EnviTronic

Digital driftjournal och rapporteringsverktyg för kommuner, kommunala bolag och avloppsreningsverk

Envitronic samlar driftsdata från verksamheten och gör det dagliga arbetet enklare och effektivare.

Många företag som arbetar inom VA branschen/med samhällsviktig försörjning upplever att det kan vara svårt att få en överblick över den dagliga verksamheten och utnyttja all driftsdata som finns. I Envitronic kan du samla in data från de olika arbetsområdena (avloppsvatten, dricksvatten, el, avfall, värme och så vidare) och använda dem för att optimera den övergripande verksamheten.

Genom att samla alla relevanta driftsdata, till exempel egna analyser, analyser från ackrediterade laboratorier och SCADA-värden i en databas blir det enkelt för verksamheten att bibehålla och utnyttja data.

Du väljer din data

Vilken typ och hur mycket driftsdata som är relevanta för varje verksamhet varierar kraftigt. Envitronic kan hantera data från både interna och externa system, och du bestämmer själv vilka data du vill inkludera och hur de ska användas.

Rapportering och beräkningar

I Envitronic kan du ställa in rapporter och beräkningar som underlättar ditt arbete. Verktyget innehåller ett antal standardrapporter och beräkningar, men är flexibelt, så att du kan ställa in exakt de rapporter och beräkningar som är värdefulla för dig. Dessa kan även automatiskt distribueras till fördefinierade e-postmottagare.

Automatisk import och felrapportering

Import av externa analyser från ett ackrediterat laboratorium, elförbrukning från fjärravlästa elmätare och dagliga värden från SCADA-system. Allt detta görs automatiskt i Envitronic, så att du alltid arbetar med uppdaterade data. Om det uppstår datafel får du automatiskt en felrapport som du kan använda för att rätta till felet.

Försörjningskartan förändras – EnviTronic skapar mervärde vid konsolidering

I samband med de många sammanslagningarna inom försörjningssektorn ökar behovet av en samlad registrering av driftsdata.

Här är Envitronic särskilt väl lämpad, eftersom det är möjligt att sammanföra data från olika SCADA-installationer. Detta underlättar för att få en samlad överblick över driftsdata från flera olika ursprungssystem och verksamheter.

EnviTronics funktioner

 • Ett system som kan samla alla uppgifter från all verksamhet inom försörjningssektorn (avloppsvatten, dricksvatten, avfall, el och värme).
 • Import av analyser från ackrediterat laboratorium
 • Automatisk import av dygnsdata från SCADA
 • Lagring av intern labbdata (driftanalyser)
 • Automatisk generering av underlag till rapportering till myndigheter samt övriga rapporter (tex miljörapporter, underlag till VASS och REVAQ-rapporter)
 • Möjlighet att skapa specialanpassade mallar
 • Schematisk och grafisk visning av data för business intelligence
 • Möjlighet för automatiska beräkningar (alla värden kan ingå i beräkningar)
 • System för flera användare med tillgång till lösenord
 • Automatisk säkerhetskopiering av alla data.
 • En webbaserad lösning