Avløpsrensing

Spør oss når du trenger hjelp til:

I Envidan er vi eksperter på avansert rensning av spillvann, og rense- og prosessoptimalisering er blant våre primære kompetanser. Vi er helt i front når det gjelder å finne de beste teknologier til det konkrete anlegg og vi leverer BAT-anbefalinger på spesialistnivå. Ved bruk av vårt eget konsept SustainED, sikres bærekraftig utvikling i prosjekter fra første prosjektfase, enten det benyttes i mulighetsstudier eller forprosjekter.

Vi har utført et stort antall prosjekter innenfor rensing av alle former for spillvann. Derfor tilbyr vi et bredt program innenfor spillvannsrensing, inkludert byggherrerådgiving, prosjektering og optimalisering av renseanlegg.

Som vannspesialist er vi også opptatte av forståelse og tolkning av lovverket og kan bistå med myndighetsbehandling og søknadsprosesser ved planlegging av nye anlegg eller fornyelse av utslippstillatelser. Tidlig samspill, sparring og kunnskapsdeling ser vi på som viktig når avløpsrenseanleggene i Norge stadig pålegges strengere rensekrav på veien mot en mer bærekraftig avløpssektor.

Vår tilnærming er alltid avhengig av det konkrete anlegg og den konkrete oppgaven. Vi kan gi råd enten det er snakk om komplekse eller enkle renseprosesser, enten som prosessrådgiver, prosjektleder eller byggherrerådgiver.

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektsjef

+47 46905925

keh@envidan.no

Trenger du hjelp til å møte kravene til effektiv avløpsrensing, drift og energioptimalisering?

Konsept for utarbeidelse av helhetsorienterte utbyggingsplaner

Med vårt velprøvde konsept for utarbeidelse av helhetsorienterte utbyggingsplaner settes det oppmerksomhet på oppfyllelse av kundens konkrete mål og strategier. Til dette brukes kunnskap om optimalisering, BAT-teknologier, renseanlegg og avløpssystemer, samt målet om at resipienter skal nå god kjemisk og økologisk tilstand. Hos Envidan får du en samarbeidspartner som ikke er fremmed for å tenke utenfor boksen når det gjelder å bidra til bærekraftige løsninger i tillegg til ivaretakelse av økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter.

Med et helhetlig team i Skandinavia består vi av prosess-, bygg-, maskin og elektroingeniører, biologer, geologer, landskapsarkitekter og spesialister innen bærekraft. Alle kompetanser tas i bruk for å levere en løsning som tar høyde for samtlige aspekter ved hvert enkelt konsept. Som brobygger styrker og styrer vi samspillet mellom myndigheter, anleggseiere, entreprenører og prosjektrådgivere i alle faser av et prosjekt. Vi kan dermed stå for både den muntlige og skriftlige kommunikasjonen mellom de involverte parter.

Gjeldende og fremtidige krav med vilkår i forbindelse med utslippstillatelser er noe vi har god kontroll på. Videre har vi solid erfaring med vurdering av konsekvenser for miljøet, resipientens tåleevne, stoffbelastning mv., og har derfor gode forutsetninger for å gjennomføre oppgavene med sikker overholdelse av tidsplaner.

Vi kan hjelpe med

  • Idekatalog
  • Energioptimalisering og CO2-reduserende tiltak
  • Lystgassreduksjon og veiledning
  • Vurdering av muligheter for bærekraftig ressursutnyttelse
  • Onlinestyring

Design av tekniske anlegg

Prosjektering og utførelse av avløpsrenseanlegg er en naturlig del av vårt daglige arbeid og vi gjennomfører hvert år flere prosjekteringsoppdrag for våre kunder. Vi prosjekterer alltid i tett dialog med kunden og tror at en prosess med høy grad av involvering skaper rom for gjensidig utveksling av idéer og erfaringer. Vi benytter oss av alle kompetanser i organisasjonen for å finne den teknisk beste løsningen til den rette prisen. Når vi sitter som rådgiver på et prosjekt er det vårt ansvar å tenke på alle detaljer og sørge for at oppgaven blir utført innenfor de gitte tidsrammer. Prosjekter vi gjennomfører bærer et sterkt preg av våre prinsipper om bærekraft fordi det er en naturlig del av vårt arbeid når vi skal avklare kundens konkrete bærekraftsmål på vei mot utarbeidelse av bærekraftige løsninger.

Vi har fokus på flere parametere når vi skal utarbeide et suksessfullt prosjekt

  • Kundeinvolvering: Vi involverer alltid kunden så mye som mulig i utviklingsprosessen for å avstemme forventninger.
  • Forundersøkelser og inspeksjoner: Vi gjør alltid grundige forundersøkelser og inspiserer anlegget så mange ganger det er nødvendig for å få alle detaljer med.
  • Involvering av driftspersonell: Vi lytter til medarbeidernes ønsker og behov. Det er tross alt dem som skal stå for den daglige driften. Våre retningslinjer skal symboliseres av deres input.

Sustained – ditt bærekraftige verktøy

Med SustainED tilbyr Envidan et trinnvis verktøy som sikrer en velprøvd, systematisk og strukturert prosess som gir våre kunder en tydelig retning og et godt dokumentert beslutningsgrunnlag.

Lystgass

Skal din kommune eller IKS planlegge og bygge nytt anlegg for å innfri kommende nitrogenrensekrav?

Tilrettelegg for best mulig oversikt og kontroll på lystgassutslipp som del av det totale klimagassutslippet med disse designfaktorene.

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektsjef

+47 46905925

keh@envidan.no