For oss i Envidan er det viktig at alvorlige forhold som er støtende eller ulovlige blir belyst og behandlet, og vi har derfor etablert en varslingsrutine.
Du kan lese mer om vår varslingsrutine i vår varslingspolicy. Vi oppfordrer deg til å lese dette før du rapporterer din mistanke eller din bekymring gjennom systemet.

Hvem kan varsle?

Du kan varsle dersom du er ansatt, eller har vært ansatt, i Envidan eller dersom du er forretningspartner, leverandør, kunde eller på annen måte knyttet til Envidan.

Hva kan du varsle?

Du kan benytte vår varslingsrutine dersom du har kunnskap om, eller har mistanke om, alvorlige forbrytelser og andre alvorlige forhold, samt brudd på EU-lovgivningen, som definert i EU-parlamentets og rådets direktiv om beskyttelse av varslere.

Det kan for eksempel være:

  • Kriminalitet, f.eks. bedrageri, underslag, underslag av eiendeler, forfalskning av dokumenter, manipulasjon av regnskapsdokumenter, bestikkelser, korrupsjon, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
  • Brudd på konkurranse- og anskaffelsesregler.
  • Risiko for enkeltpersoners helse og sikkerhet, herunder alvorlige eller gjentatte brudd på arbeidssikkerhet.
  • Vesentlige brudd på miljøforskrifter og forurensning av miljøet.
  • Brudd på konfidensialitet.
  • Personvern og persondatabrudd.
  • Alvorlige brudd på Envidans interne retningslinjer og regler (f.eks. Envidans medarbeiderhåndbok og etiske retningslinjer).
  • Diskriminering, grov mobbing, grov trakassering, fysisk vold, trusler eller seksuallovbrudd.

Varslere som er usikre på om en melding dekkes av varslingsrutinen, oppfordres til å bruke det da alle varsler blir vurdert. Meldinger som faller inn under varslingsrutinen vil bli behandlet.

Omstendigheter som samarbeidsvansker, misnøye med lønn, mindre brudd på interne retningslinjer om sykefravær, røyking, alkohol, bruk av kontorutstyr etc. skal ikke meldes via denne varslingsrutinen, men skal i stedet meldes gjennom vår vanlige lederstruktur. dvs. til nærmeste leder eller for eksempel People & Culture avdelingen.

Personen hvis data behandles, har også rett til å sende inn en klage til den relevante uavhengige myndigheten som overvåker overholdelse av reglene om beskyttelse av personopplysninger i hans/hennes respektive land. Den fullstendige listen over europeiske tilsynsmyndigheter er tilgjengelig på https://edpb.europa.eu/

PwC

Når du sender inn et varsel går den direkte til en uavhengig og ekstern tredjepart som heter PwC. PwC er et uavhengig revisjons-, skatte- og rådgivningsselskap som mottar rapporter på vegne av Envidan for å sikre en uavhengig og anonym kanal for deg som rapporterer. Rapporten din videresendes deretter til Envidan for behandling.

PwC foretar en første vurdering av om varselet er omfattet av varslingsrutinen, og fører dialog med varslere dersom det er behov for mer detaljert informasjon, eller varselet gir oppfølgingsspørsmål. PwC vil da foreta en kompetansevurdering, som vil avdekke hvem som kan håndtere meldingen i Envidan, slik at meldingen kan behandles av en upartisk og kompetent person, og dermed ikke videresendes til en person som meldingen refererer direkte til eller indirekte, eller hvor det kan være risiko for interessekonflikter.

Juridisk sjef i Envidan

Juridisk sjef i Envidan er ansvarlig for varslingsrutinen. Juridisk sjef er en særlig kompetent og uavhengig person som har ansvar for en nøye oppfølging av meldinger, på samme måte som juridisk sjef har ansvar for å vurdere hvilke tiltak som må iverksettes ut fra din melding, og skal sørge for at meldinger behandles. i samsvar med Envidans varslingspolicy.

Du kan se hvem som behandler rapportene nederst på siden.

Konfidensialitet, objektivitet og anonymitet

Alle som mottar og følger opp meldinger er underlagt særskilt taushetsplikt. Undersøkelser av rapporter utføres med behørig hensyn til uavhengighet, konfidensialitet, databeskyttelse og sikkerhet.

Envidan og PwC vil behandle all informasjon om identiteten til varsleren og de berørte personene konfidensielt i størst mulig grad. Varslere har rett til å være anonyme.

Beskyttelse for varslere

Envidan tillater ikke noen form for gjengjeldelse eller trakassering mot varslere. En varsler som i god tro rapporterer en rimelig mistanke eller bekymring gjennom varslerprogrammet, vil ikke møte gjengjeldelse eller negative konsekvenser, inkludert arbeidsrettslige konsekvenser, selv om rapporten senere viser seg å være grunnløs.

Lag din rapport her

Du kan registrere deg ved å klikke her:

Lag din rapport her

 

Hvis du lager en rapport fra arbeidsdatamaskinen din og mens du er på nettverket vårt, via timeplanlenken ovenfor, bør du vite at dette vil bli registrert som en del av normal logging av brukeraktivitet på nettverket vårt.

Hvis du ønsker å være anonym, ikke rapporter fra arbeidsdatamaskinen. Du bør i stedet få tilgang til varslerordningen ved å skrive inn følgende URL fra din private PC eller en offentlig datamaskin som ikke er koblet til nettverket vårt: whistleblowersoftware.com/secure/Envidan

Alternativt kan du bruke vår QR-kode for å registrere deg via din telefon eller nettbrett. Vær oppmerksom på at du ikke må være koblet til Wi-Fi-nettverket når du registrerer deg:

Hvem mottar rapporten?