved etablering af bassinerne i klimaparken blev der fortrængt ca. 100.000 m³ jord, hvoraf ca. 3/4 er genindbygget i landskabelige bakker eller som en del af terrænhævning af den omkringliggende byggemodning. 

Landskabsbearbejdningen er sammen med bl.a. såning af urter med til at sikre en diversitet i området, som skaber et forskelligt udtryk af fauna og flora afhængig af årstid og ændring af vandstand. 

Klimaparken består af fire tørre kaskadebassiner i Mulighedernes Park med tilløb til fire våde bassiner. Her er et samlet forsinkelsesvolumen på ca. 76.000 m³.  

Anlægget er projekteret med særligt fokus på tilgængelighed for brugere såvel som driftspersonale. Der er sikret kørefast adgang til alle bassiner for driftspersonalet og samtidig fungerer det som stier for gæster i området. Der er installeret spang og broer, hvor stierne krydser wadi og grøfter.

Samarbejde med mange interessenter

Arbejdet udføres delvist i et byggemodningsområde og delvist i et eksisterende parkområde. Samtidig berøres trafikerede arealer samt områder med sideløbende anlægsprojekter. En stor del af projektet består derfor i koordinering mellem interessenter, myndigheder og gæster i området.

Størstedelen af ledningsarbejderne udføres i dimensioner ø1200-ø1600 mm., hvilket kræver specialløsninger til bygværker og indpasninger i et rekreativt område.

Regulering af Svanholmgrøften omfatter foruden hydrauliske beregninger en tæt dialog til myndigheder og lodsejere.

Tilsyn og arbejdsmiljøkoordinering

Opgaven omfatter også tilsyn med arbejdets udførelse og koordinering af arbejdets udførelse. Projektet koordineres i tæt samarbejde med Aalborg Kommunes driftsorganisation, som skal overtage den daglige vedligehold af anlægget. Endeligt udføres der som en del af ydelsen løbende arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfasen.

Fremtidige planer for klimaparken

Klimaparken med bassiner, diverse regulerings- og overløbsbygværker, stier og adgangsvej er etableret fra 2019-2021. Efterfølgende, fra 2021-2022, har Aalborg Kommune suppleret med yderligere rekreative elementer i form af beplantning, borde og bænke mv. Frem til 2030 bliver der løbende ledt mere og mere overfladevand til klimaparken, i takt med at Aalborg Kloak A/S får gennemført separatkloakering af opstrømsbeliggende kloakoplande. I 2023 er det desuden planlagt at udvide Svanholmgrøften, som er recipient for overfladevand fra klimaparken. 

Kontakt mig
for mere info

Aske Malvang Kristensen

Projektingeniør

+45 27 15 37 65

amk@envidan.dk

Del på de sociale medier