BæredygtighedSolmax Geotube

Genanvendelse af sediment og slam fra Ishøj Sø med Solmax Geotube®

Den kunstigt anlagte Ishøj Sø er gennem årene blevet fyldt godt op med sediment og slam. I sommermånederne har denne ophobning været en medvirkende årsag til forekomst af iltsvind i søen med konsekvenser for fisk og fugle, som lever i og omkring søen.

Hvem

Ishøj Forsyning A/S

Hvad

Genanvendelse/genindbygning af sediment fra sø afvandet på Geotubes

Hvor

Ishøj Sø, Danmark

Hvornår

2021

For Ishøj Forsyning har løsningen på problemet været at bruge den revolutionerende og enkle afvandingsteknologi kaldet Solmax Geotube®. Her pumpes slam eller sediment tilsat en passende mængde polymer til en pose. Polymeren sikrer god flokdannelse og deraf optimal separering af slam og rejektvand, så sedimentet bl.a. kan genanvendes rekreativt til landskabelige formål.

Som følge af vejvand, der tilføres fra Baldersbækken og Lille Vejle Å er Ishøj Sø gennem årene blevet fyldt med ler, sand og organiske partikler herunder næringsstoffer.

Ved brug af Solmax Geotube® poser er Ishøj Sø blevet renset for bundsedimentet og ophobede næringsstoffer er dermed fjernet. Der er således opnået en øget vandkvalitet og klart vand.

Ishøj Sø har sine udspring i hhv. Høje-Taastrup, Greve og Ishøj Kommune.

En effektiv arbejdsproces med mindst mulig miljøbelastning

Den løsning, som de tre kommuner har valgt i tæt samarbejde med Ishøj Forsyning, er Solmax Geotube®, som Envidan er forhandler af i Danmark. Det er en revolutionerende og dog uhyre enkel afvandingsteknologi til alle typer slam og sediment.

Solmax Geotube® består af store poser af et syntetisk lærred, der tilbageholder fast materiale, men som tillader overskydende vand at dræne af. På den måde har de tre kommuner fået en miljømæssig ren metode til oprensning med minimal påvirkning af nærmiljøet.

Det smarte ved teknologien er også, at den ikke kræver permanente anlæg eller faste installationer.

Minimalt energiforbrug og mindre deponi

Det er en bæredygtig metode, kommunerne har valgt til oprensning af søen, da teknologien kræver et minimalt energiforbrug. Det tørrede sediment fylder meget mindre efter behandlingen, hvorfor udgiften til deponi er væsentligt reduceret og det afvandede slam er nemmere og billigere for kommunerne at få kørt væk.

I det aktuelle tilfælde er sedimentet blevet genbrugt til formning af et populært rekreativt fritidsområde.

Envidan har ydet teknisk rådgivning, bistand og koordinering samt rådgivning i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Fordele ved Solmax GeoTube®

Miljømæssige

 • Pumpning og afvanding af slammet på poser, sikrer en ren arbejdsproces og mindst mulige miljøbelastning for nærmiljøet.
 • Effektiv tilbageholdelse af tørstof (>99 %) sikrer god kvalitet på drænvandet og deraf minimal miljøbelastning.
 • Ingen lugtgener under afvandingsproceduren og opbevaringen.
 • Stor energi- og CO2-besparelse i forbindelse med håndtering af sedimentet.

Økonomiske

 • Stor reduktion i antal lastbilstransporter i forbindelse med bortskaffelse af sediment.
 • Kan indbygges lokalt direkte i afvandingsposerne, der minimerer udgifterne til tekniske hjælpemidler og maskinkraft m.m.
 • Kan indbygges og benyttes til havnemoler, kystsikringsopgaver m.m., der indebærer store udgifter til sten, grus og jordmaterialer til indbygning i moler, opdæmninger etc.

Tekniske

 • Solmax Geotube®-poserne er enkle at anvende, effektive og meget fleksible.
 • Stor hydraulisk og procesmæssig kapacitet.
 • Leveres i stort set enhver størrelse tilpasset kundens behov.
 • Kan anvendes på alle typer slam.
 • Afvanding og opbevaring af slam sker i én og samme proces.
 • Højt tørstofindhold, afhængig af slamtype opnås forventeligt et tørstofindhold på 15-50 %.
 • Afvandingsposerne kan leveres med kort varsel.

Vil du vide mere om Solmax Geotube®

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information.

Kontakt mig
for mere info

Søren Lindtofte Brandt

Teamleder

+45 60 23 83 53

slb@envidan.dk

Del på de sociale medier