Klima og overvann

I Envidan har vi lang erfaring med prosjektering, planlegging og rådgivning innen overvannshåndtering i ulike prosjekter for private utbyggere, kommuner og andre kunder. Vi jobber med prosjekter og ned-børshendelser i alle størrelser, fra planlegging og prosjektering av overvannshåndteringen på små tomter ved regulering og byggesøknad helt opp til skybruddsplanlegging på kommunalt nivå.

I Envidan bruker vi vår ekspertise i hele vannets kretsløp, bærekraft og digitalisering i arbeidet med overvann og klimatilpasning, og vi kan dra nytte av ressurser fra hele Envidan inn i prosjektene. Våre medarbeidere har bakgrunn fra både kommunal og privat sektor og kan kyndig veilede kunden i ulike faser og prosesser. Vi holder oss løpende oppdatert innen lovgivning og digital utvikling, setter kundens behov først og har som mål å skape de beste prosjektene.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med overvannshåndtering, prosjektering og rådgivning.

Vil du vite mer?
Torbjørn Friborg
+47 91107464
tof@envidan.no

Overvannshåndtering

I takt med økende regnintensiteter og fortetting av harde flater, øker trykket på det kommunale led-ningsnettet. Det er viktig å håndtere nedbøren lokalt, både for å unngå oversvømmelser i ledningsnettet og på renseanlegg, men også fordi det bidrar til å opprettholde den lokale vannbalansen.

Behovet for klimatilpasning av byer og annen bebyggelse er hele tiden økende, og det setter hele tiden høye krav til hvordan vi håndterer de økende regnmengder, stormflo og nedbør på frossen mark. Envidan har mange års erfaring med klima og skybruddsikring, som vi tar med oss når vi løser fremtidens klimautfordringer. I vår verden er ikke klimatilpasning bare en utvidelse av rørnettet, ettersom det er synd og skam å gjemme bort alt regnvann under bakken. Vi tenker i stedet hvordan vi kan lage naturbaserte og multifunksjonelle løsninger, som både fungerer når det regner mye, regner litt og når det ikke har regnet på lenge.

Overvannshåndtering fungerer nemlig ofte best når vi lager løsninger som er basert på naturens prinsipper. Vi tar uansett alltid hensyn til lokale forhold og klimatiske forhold når vi utvikler løsningene våre, og sikrer at de er i samsvar med relevante lover og reguleringer.
Envidan har et bredt spekter av ekspertise innen overvannshåndtering og vi tilbyr blant annet planlegging og prosjektering av overvannshåndtering for både private og kommunale prosjekter, i alle faser og for alle behov. Vi tilbyr også forprosjekter og utredninger av overvannsløsninger og overordnede planer, samt overvannsnormer/strategier. Se gjerne vår kompetanse innenfor klimatilpasning og skybruddspla-ner.

Vi jobber tett sammen med våre kunder for å forstå deres unike behov og krav, og for å sikre at dere får den beste løsningen for dere. Våre ingeniører har lang erfaring med å utvikle løsninger som er både ef-fektive og bærekraftige.

Klimatilpasning og skybruddsplanlegging

Klimaforandringene gjør at vi fremover vil oppleve at byer hyppigere rammes av oversvømmelse ved intensive regnhendelser (skybrudd). Mer intens nedbør medfører at vi oftere vil se at ledningsnettet ikke kan håndtere alt overvannet, men løsningen er ikke nødvendigvis å bygge større rør. I stedet må vi tilret-telegge for at overvannet kan ha trygge løp på overflaten, såkalte flomveier.

Vi i Envidan kan kartlegge konsekvensene av ekstremregn og økt fortetning. Med dette finner vi sårbare og utsatte områder ved et fremtidig skybrudd, og veileder og bistår med vurdering av aktuelle tiltak. Vi utarbeider ROS-analyser og klimatilpasningsplaner/skybruddsplaner i tett samarbeider med kundene for å sikre at dere får et nøyaktig bilde av utfordringer og den beste veien videre for å tilpasse seg morgenda-gens klima.

Envidan benytter siste tilgjengelige programvare og teknologi for å gjøre utredninger og beregninger, og vi har også utviklet produktet InnoVann, som er et planleggingsverktøy for skybruddshåndtering for kommuner. Med verktøyet kan kommunen modellere nedbørsscenarioer og beregne skader, samt planlegge for bedre håndtering av overvann på overflaten. Verktøyet og planene kan så bli brukt i all videre arealplanlegging og byggesaksbehandling i kommunen, så man litt etter litt bygger om kommunen til å bli en klimarobust kommune.

I Envidan bruker vi vår ekspertise i hele vannets kretsløp, bærekraft og digitalisering i arbeidet med overvann og klimatilpasning, og vi kan dra nytte av ressurser fra hele Envidan inn i prosjektene. Vi er i forkant når vi klimatilpasser, og vi tenker klimatilpasning inn i alle våre prosjekter. Når vi jobber med klimatilpas-ning, kan vi ta med en rekke forskjellige fagspesialister, og vi tilbyr også state-of-the-art-løsninger som spenner fra radarovervåkning av nedbør, avanserte hydrauliske modeller, maskinlæringsmodeller og konkrete, byggbare blå og grønne løsninger.

Vi har knyttet til oss et sterkt nettverk av landskapsarkitekter og relaterte disipliner, og sammen med dem skaper vi rekreasjonsområder i byen der klimatilpasningen inngår som en verdiskapende del av det grønne området. Gjennomgående for våre klimatilpasningsprosjekter er en aktiv prosjektledelse med involvering av berørte parter og borgere, for å sikre en effektiv og vellykket prosess.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med overvannshåndtering, prosjektering og rådgivning.

Vil du vite mer?
Torbjørn Friborg
+47 91107464
tof@envidan.no

Er InnoVann noe for deg?

Les mer om InnoVann og lær hvordan vi kan hjelpe deg med utfordringene og mulighetene knyttet til håndtering av ekstremnedbør i kommunen.

Les mer om InnoVann

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med overvannshåndtering, prosjektering og rådgivning.

Vil du vite mer?
Torbjørn Friborg
+47 91107464
tof@envidan.no

Flomvurderinger

Klimaforandringene vil gi kraftigere ekstremnedbør som vil øke risikoen for flom og flomskader i fremti-den. Vann kan gjøre stor skade. Det er derfor avgjørende å ha oversikt over hvor og hvordan vannet vil oppføre seg når det går utenfor sitt naturlige vannløp. Våre eksperter identifiserer flomutsatte områder og gjør vurderinger gjennom flomberegninger, observerte flomskader og hydraulisk modellering.

I forbindelse med utbygging i nærheten av bekker og elver må flomfaren vurderes. Vi hjelper deg å utre-de flomfaren og prosjektere sikringstiltak for å unngå skader og erosjon. Våre utredninger er i tråd med kravene fra NVE og kommunen, slik at du får nødvendig dokumentasjon for regulering/byggesak. Blant annet dokumenterer vi nødvendig byggehøyde og sikringstiltak.

Kontakt meg
for mer informasjon

Torbjørn Friborg

Fagleder OV

+47 91 10 74 64

tof@envidan.no