Klimatanpassning

Fråga oss om du behöver råd om:

På Envidan använder vi vår djupa expertis inom hela vattnets kretslopp samt vår kunskap om hållbarhet och digitalisering i samband med klimatanpassning. Vi ligger i framkant när det gäller klimatanpassning och integrerar anpassningen till klimatförändringen i alla våra projekt. Vi involverar olika specialister och erbjuder toppmoderna lösningar – från radarövervakning till avancerad hydraulisk modellering och simuleringar till byggbara blågröna lösningar för stadsområden.

Våra ingenjörer använder inte bara de senaste modelleringsverktygen för att göra väldokumenterade anpassningar till klimatförändringarna, de ligger också i framkant när det gäller att utveckla nya tekniker, metoder och verktyg som gör det möjligt för branschen att anpassa sig till klimatförändringarna på ett ännu bättre sätt. Våra planerare och civilingenjörer tänker helhetsmässigt och respekterar de många intressenterna i projekt för anpassning till klimatförändringarna. Vi involverar också våra experter på natur- och vattenmiljöer i bedömningen av mottagaren och har Doktorandutbildade specialister på behandling av ytvatten. I alla våra klimatanpassningsprojekt använder vi oss av aktiv processledning i processen för att involvera intressenter och medborgare för att säkerställa en smidig och framgångsrik process.

Det förändrade klimatet ökar också behovet av moderna reservoarer och strukturer för att hantera de ökade vattenmängderna. Vi har gedigen erfarenhet av konstruktion av retentions- och regnvattenbassänger samt överfyllnads- och utloppskonstruktioner. Vi prioriterar omgivningen när vi utformar nya bassänger, och vi baserar placeringen och utformningen av nya bassänglösningar på företagets strategi för blågröna initiativ. Vi har ett starkt nätverk av landskapsarkitekter och andra relaterade discipliner, och tillsammans med dem skapar vi rekreationsområden i staden där klimatanpassning ingår som en värdeskapande del av grönområdet.

Klimatet förändras och klimatmodeller för Sverige visar på ökad årlig nederbörd och därmed högre grundvattennivåer. Samtidigt visar prognoserna att ytvattennivåerna kommer att stiga och att havsnivåerna kommer att stiga med upp till 1,1 meter fram till 2100.

Klimatförändringarna gör sig utan tvekan påminda och i framtiden kommer vi att få se fler översvämningar och andra skadliga händelser i städerna. Därför måste vi anpassa oss till ett förändrat klimat. I Sverige är anpassningen till klimatförändringarna främst inriktad på hantering av ökade regnmängder, som visar sig i form av skador från skyfall, stormfloder, stigande nivåer i grundvatten och översvämningar i vattendrag.

Få hjälp med att hantera regnvatten lokalt

I takt med att nederbörden ökar i volym och intensitet är det nödvändigt att hantera hela eller delar av regnvattnet lokalt eftersom trycket på avloppssystemen blir för stort och alltför stora regnmängder onödigtvis leds vidare till reningsverken. Det är här som LOD-lösningar, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) kommer in i bilden, eftersom de är en integrerad del av klimatanpassningen och en naturlig komponent i framtida dräneringssystem.

Det finns många möjligheter för medborgarna att genomföra LOD-lösningar på sin egen fastighet, och vi har stor erfarenhet av medborgarrådgivning, där våra regnvattenspecialister ger råd till medborgarna i deras trädgårdar utifrån de specifika lokala frågorna, såsom markförhållanden, vattnets väg på den egna fastigheten och anslutning till det gemensamma systemet.

Samtidigt införlivar vi LOD-lösningar i det offentliga avloppssystemet och skapar bland annat regnbäddar, diken, vattenvägar, genomsläpplig markbeläggning. Regnvatten ger oss en unik möjlighet att skapa rekreationsoaser i offentliga miljöer, där regnvatten blir en synlig del av våra städer i en kombination av blågröna lösningar.

Använd vår expertis inom hydraulisk modellering

Klimatförändringar och ökad nederbörd ställer nya krav på hur vi arbetar med hydraulisk modellering i planeringen. Men hur prioriterar du dina investeringar för att tillgodose framtida behov samtidigt som du minimerar risken för översvämningar? Hydrauliska analyser kan hjälpa till att definiera detta.

Envidan har ett av Danmarks största team för hydraulisk modellering. Våra hydraulikspecialister är experter på sitt område och är bekväma med att arbeta i välkända specialprogram som t.ex. MIKE URBAN Classic, MIKE+, MIKE 21/21FM, MIKE SHE, MIKE HYDRO River samt SCALGO live och VASP. Förutom de vanligaste programmen arbetar vi bland annat även med KYPipe, HEC-RAS, Mega-WATS, HY-8.

Under projektets uppstartsfas går vi igenom projektmålen och kommer i nära samarbete med kunden och specialisterna överens om omfattningen av den hydrauliska modelleringen och vilken programvara som ska användas. Med många års erfarenhet och specialister runt om i Norden drar vi nytta av erfarenheter från flera olika geografiska områden för att säkerställa den bästa lösningen för projektet.

Hantering av regnvatten kräver holistiska och multifunktionella lösningar.

Behovet av klimat- och skyfallsskydd i våra städer och på landsbygden ökar ständigt och ställer allt högre krav på hur vi ska hantera ökande regnmängder, stormfloder och grundvattennivåer. På Envidan har vi många års erfarenhet av klimat- och skyfallsskydd, vilket vi använder oss av när vi löser framtidens klimatutmaningar.

Vi har ett platsspecifikt tillvägagångssätt för hantering av dagvatten och några av de metoder vi använder är följande

 

  • Avledning av skyfall via identifierade vägar till områden där vattnet gör minst skada.
  • Regnvattenretention innebär att regnvatten hålls kvar i en behållare eller bassäng på ytan eller under jord, varefter vattnet långsamt leds ut till ett annat LOD-lösningar såsom en avloppsbrunn, avloppssystemet eller en annan mottagare.
  • Vatten som sipprar till grundvattnet antingen genom ytan med hjälp av regnträdgårdar, bassänger eller genomsläppliga beläggningar, eller från en reservoar i marken med hjälp av en vattenfälla.
  • Avdunstning, där vatten hålls kvar under ett regnoväder och en del avdunstar när regnet upphör. Effekten finns i alla ytbaserade LOD-lösningar, men är mest utpräglad på gröna tak.
  • Transport av vattnet till en annan plats. Detta kan vara i form av slutna system där vattnet inte infiltreras (betongkanaler, stenkanaler) eller öppna system där vattnet infiltreras (diken, gröna kanaler).
  • Behandling av vatten för att avlägsna oönskade föroreningar som huvudsakligen kan avlägsnas från vägvatten. Exempel på detta är naturliga fysiska, kemiska och biologiska processer i öppna dammar med vegetation eller konventionella lösningar som sandfång och oljeavskiljare eller olika filtreringsmetoder.
  • Modeller för beräkning av flöden och föroreningsbelastning för bedömning av dagvattenkvalité och dagvattnets påverkan på miljön.
  • Återanvändning av regnvatten för t ex bevattning av trädgårdar. Med mer avancerade system kan regnvatten även ersätta dricksvatten för toalettspolning och tvättmaskiner.
Cyklister på översvämmad gata

Kontakta mig
om du vill veta mer

Johan Lager

Avdelningschef Ledningsnät

+46 702 20 15 22

jla@envidan.se