Klimatilpasning

I Envidan bringer vi vores dybe ekspertise i hele vandets kredsløb samt vores viden om bæredygtighed og digitalisering i spil, når vi laver klimatilpasning. Vi er på forkant, når vi klimatilpasser, og vi tænker klimatilpasning ind i alle vores projekter. Vi inddrager forskellige fagspecialister, og vi tilbyder state-of-the-art løsninger – fra radarovervågning over avancerede hydrauliske modeller og simuleringer til bygbare blå og grønne løsninger til byrum. 

Vores hydraulikere anvender ikke bare de nyeste modelleringsværktøjer til at lave veldokumenteret klimatilpasning; de går også forrest og udvikler nye teknikker, metoder og værktøjer, som sætter branchen i stand til at klimatilpasse endnu bedre. Vores planlæggere og anlægsingeniører tænker i helheder og har respekt for de mange interessenter i klimatilpasningsprojekter. Vi inddrager desuden vores natur- og vandmiljøeksperter i recipientvurderingen og har ph.d.-uddannede specialister i rensning af overfladevand. Gennemgående for vores klimatilpasningsprojekter er, at vi gør brug af aktiv procesledelse i stakeholder- og borgerinddragelsesprocessen, så vi sikrer en smidig og succesfuld proces. 

Det forandrede klima øger desuden behovet for tidssvarende bassiner og bygningsværker til håndtering af de øgede vandmængder. Vi har solid erfaring med projektering af spare- og regnvandsbassiner samt overløbs- og udløbsbygværker. Vi prioriterer omgivelserne højt, når vi projekterer nye bassiner, og vi tager udgangspunkt i forsyningens strategi for blå-grønne tiltag ved placering og udformning af nye bassinløsninger. Vi har et stærkt netværk af landskabsarkitekter og andre beslægtede discipliner, og sammen med dem skaber vi rekreative rum i byen, hvor klimatilpasningen indgår som en værdiskabende del af det grønne område. 

Kontakt mig
for mere info

Charlotte Sinkbæk Schow

Markedschef

+45 21 94 79 34

csc@envidan.dk

Klimaet ændrer sig, og klimamodellerne for Danmark viser øget nedbør på årsbasis og dermed et højere grundvandsspejl. Grundvandsstanden vil stige – lokalt med flere meter frem mod 2050. Samtidig viser prognoser, at overfladerecipienternes niveau vil stige, ligesom havet vil stige op mod 0,9 meter i år 2100.

Klimaforandringerne gør utvivlsomt deres indtog, og vi vil fremover opleve, at byer hyppigere bliver ramt af oversvømmelser og andre skadevoldende hændelser. Derfor er vi nødt til at tilpasse os det forandrede klima. I Danmark centrerer klimatilpasning sig primært om håndteringen af de øgede regnmængder, der viser sig i form af skader ved skybrud, stormflod og stigende grundvand og vandløb, der går over deres bredder.

Få hjælp til at håndtere regnvand lokalt

I takt med at det regner mere og med større intensitet, er det nødvendigt at håndtere alt eller dele af regnvandet lokalt, da presset på kloaksystemerne bliver for stort og for store regnmængder sendes unødigt videre til renseanlæggene. Og her kommer LAR-løsninger, Lokal Afledning af Regnvand, ind i billedet, da de er en integreret del af klimatilpasningen og en naturlig komponent i fremtidens afløbssystemer.

Der er mange muligheder for, at borgere kan implementere LAR-løsninger på egen grund, og vi har stor erfaring med borgerrådgivning, hvor vores regnvandsspecialister rådgiver borgere i deres haver med udgangspunkt i de konkrete lokale problemstillinger, fx jordbundsforhold, vandets vej på egen matrikel, tilslutning til fællessystemet mv.

Samtidig indtænker vi LAR-løsninger i det offentlige afløbssystem og etablerer regnbede, render, vandveje, permeabel belægning mv. Regnvandet giver os en unik mulighed for at skabe rekreative oaser i det offentlige rum, hvor regnvandet bliver en synlig del af vores byer i en kombination af blå og grønne løsninger.

Vil du vide mere?

Simon Toft Ingvertsen
+45 40630300
sti@envidan.dk

 

Vil du vide mere?

Jan Dalkjær Grønning
+45 27153730
jdg@envidan.dk

 

Bring vores ekspertise inden for hydraulisk modellering i spil

Klimaforandringerne og de øgede nedbørsmængder stiller nye krav til måden, vi arbejder med hydraulisk modellering i planlægningsarbejdet. Men hvordan prioriterer man sine investeringer, så den imødekommer fremtidens behov og samtidig minimerer risikoen for oversvømmelser? Det kan hydrauliske analyser hjælpe med at definere.

Envidan har et af Danmarks største teams inden for hydraulisk modellering. Vores hydraulikere er specialister inden for deres felt og arbejder hjemmevant i kendte specialistprogrammer som f.eks. MIKE URBAN Classic, MIKE+, MIKE 21/21FM, MIKE SHE, MIKE HYDRO River samt SCALGO live og VASP. Foruden de almindeligt kendte programmer arbejder vi også med KYPipe, HEC-RAS, Mega-WATS, HY-8 mm.

I forbindelse med en projektopstartsfase gennemgår vi projektets formål og i tæt samarbejde med kunden og specialister aftaler vi omfanget af den hydrauliske modellering og det software, der skal benyttes. Med afsæt i mange års erfaring og specialister fordelt i hele Danmark trækker vi på erfaringer fra flere forskellige geografier, så vi sikrer den bedste løsning til projektet.

Regnvandshåndtering kalder på holistiske og multifunktionelle løsninger

Behovet for klima- og skybrudssikring af vores byer og landområder er stadig stigende, og det sætter hele tiden højere krav til, hvordan vi håndterer de stigende regnmængder, stormfloder og grundvandsniveauer. I Envidan har vi mange års erfaring inden for klima- og skybrudssikring, som vi bringer i spil, når vi løser fremtidens klimaudfordringer.

Vi tager udgangspunkt i det konkrete område, når vi arbejder med regnvandshåndtering, og nogle af de metoder, vi anvender, er:

 

  • Afledning af monsterregn via identificerede forløb til områder, hvor vandet gør mindst mulig skade.
  • Regnvandsforsinkelse med tilbageholdelse af regnvandet i et magasin/bassin på overfladen eller under jorden, hvorefter vandet ledes langsomt til et andet LAR-anlæg, fx en faskine, kloaksystemet eller en anden recipient.
  • Nedsivning af vandet til grundvandet enten gennem overfladen vha. regnbede, bassiner eller permeable belægninger, eller fra et magasin i jorden vha. en faskine.
  • Fordampning, hvor vandet tilbageholdes under et regnskyl og en del fordamper, når regnen holder op. Effekten er til stede i alle overfladebaserede LAR-anlæg men udnyttes mest målrettet på grønne tage.
  • Transport af vandet til en anden lokalitet. Det kan være i form af lukkede systemer, hvor vandet ikke infiltrerer (betonkanaler, render i sten) eller åbne systemer, hvor vandet infiltrerer (grøfter, grønne kanaler).
  • Rensning af vandet for uønskede, forurenende stoffer, som kan fjernes primært fra vejvand. Der kan fx være tale om naturlige fysiske, kemiske og biologiske processer i åbne bassiner med beplantning eller konventionelle løsninger som sandfang og olieudskillere eller diverse filtreringsmetoder.
  • Genanvendelse af regnvand til fx havevanding. Med mere avancerede anlæg kan regnvandet også erstatte drikkevand til toiletskyl og maskinvask.

Vil du vide mere?

Martin Hyllegaard Madsen
+45 46473178
mhm@envidan.dk