Natur og vandmiljø

Når det gælder natur og vandmiljø, er vi eksperter inden for:

Uanset hvor i Danmark man befinder sig, er der aldrig langt til vand. Vores lille land er omgivet af hav, rummer et utal af søer og grønne ådale og er gennemskåret af tusindvis af kilometer vandløb. Men hovedparten af Danmarks vandløb er gennem tiden blevet fysisk ændret, både ved uddybning, udretning og regelmæssige grødeskæring, og det har forringet plante- og dyrelivet i vandløbene.

Verden over ser vi, at vores natur, vandmiljø og økosystemer lider på grund af klimaforandringer og menneskelig aktivitet, og der er mere end nogensinde behov for, at vi drager omsorg for den natur og det vandmiljø, der omgiver os. Det gælder både ud fra et bevarings- og forbedringsperspektiv, men det er også et vigtigt parameter, når vi snakker landbrug, byudvikling og klimasikring.

I Envidan arbejder vi for at sikre en fornuftig forvaltning og restaurering af vandløb, søer og ådale. Vores eksperter inden for området tæller alt fra biologer og geologer til jordbrugsteknologer og ingeniører, og med den brede faglighed sikrer vi, at alle aspekter af et projekt bliver belyst. Vi rådgiver og tilbyder totalentrepriser inden for natur og vandmiljø ud fra den nyeste faglige viden og myndighedskrav, og du kan inddrage vores specialister i alle faser af et projekt.

Kontakt mig
for mere info

Esben Astrup Kristensen

Markedschef Natur & Vandmiljø

+45 60 23 83 65

eak@envidan.dk

Få hjælp til naturgenopretningsprojekter

I Envidan er vi eksperter i at restaurere vandløb og søer samt genskabe vådområder. Vores specialister på området har mange års erfaring med projektering af løsninger i mindre såvel som større skala – fra løsninger langs små bække til løsninger ved store vandområder, der dækker flere hundrede hektarer. Ved naturgenopretning ændrer man aktivt et område for at forbedre naturen og bringe området tættere på sin oprindelige tilstand. Samtidig tjener mange naturgenopretningsprojekter også det formål at tilbageholde fosfor, kvælstof og CO2.

Wetland project, which aims to reduce the discharge of nitrogen into the Limfjord by means of flooding with stream water, recirculating streams, sprinkling with drainage water and extensification of areas.

Vil du vide mere?

Kasper Abildtrup Rasmussen
+45 40428275
kar@envidan.dk

Vi leverer:

 • Forundersøgelser og detailprojektering af naturgenopretningsprojekter
 • Konsekvensvurderinger i forhold til vandrammedirektivets målsætninger. Envidans eksperter har bidraget med udvikling af de biologiske indikatorer, der anvendes til bedømmelse af den økologiske kvalitet og kan derfor tilbyde rådgivning, der sikrer, at vandløbsrestaureringer tager hånd om både smådyr, fisk og planter.
 • Modelberegninger og udarbejder hydrologiske konsekvenskort over den fremtidige afvanding i området. Vi gennemfører alt fra simple beregninger i VASP og Mike HydroRiver til komplicerede dynamiske beregninger i MIKE-programmerne og HECRAS.
 • Ejendomsmæssige forundersøgelser, der kombinerer biologiske og lovgivningsmæssige kompetencer med en stærk landbrugsfaglig viden.
 • Stofberegninger i henhold til kravene i de statslige projektpuljer: kvælstofvådområder, fosforvådområder og lavbundsprojekter.
 • Totalentrepriser

Få rådgivning om vandløbsrestaurering og -pleje

Der er omtrent 69.000 km små og store vandløb i Danmark, og næsten 90 % af disse er gennem tiden blevet reguleret, udrettet eller nedgravet, hvilket har forringet levevilkårene for den mangfoldighed af dyr og planter, der lever i og omkring vandløbene. Inden for de seneste 30 år har mere skånsom grødeskæring, vandløbsrestaurering og reduceret spildevandspåvirkning heldigvis højnet natur- og miljøtilstanden i mange danske vandløb, og i dag lever omkring 30 % af de danske vandløb op til vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand. Det går den rigtige vej, men der skal gøres meget endnu. 

I Envidan har vi de fornødne kompetencer til at udarbejde fagligt robuste løsninger, der tilgodeser vandløbsbiologien og -lovgivningen gennem brug af den nyeste viden.

 

Vi leverer:

 • Vandløbsrestaurering, forundersøgelser, detailprojektering, udbud og tilsyn.
 • Alle former for vandspejlsberegninger, og vi kan bl.a. regne i MIKE HydroRiver, VASP og HECRAS. Vi hjælper med at udarbejde afvandingsmæssige konsekvenskort ifm. vådområde- eller vandløbsprojekter.
 • Fysiske og biologiske undersøgelser af vandløb, fx at afdække om målsætningen er opfyldt samt vurdere, hvad der skal til, før målsætningen nås.
 • Biologiske redegørelser ift. udledning af miljøfremmende stoffer.
 • Konsekvensvurdering af hydrauliske belastninger eller reduceret vandføring.
 • Totalentrepriser inden for udarbejdelse af vandløbsregulativer og rådgivning om valg af regulativtype, gennemførelse af opmåling, hydrauliske beregninger, udarbejdelse af regulativtekst samt digital regulativløsning

Vil du vide mere?

Esben Astrup Kristensen
+45 60238365
eak@envidan.dk