Riktlinjer för visselblåsarfunktionen

Vi har inrättat en visselblåsarfunktion på Envidan Vi gör det eftersom det är viktigt för oss att allvarliga frågor som är ojusta eller olagliga uppmärksammas och hanteras på rätt sätt.

Du kan läsa mer om vår visselblåsarfunktion i vår visselblåsarpolicy och på den här sidan. Vi uppmanar dig att läsa detta innan du rapporterar dina misstankar eller farhågor genom visselblåsarfunktionen.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Du kan använda visselblåsarfunktionen om du arbetar på Envidan AB (”Envidan”) eller har varit anställd av Envidan tidigare, om du är en affärspartner, leverantör, kund eller på annat sätt har en koppling till Envidan.

Vad kan du rapportera?

Du kan använda vår visselblåsarfunktion om du har kunskap om eller rimliga skäl att misstänka allvarliga brott och andra allvarliga frågor samt överträdelser av EU-lagstiftningen, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar överträdelser av EU-lagstiftningen. Det kan till exempel vara följande:

  • Brott, till exempel bedrägeri, förskingring, förskingring av tillgångar, förfalskning av dokument, manipulering av bokföring, mutor, korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Brott mot konkurrens- och upphandlingsregler
  • Risk för enskilda personers hälsa och säkerhet, inklusive allvarliga eller upprepade brott mot arbetssäkerheten
  • Betydande överträdelser av miljöbestämmelser och förorening av miljön
  • Brott mot tystnadsplikt
  • Integritets- och personuppgiftsbrott
  • Allvarliga överträdelser av Envidans interna riktlinjer och regler (till exempel Envidans personalhandbok och uppförandekod)
  • Diskriminering, allvarlig mobbning, allvarliga trakasserier, fysisktvåld, hot och sexualbrott

Ovanstående är endast exempel. Visselblåsare som är osäkra på om en rapport omfattas av visselblåsarfunktionen eller inte uppmanas att använda vår visselblåsarfunktion. Alla rapporter till visselblåsarfunktionen kommer att bedömas. Rapporter som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen kommer att behandlas i visselblåsarfunktionen.

Frågor som samarbetsproblem, missnöje med lönen, mindre överträdelser av interna riktlinjer för sjukfrånvaro, rökning, alkohol, användning av kontorsmaterial etcetera bör inte rapporteras genom visselblåsarfunktionen utan bör i stället rapporteras genom vår normala ledningsstruktur, det vill säga till din närmaste chef.

Vi uppmanar dig att använda vår visselblåsarfunktion om du har en farhåga eller misstanke om allvarliga frågor. Du kan dock också välja att rapportera din misstanke eller farhåga till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten är en offentlig myndighet som driver en extern visselblåsarfunktion.

PwC

Din rapport går direkt till en oberoende och extern tredje part (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ”PwC”). PwC är en oberoende revisions-, skatte- och rådgivningsfirma som tar emot rapporter på uppdrag av Envidan för att säkerställa en oberoende och anonym kanal för dig som rapporterar. Din rapport kommer sedan att vidarebefordras till Envidan för behandling.

PwC gör en inledande bedömning av om rapporten omfattas av visselblåsarfunktionen och inleder en dialog med visselblåsaren om det behövs ytterligare information eller om rapporten ger upphov till följdfrågor. PwC kommer sedan att genomföra en opartisk bedömning för att identifiera vem som kan hantera rapporten i Envidan så att rapporten kan behandlas av en opartisk och kompetent person i Envidan och därmed inte vidarebefordras till en person som rapporten direkt eller indirekt avser eller där det kan finnas risk för intressekonflikt.

Envidans juridiska chef

Den juridiska chefen på Envidan är ansvarig för visselblåsarfunktionen. Den juridiska chefen är en särskilt kompetent och oberoende person som ansvarar för att säkerställa en noggrann uppföljning av rapporter och bedömer vilka åtgärder som behöver vidtas baserat på din rapport och för att säkerställa att rapporter hanteras i enlighet med Envidans visselblåsarpolicy.

Du kan se vem som hanterar larmen i flödesschemat längst ned på sidan.

Konfidentialitet, objektivitet och anonymitet

Alla som tar emot och följer upp rapporter omfattas av en särskild tystnadsplikt. Utredningar av rapporter genomförs med vederbörlig hänsyn till oberoende, sekretess, dataskydd och säkerhet.

Envidan och PwC kommer att behandla all information om visselblåsarens och berörda personers identitet konfidentiellt i största möjliga utsträckning. Visselblåsare har rätt att förbli anonyma.

Skydd för visselblåsare

Envidan tillåter inte någon form av repressalier eller trakasserier mot visselblåsare.

En visselblåsare som i god tro rapporterar en rimlig misstanke eller oro genom visselblåsarfunktionen kommer inte att utsättas för repressalier eller negativa konsekvenser, inklusive arbetsrättsliga konsekvenser, även om rapporten senare visar sig vara ogrundad.

Gör din anmälan här

Du kan göra din anmälan genom att klicka här:

Gör din anmälan här

 

Om du gör en anmälan via länken ovan från din arbetsdator medan du är uppkopplad på vårt nätverk bör du veta att detta kommer att registreras som en del av den vanliga loggningen av användaraktiviteter på vårt nätverk.

Om du vill vara anonym ska du inte rapportera från din arbetsdator. I stället bör du komma åt visselblåsarfunktionen genom att ange följande webbadress från din privata dator eller en offentlig dator som inte är ansluten till vårt nätverk:
whistleblowersoftware.com/secure/Envidan

Alternativt kan du använda vår QR-kod för att göra din anmälan via din telefon eller surfplatta. Observera att du inte bör vara ansluten till wifi-nätverket när du gör din anmälan:

Vem tar emot din rapport?