Din guide til bedre udnyttelse af data #2

Bidrager dit data til smartere arbejdsgange, bedre udnyttelse af ressourcer og velfunderede beslutninger?

Systematisering af data kan for mange være en tidskrævende og uoverskuelig – ja, en nærmest umulig opgave. Ikke desto mindre er der al mulig grund til at løse denne udfordring, fordi data kan tilføre værdi til en forsyning på et utal af måder. Men det kan være vanskeligt at vide, hvordan ens data reelt skal stilles op og præsenteres, for at det rent faktisk kan bidrage i arbejdet og skabe værdi.

Data er ualmindeligt velegnet til at visualisere og overskueliggøre arbejdsprocesser.

Er du nysgerrig på, hvordan strategisk udvalgt og visualiseret data kan skabe værdi for forsyninger? Så læs med her, om hvordan Envidans Dashboards visualiserer data og giver indsigt i drift og performance.

bedre-udnyttelse-af-data-med-en-dataplatform

Hvad er Dashboards?

I Envidan har vi udviklet EnviTronic BI, som har flere funktioner:

(1) at visualisere det data, I efterspørger

(2) at eksportere data fra Envidans programmer til jer

(3) at levere standardrapporter og analyser

I anden del af din guide til bedre udnyttelse af data, dykker vi ned i mulighederne med ”Dashboards”, der indebærer præsentation og visualisering af udvalgt data.

Dashboards giver jer mulighed for at få analyseret og visualiseret det data, I ønsker, ved hjælp af rapporter, som Envidan stiller til rådighed. Dashboards bliver udviklet af Envidans data scientists i tæt samarbejde med vores softwareingeniører. Derfor tager Dashboards udgangspunkt i en omfattende vandfaglighed fra branchen og stor datafaglig ekspertise. Dashboards tilpasses efter jeres behov, uanset om det er afrapportering, visualisering af data, indsigt, benchmarking eller performance.

I det følgende kan du læse tre eksempler på Dashboards, der kan lette arbejdsgangene og understøtte beslutninger vedrørende tiltag til opnåelse af strategiske mål for andre forsyninger ved hjælp af kundetilpasset og målrettet databehandling.

 

1. Parismodellen

Fokus på energi- og klimaperformance med data

Det første eksempel på et Dashboard, som kan lette arbejdsbyrden og bidrage til et mere nuanceret indblik i driften for en forsyning, er Dashboards til indrapportering i overensstemmelse med Parismodellen.

Parismodellen er et initiativ, der tager afsæt i Parisaftalen, og bidrager til den danske vandsektors vej til energi- og klimaneutralitet. Jævnfør modellen opfordres alle drikke- og spildevandselskaber til at indmelde deres nuværende energiforbrug, energiproduktion, CO2-reducerende tiltag, direkte lattergasemissioner og metanemissioner og ambitioner for tilsvarende poster frem mod 2030 og 2035 til Miljøstyrelsen. Formålet er at øge fokus på energi- og klimaperformance hos de danske forsyninger, så vandsektoren på sigt kan blive energi- og klimaneutral. I den forbindelse håber man, at den danske vandsektor kan blive frontløber på området og inspirere vandsektorerne i andre lande til også at blive energi- og klimaneutrale.

Dashboards til indrapportering

Ved at bruge Dashboards får forsyningerne mulighed for at lave udtræk og følge med i deres nøgletal, når de vil. Det betyder, at det bliver langt mere tilgængeligt for den enkelte forsyning at følge med i, hvor meget CO2 de udleder løbende. På den måde opnår forsyningerne et bedre overblik over deres CO2-udledning, og de kan sammenligne deres resultater, så ofte de vil. Indberetningen går således fra blot at være et statuspunkt til at være et brugbart analyseværktøj, som forsyningerne kan kontrollere og vælge at regulere driften ud fra. På den måde kan forsyningerne sætte gang i tiltag ud fra de visualiseringer, som de kan tilgå med Dashboards og bagefter følge effekten af den. Det gør det nemt for forsyningerne at følge med i, hvilke effekter de opnår, ud fra de tiltag de foretager.

Det betyder også, at forsyningerne nemt kan foretage indberetningen til Miljøstyrelsen, fordi de altid har styr på deres udledning af klimagasser samt energiforbrug og energiproduktion.

Samtidig kan brugen af Dashboards være med til at fremtidssikre forsyningerne, sådan at de er forberedt, når lovkravene til dokumentation og indrapportering af energiforbrug og drivhusgasudledning gradvist skærpes som følge af ny lovgivning, som for eksempel CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Parisaftale mock up

Et eksempel på et sådant Dashboard kunne være ovenstående, der er en visualisering af en forsynings samlede energiforbrug og udledning af klimagas i CO2-ækvivalenter. Dashboardet er skabt ud fra opsamlet data vedrørende CO2-udledning for både energiforbrug for drikkevand, energiforbrug for spildevand, lattergasemission, metanemission og udledning af kvælstof. Dashboardet ovenfor viser også den samlede CO2-udledning for 2019 og 2020 samt giver estimater for den samlede udledning i 2025 og 2030. Yderligere vises den reduktion, som forsyningen tilsvarende vil opnå, såfremt de overholder estimaterne.

Med dette Dashboard kan forsyningerne nemt indrapportere, når det er påkrævet. Samtidig får de muligheden for at følge med i og arbejde aktivt henimod, at de opnår en eventuelt planlagt CO2-reduktion.

 

2. Fjernaflæste forbrugsmålere

EnviTronic BI’s Dashboards har også været med til at lette og optimere arbejdsgange i forbindelse med fjernaflæste forbrugsmålere. Flere og flere forsyninger benytter sig af fjernaflæste forbrugsmålere til at måle og indberette vandforbruget de steder, hvor der forbruges vand i samfundet.

For at gøre bedst mulig brug af de fjernaflæste målere er det nødvendigt at kunne sammenligne målerdata med andre typer data og bevare et løbende overblik over dem. Det kan dog være en udfordring for flere forsyninger, da det er forskellige systemer, der håndterer de forskellige datatyper.

Det mærkede man bl.a. i det nordjyske ved Frederikshavn Vand. Her har Dashboardet for fjernaflæste forbrugsmålere været med til at lette arbejdsgangene i dagligdagen, fordi forsyningen nu nemt kan tilgå og sammenholde det data, de skal bruge, på én samlet placering.

”Førhen var det en lang proces for os, når vi skulle sammenholde vores data fra forskellige systemer. Vi skulle kigge mange forskellige steder, og der skulle laves flere udtræk fra forskellige systemer af forskellige medarbejdere. Vi havde et ønske om at kunne sammenholde data på en nem måde, og vi ville gerne kunne sætte alarmgrænser på vores målere.”

Rasmus Pedersen, Ingeniør, Frederikshavn Vand

I Dashboardet for fjernaflæste forbrugsmålere er al relevant data således samlet og visualiseret, så forsyningen nemt og hurtigt kan danne sig et overblik over de mange forbrugsmålere. Det gør en stor forskel ifm. driftsopgaver, fordi det nu er muligt at foretage en hurtig kontrol af målerne i nærområdet for at se, om de alle fungerer som de skal. Frederikshavn Vand har også fået oprettet alarmgrænser, baseret på data fra målerne, sådan at driftsansvarlige enkelt kan lave et samlet sorteret udtræk. På den måde er personalet sikre på, at de hurtigt opsnapper eventuelle fejl, så de kan få måleren tilset og eventuelt repareret og igen kan se det korrekte forbrug. Målerne er også inddelt efter forbrugstype, da det kan være med til at give et større indblik i forbrugsdata. Alarmerne er til stadighed tilpasningsdygtige, sådan at de kan indrettes løbende, hvis Frederikshavn Vand har behov for nye alarmtyper.

”Nu har vi ét system, hvor vi enkelt kan tilgå vores forbrugsdata. Det gør det nemmere, at det er samlet, og nu kan én person gøre det. Det er også fleksibelt ift. at vi kan sætte nye alarmgrænser, når vi vil.”

Fjernaflæste målere

Dashboardet bruges nu aktivt i driften til stor fordel for driftspersonalet hos Frederikshavn Vand, der nemt kan zoome ind og kontrollere de målere, der opfører sig usædvanligt, og som de derfor må reagere på. Endvidere benytter Frederikshavn Vand Dashboardet til at slå op på målere, der melder fejl i et givent geografisk område, for på den måde at koordinere med andre opgaver i nærheden.

”Vi dækker et stort geografisk område. Når vi arbejder over så store afstande, så er det en fordel at kunne planlægge sit arbejde mere hensigtsmæssigt, så vi udnytter, hvis vi alligevel skal køre til et yderområde.”

På den måde har Dashboards været med til at give et overblik over forbrugsmålere i Frederikshavn Vands forsyningsområde.

 

3. EnviDrift

I forbindelse med Envidans applikation, EnviDrift, er Dashboards også med til at overskueliggøre mængder af forskelligartet data og optimere driften.

EnviDrift er et system, der understøtter de mange opgaver, som en forsyning må varetage for at driften forløber hensigtsmæssigt og effektivt. EnviDrift giver forsyningerne et totalt overblik over infrastruktur og vedligeholdelse samt en proaktiv vedligeholdesesplan, så de kommer på forkant med omkostninger. Samtidig øger EnviDrift kvaliteten og nedsætter omkostninger, driftstab og – nedbrud. Derfor er EnviDrift med til at sikre en prioriteret og målrettet indsats fra forsyningerne.

Visualisering af data er ikke i sig selv et fokus med EnviDrift. Derfor er det fordelagtigt at anvende Dashboards til at præsentere og visualisere det data, som EnviDrift skaber. På den måde bliver det nemt for forsyningen at anvende det data, som genereres ud fra EnviDrift på en værdiskabende måde. Det er også muligt at kombinere data fra EnviDrift med andre datakilder som information omkring energiforbrug eller nedbør, hvilket kan opkvalificere anvendelsen af Dashboardet.

EnviDrift mock up

Dashboards hjælper til at visualisere de generelle arbejdsopgaver, typerne af henvendelser og håndteringen af dem. Det gør, at driftsansvarlige får et bedre overblik over fordelingen af opgaver og henvendelser, sådan at de kan være opmærksomme på, om de f.eks. har mange henvendelser på en bestemt fejltype, eller om der opstår mange akutte jobs. Det er væsentligt at være opmærksom på sådanne faktorer, fordi de kan indikere et mere overordnet problem, der skal tages hånd om, f.eks. at nedbringe mængden af akut opståede henvendelser.

Man kan også følge med i, om tidsfristen for jobs overskrides, hvilket kan betyde, at en eller flere medarbejdere er pressede. Ud fra det kan man undersøge, om man generelt mangler ressourcer, eller om den nuværende fordeling af ressourcerne blot er uhensigtsmæssig og skal omfordeles.

Med Dashboards kan man på den måde få struktureret og visualiseret sit data, så det er nemmere at handle ud fra det og træffe de rigtige beslutninger. Det gør det muligt at optimere arbejdsgange, fordi man kan reducere omkostninger og bruge ressourcer bedst muligt.

 

Flere forsyninger bruger Dashboards til visuelt at forholde sig til deres driftsmæssige resultater, bruge deres ressourcer bedst muligt og planlægge og evt. forbedre deres arbejdsgange.

 

Skal din forsyning også det?

Vil du læse mere om EnviTronic BI og dens mange anvendelsesmuligheder?

Læs mere om EnviTronic BI

Fik du ikke læst del 1 af vores guide til bedre udnyttelse af data?

Læs del 1

Kontakt mig
for mere info

Erik Søndergaard Andersen

Business Director - Software

+45 30 38 10 70

esa@envidan.dk