Referanseliste – Arealplan & landskap

Få en rask oversikt over et utvalg av våre prosjekter

2022

Hvem

Tjennstuåsen
Åmot Kommune
Furutangen Utvikling AS

Hvad

Detaljreguleringsplan

Hvornår

Februar 2022

Envdan har bistått Furutangen Utvikling AS med utarbeidelse av detaljreguleringplan for et nytt hytteområde med adkomstveg og teknisk infrastruktur i Tjennstuåsen. Tjennstuåsen ligger på Furutangen ca. 9 km km fra Nordre Osen i Åmot kommune og er et etablert hytteområde med alpinanlegg og et omfattende løypenett for langrenn.

Hensikten med planen var legge til rette for 91 nye hytter med tilhørende teknisk infrastruktur.

Det ble utarbeidet 3D-illustrasjoner hvor nye hytter ble plassert ut på tomtene i terrenget for å sikre at planlagt utbygging fikk en god tilpasning til omgivelsene og for å dokumentere nær- og fjernvirkning. Tilretteleggingen for flere hytter medførte at det også ble behov for utbedring av Granåsvegen som adkomstveg. Granåsvegen ble utvidet på enkelte smalere strekninger i tillegg til at kurvaturene ble justert og vegen senket noe forbi enkelte hytter langs midter del av Tanghøgdavegen.

  • Areal: 326,3 daa
  • PlanID: 20210200

For mer info, kontakt:

Hilde Smedstad
his@envidan.no
+47 93 06 93 63

2021

Hvem

Trysil Kommune
Nordnes Transport AS

Hvad

Detaljreguleringsplan

Hvornår

November 2021

Envidan har bistått Nordnes Transport AS med å utarbeide en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for massetak i Tangådalen.
Hensikten med planen var å legge til rette for uttak av grus til ulike utbyggingsprosjekter og vedlikehold av veger i Ljørdalen. Tiltaket var delvis i tråd med kommuneplanens arealdel.

Deler av området var avsatt til råstoffutvinning. Området var ikke tidligere utredet for naturverdier og det var derfor krav om konsekvensutredning av planen. Massetaket lå i tillegg tett på elva Tangå slik at det måtte dokumenteres avbøtende tiltak for å unngå avrenning til elva.

Det er planlagt for et uttak av masser på inntil 10 000 m3/år. Knusing av masser skal foregå sommerhalvåret. Det vil ikke være drift i massetaket hver dag. Vinterstid vil det kun utkjøring av masser.

  • Areal: 40,3 daa
  • PlanID: 20190200

For mer info, kontakt:

Hilde Smedstad
his@envidan.no
+47 93 06 93 63

Hvem

Joker Brenneriroa
Løften Kommune
Brenneriroa Eiendom AS

Hvad

Detaljreguleringsplan

Hvornår

September 2021

Envidan har bistått Brenneriroa Eiendom AS med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Joker Brenneriroa. Hensikten med planen var å legge til rette for ny matbutikk og konsentrert småhusbebyggelse i Brenneriroa. Regulering av rv.25/3 med tilhørende, kryss og gang- og sykkelveg inngikk også i planen. Trafikksikkerhet var et viktig tema i planen siden planen også omfattet krysset Chauseen x Budorvegen og Brennerivegen. I forbindelse med planarbeidet utarbeidet vi 3D-modell slik at konsekvensene av planen for omgivelsene ble godt belyst.

I tillegg til utarbeidelse av plandokumenter som planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og ROS-analyse bisto vi med utarbeidelse av 3D-modell og VA- og overvannsprosjektering innenfor planområdet.

  • PlanID: 163
  • Areal: 19,2 daa.

I planarbeidet samarbeidet vi tett med oppdragsgiver, Løten kommune, Statens vegvesen og vegkonsulent.

For mer info, kontakt:

Hilde Smedstad
his@envidan.no
+47 93 06 93 63