Kartlegging for fremtidige rensekrav (KFR)

Få overblikk over konsekvenser, muligheter og tiltak de nye skjerpede rense- og utslippskrav medfører.

Nytt forslag om avløpsdirektiv fra EU og konsekvensene det har for ditt anlegg i din kommune eller interkommunale selskap

Behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Oslofjorden er av NIVA beskrevet som et akutt problem. I tillegg forventes det at nye EU-krav skal vedtas våren 2024. Vi er på vei inn i en tid der det må og skal gjøres kraftige forbedringer innenfor avløpsbransjen og det er derfor viktig å få oversikt over hvilke konsekvenser det får for din kommune eller interkommunale selskap.

Med Kartlegging for fremtidige rensekrav får du en rimelig og rask oversikt over dagens og fremtidig renseanlegg, det er viktig for å få laget en plan og kan innebære å gjøre seg forberedt på hva som skal til for å overholde eksisterende krav frem til nye krav eventuelt kommer. Rapporten tilpasses naturligvis ditt renseanlegg, dine ønsker og behov.

Som rådgivere hjelper vi deg i gang med både kartlegging, datainnsamling, samling av informasjon om dagens og fremtidens belastning, samt hvilke fremtidige tiltak du som anleggseier må overveie. Med vår tunge ekspertise innenfor vannets kretsløp tar vi dialogen med forurensningsmyndighetene for å sikre gode faglige diskusjoner på bakgrunn av våre beregninger og vurderinger.

Kort sagt: Få oversikt og planlegg anleggets fremtid.

Dette får du

Typiske vil problemstillinger som vi raskt og oversiktlig vil kunne hjelpe med er:

 • økt befolkningsvekst
 • problematikk med overholdelse av gjeldende krav
 • fremtidige rensekrav
 • industripåslipp og påslipp fra næringsvirksomheter
 • anleggsspesifikke tema som direkte omhandler det enkelte prosesstrinn i anlegget

Rapporten vil på en oversiktlig måte beskrive dagens anlegg med tilhørende stoffmessige og hydrauliske belastning, samt fremtidige belastninger som er forventet. En kortfattet og presis kapasitetsvurdering kan gjennomføres helhetlig for anlegget, men i tillegg separat for de ulike anleggsdelene for å avdekke problemer og muligheter. Rapporten vil avslutningsvis gi en kompakt oversikt over mulige fremtidige tiltak.

Rapporten utvikles og utarbeides i samarbeid med deg som anleggseier

Du kjenner ditt renseanlegg best. Derfor vil vi alltid ha et ønske om kunnskapsdeling med dere, både driftspersonell og administrasjon. På den måten kan vi bedre levere et produkt.

Kartlegging for fremtidige rensekrav inneholder følgende faser:

Kartlegging

Vi starter med et fysisk oppstartsmøte med teknisk befaring av anlegget. Vi ser nærmere på aktuelle fokusområder sammen med driftspersonell for sparring og kunnskapsdeling. Innen da har vi gjort oss kjent med kravene i eksisterende utslippstillatelse.

Kartlegging av:

 • Fokusområder og problemstillinger
 • Eksisterende rammevilkår
 • Driftsrelaterte problemer

Datainnsamling

For å skape et godt grunnlag innhenter vi periodiserte data, gjerne for fem år. Dataene vi innhenter skal representere både tørre og våte år, samt år med driftsproblematikk. Eksempler på dette kan være store mengder fremmedvann, nedetid i biologisk rensetrinn eller problemer med kjemikaliedosering. Vi innhenter akkrediterte analyseprøver fra akkreditert lab, hydrauliske data fra driftskontollsystem og Altinnrapporter for aktuelle år.

Dagens belastning

Vi benytter tilgjengelige veiledere samt egne designmaler for å gi en oversikt over dagens belastning inn til anlegget. Vi undersøker blant andet:

 • Stoffbelastning og hydraulisk belastning
 • Belastning fra industri
 • Overholdelse av rensegrad
 • Massebalanse
 • Eventuelle flaskehalser/problemstillinger

Fremtidig belastning

For å sikre den rette framskrivningen av den stoffmessige og hydrauliske belastningen gjennomgås:

 • Prognostisert stoff- og hydrauliskbelastning basert på befolkningsvekst, klima og industri
 • Overløpsutslipp basert på konservativ eller praktisk tilnærming (P95 eller målte verdier)
 • Massebalanse
 • Konsekvensen av fremtidige krav
 • Fornuftige årlige utslippsmengder frem til eventuelt nytt anlegg skal bygges eller optimaliseres
 • Når eller om det må gjøres tiltak på dagens anlegg for å møte fremtidige krav

Fremtidige tiltak

Basert på massebalanseberegninger for dagens og fremtidig situasjon, de ulike prosessdelene, anlegget og kommende rensekrav vil vi foreslår en rekke mulige tiltak.

 • Oversikt over tiltak og forslag til nye prosesskonfigurasjoner
  • Utvalgte teknologier fra Envidans egen BAT-katalog
 • Optimalisering av drift eller styring på eksisterende prosess
 • Anbefaling vedrørende prøvetakingshyppighet for å sikre trygghet mot 100 % overskridelse av konsentrasjonskrav
 • Anbefalte tiltak og prosesskonfigurasjoner
 • Tidsplan frem mot nye krav
  • Alle aktiviteter kommunen må gjennomføre mot 2040 grunnet nye EU-krav
  • Planlegging av nytt anlegg, overføring av gammelt eller sammenslåing på tvers av kommunegrenser
 • Planlegg mulighet-, for- og detaljprosjektering

«Det anbefales at kommunene allerede nå starter å se på situasjonen i sin kommune og hvilke konsekvenser direktivet kan få»

Har du spørgsmål til løsningen?

Kan netop jeg få hjelp?

Vi kan bistå kommuner og interkommunale selskaper – uavhengig av hvilken fase du som anleggseier står ovenfor, i påvente av skjerpede rensekrav.

Hvorfor skal jeg gå i gang allerede nå?

Selv om det fra Statsforvalteren er informert om en trinnvis innføring av nitrogenrensing og økt grad av nitrogenrensing for de største anleggene, er det allerede ute stor mangel på ressurser i flere led – både hos kommuner, leverandører og rådgivere. Det vil helt klart lønne seg for anleggseiere å være ute i god tid. Dette for å skape et godt grunnlag gjennom kartlegging når flere anlegg samtidig skal gjennom både omfattende og mindre omfattende fremtidige prosjektfaser, typisk mulighetsstudie og forprosjekt.

Statsforvalteren har uavhengig av manglende ressurser i bransjen, bedt om at flest mulig kommuner med utslipp innenfor Oslofjordens nedbørsfelt starter prosjektering før et formelt krav kommer. Kravet gjelder tettbebyggelser større enn 10.000 pe med utslippsresipienter som er kategorisert som sårbare og/eller utsatte for eutrofiering.

Hva kan Envidan bidra med?

Vi tilbyr en kartlegging av dagens anlegg, fremtidens belastning og hvilke konsekvenser, muligheter og tiltak nye skjerpede rense- og utslippskrav vil medføre. Kartleggingen leveres som et faseuavhengig bidrag/notat der vi kan hente inn kompetanse fra mer enn 30 prosesspesialister med erfaring innen sekundære, tertiære og kvartære renseprosesser samt myndighetsbehandling og planlegging.

Hva koster det?

Oppdrag med budsjettpris

Oppdrag med budsjettpris, ta kontakt for ytterligere informasjon med Kristian Enevold Henriksen på tlf: og e-post: keh@envidan.no

Inkludert et fysisk oppmøte med møte og befaring. Annen kommunikasjon via mail eller teams. Kjøregodtgjørelse iht. statens satser.

Arbeider utover fastpris avtales innen og faktureres med gjeldende timepriser

Vi leverer et fullstendig prosessnotat med:

 • En full oversikt over dagens anlegg basert på historiske data
 • En full oversikt over prognostisert belastning for fremtiden
 • Ev. innspill til utslippstillatelse
 • En grundig beskrivelse av konsekvensen fremtidige krav medfører
 • Mulige og anbefalte fremtidige tiltak
 • Tidsplan frem mot nye krav

Har du bruk for hjelp?

Vil du vite mer om hvordan vi sammen kan løse både små og store oppgaver?

Vi sitter klar til å hjelpe deg med alt innenfor avløpsrensing, uansett om det er kartlegging for fremtidige krav, prosessrådgivning og optimalisering, ombygging og nybygging, byggherrerådgivning og ikke minst lystgassreduserende tiltak.

 

Læs mer om avløpsrensning

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektsjef

+47 46905925

keh@envidan.no