Vann og avløp

Når det gjelder vann og avløp, har vi spisskompetanse innenfor:

Envidan tilbyr komplett rådgivingstjenester innen vann og avløp for både offentlige og private oppdragsgivere. Våre rådgivere har solid kompetanse og kan bistå i alle faser av prosjektet.

Envidans rådgivere har også lang erfaring med overordnet:

 • Utredning
 • Utarbeidelse av mulighetsstudier
 • Forprosjekter
 • Rehabiliteringer
 • Saneringsplaner
 • Hovedplaner
 • Detaljtekniske løsninger.

Vi kan også bistå med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for offentlige anskaffelser, mengdebeskrivelse etter NS3420, prosjektledelse, byggeledelse, KU samt ta rollen som ansvarlig søker.

I samarbeid med kunden leverer vi en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning.

Vi holder oss løpende oppdatert på lovgiving, digitale løsninger samt siste nytt innen nye løsninger og produkter.

Vann- og avløpshåndtering

Envidan AS har lang og bred erfaring med vann- og avløpshåndtering og utfører alt fra forprosjekter til detaljprosjektering av vann og avløpsanlegg. Vi leverer løsninger innen vann og avløp til et bredt spekter av kommunale og private oppdragivere. Envidan har bred erfaring med utarbeidelse av overordnede planer for vann, avløp og veg. Vi kan bistå med utarbeidelse av hovedplaner, fagplaner, beredskapsplaner og rehabiliterings- og saneringsplaner.

Våre rådgivere har høy fagkompetanse, helhetsforståelse og tverrfaglighet for gjennomføring av dimensjonering og detaljprosjektering.

Vårt kompetanseområde:

 • Ledningsanlegg for kommuner, private utbygger og industri
 • Rehabilitering/sanering
 • Nyanlegg vann og avløp
 • Hovedplaner for vann og avløp
 • Fagplaner

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med dimensjonering, prosjektering og rådgivning.

Vil du vite mer?
Leiv Andreas Schulstad
+47 98 21 73 06
las@envidan.no

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med dimensjonering, prosjektering og rådgivning.

Vil du vite mer?
Ole Erik Thingstad
+47 95 79 82 85
oet@envidan.no

NO-dig

Envidan har bred erfaring fra vann og avløpsprosjekter med NO-dig løsninger. Våre rådgivere vil alltid vurdere NO-dig løsninger i alle prosjekter som kan gjøre jobben effektiv for kunden. Det er ofte at No-dig løsninger gir flere fordeler som for eksempel mindre inngrep i terreng, kortere utførelsestid og mindre kostnader. Spesielt ved utfordringer med trafikk og krevende reetablering av overflaten etter inngrepet vil No-dig være et godt alternativ for graving. Det er flere metoder å velge mellom, vurdering av metodevalg for ledningsnettet, krever kompetanse og erfaring.

Vårt kompetanseområde:

 • Styrt boring i løsmasser
 • Boring i fjell/styrt boring i fjell
 • Utblokking/cracking av eksisterende ledninger
 • Strømpekjøring
 • Rehabilitering av kummer
 • Rørpressing

Ansvarlig søk

Envidan har lang erfaring med ulike type tiltak, og sørger for å ivareta ansvarlig søker- rolle i møtet med offentlige myndigheter fra tidligfase til ferdigstillelse og gjennomføring.

Våre rådgivere har bred fagkompetanse for å være tiltakshavers representant overfor kommunen, og kan stå for all kommunikasjon og oppfølging mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Vi har også lang erfaring fra ulike tiltak, og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.

Male and female engineer discussing project plan

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med dimensjonering, prosjektering og rådgivning.

Vil du vite mer?
Hilde Smedstad
+47 93 06 93 63
his@envidan.no

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Vil du vite mer?
Torbjørn Friborg
+47 91107464
tof@envidan.no

Hydraulisk modellering

Drikkevann, spillvann og overvann – det finnes ulike former for hydraulisk modellering og Envidan tilbyr råd på alle områder. Vårt fagmiljø er et av Nordens største, som sikrer at vi alltid har rett kompetanse til å løse både små og store oppgaver. Vi har også god erfaring med å tolke modellresultater, presentere dette på en forståelig måte og jobbe videre med resultatene i tiltaksvurderinger og prosjektering.

Vi er en spydspiss innen digitalisering i VA-bransjen, og fører an i utviklingen av nye metoder og verktøy som setter bransjen i stand til å løse utfordringer på bærekraftig og effektiv vis.

Envidan er forhandler av programvaren Aquis for drikkevannsmodellering, og vi kan selvfølgelig bistå med opplæring og prosjekter knyttet til dette.

Ved hjelp av langtidssimulering gjennomfører vi dynamiske beregninger på lange regnserier, så vi kan beregne gjentaksperioder for oppstuvning i ledningssystemet samt beregne utslipp fra overløp i avløpsnettet. Dette kan blant annet benyttes til rapportering til miljødirektoratet. 

I Envidan har vi lang erfaring med modellering av overvann og flomveier i forbindelse med alt fra små utbyggingsprosjekter til skybruddsplaner/ROS-analyser på overordnet nivå for en hel kommune eller i forbindelse med kommuneplaner. Se vår ekspertise innen Klimatilpasning og skybruddsplanlegging.

Innen hydraulisk modellering kan vi bistå med blant annet:

 • Dimensjonering av alle typer ledningsnett
 • Modellering av kapasitet i drikkevannsnettet, både analyser av hele kommunens nett og i forbindelse med utbygging (brannvann, høydebassenger, pumpestasjoner, trykksoner, overføringsledninger med mer)
 • Lekkasjereduksjon
 • Trykkstøtberegninger
 • Kapasitetsanalyser avløpsvann, inkludert langtidssimuleringer av overløpsdrift og rapportering av utslipp
 • H2S-modellering av ledningsnettet
 • Spredningsanalyser og badevannskvalitetsmodellering
 • Overvannsmodellering både i rør og på overflaten (inkludert koblede modeller)
 • Flomberegninger av bekker og elver

Kontakt meg
for mer informasjon

Leiv Andreas Schulstad

M.Sc VA

+47 98 21 73 06

las@envidan.no