VA-Management

Fråga oss om du behöver råd med detta:

Den kommunala VA-verksamheten är komplex och står inför stora framtida utmaningar. Stora delar av VA-utbyggnaden skedde på 60- och 70-talet och nu behöver anläggningarna renoveras och byggas ut. Samtidigt ökar kraven på verksamheten, både från kunder och tillsynsmyndigheter. För att möta utmaningarna behövs en organisation med helhetssyn och långsiktig planering, både tekniskt och finansiellt.

Hos oss finns medarbetare med lång erfarenhet från ledande positioner i kommunala organisationer, med både teknisk och ekonomisk kompetens. I vårt lag finns tidigare VA-chefer och ekonomer från kommunala verksamheter, med många års erfarenhet av politiskt styrda organisationer.

På så sätt har vi praktisk kunskap och erfarenhet av såväl tekniska som ekonomiska och juridiska frågor som kan dyka upp i vardagen. Vi anlitas också som föreläsare och håller i utbildningar inom VA-ekonomi och VA-juridik.

Utöver vår erfarenhet har vi tillgång till olika verktyg, vissa av dem utvecklade av oss själva, som kan förenkla vardagen och underlätta planering och styrning av verksamheten.

Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi bäst kan erbjuda stöd och inspiration – i den utsträckning ni själva väljer.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Annika Sevrell

Projektchef

+46 727023830

ase@envidan.se

Asset Management

Alla förvaltande verksamheter arbetar strategiskt med värdering i samband med avskrivningar och liknande. Men det är långt ifrån alla som använder kapitalförvaltning på operativ nivå vilket faktiskt är vettigt att göra, både utifrån ekonomi men även för att säkerställa de beslutade servicemålen.

Operationel Asset Management handlar om att vara medveten om målsättningen med anläggningen som helhet, samtidigt som man behöver ha kunskap om hur varje enskild anläggningsenhet i sitt sammanhang påverkar den totala livslängden samt sannolikheter och konsekvenser vid driftstopp. Detta uttrycks i en kritikalitet, det vill säga i vilken grad något i systemet kan bidra till en olycka. Till exempel är kritikaliteten mycket annorlunda i en anläggning som arbetar under stabila förhållanden och är en del av ett system där det finns en lösning för bortfall jämfört med en anläggningsdel i en utsatta miljö där det vid driftstopp blir allvarliga miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.

Om vi uteslutande bedömer livslängden utifrån vad den teoretiska livslängden är, kommer vi i vissa situationer att ersätta en anläggning som utifrån en total ekonomisk värdering borde leva vidare.

I andra situationer skulle vi riskera att skjuta på ett byte på grund av höga kostnader, när det egentligen borde ha bytts tidigare utifrån det att den i sig innebär en oacceptabel risk för driftstopp.

När vi tillämpar asset management tar vi hänsyn till kritikaliteten och därmed den helhet som den enskilda delen ingår i, för att bättre ta höjd för de särskilda förhållandena och göra en mer exakt bedömning av när det är ekonomiskt optimalt att ersätta en anläggning. Detta ger en bättre ekonomi och lägre risk för kritiska driftstopp. Operativ asset management påverkar alla delar av anläggningens livscykel från inköp, drift och förnyelse.

I EnviPortalen samlar vi en stor mängd data som gör det möjligt att, från en databaserad synvinkel, bedöma när det är lämpligt att etablera, upprätthålla, ersätta och göra sig av med olika komponenter i anläggningen och genomföra tillståndsbaserat underhåll i praktiken. Dessutom kan vi mot bakgrund av detta, ge en överblick på drift- och underhållskostnader för varje anläggning och en investeringsplan där (åter) investering i anläggningarna kan dokumenteras.

Vi kan hjälpa kommuner eller bolag med att hitta en ekonomisk styrning av VA-verksamheten som kan finansiera behovet av planerade investeringar och ge en hållbar taxeutveckling.

Vi kan erbjuda dig både strategiska ekonomitjänster och ett ekonomiskt verktyg som gör att du slipper fler gråa hår!

Behovet av förbättringsåtgärder i de allmänna VA-anläggningarna gör att Sveriges kommuner står inför stora tekniska och ekonomiska utmaningar. För att kunna finansiera dessa utmaningar och samtidigt följa kraven i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, behöver kommunerna framförhållning i form av långsiktiga ekonomiska planer och flerårsbudgetar.

Vi kan erbjuda det ekonomiska verktyget Selvkost som kartlägger det långsiktiga behovet av finansiering i form av budgetar för flera år, samt strategiska tjänster för ekonomistyrning av för VA verksamheter utifrån LAV:s riktlinjer. Vi har ekonomer tillgängliga med stort engagemang och lång erfarenhet från kommuner och kommunala bolag i Sverige och Norge och kan flexibelt bemanna både korta och längre uppdrag för att stärka upp den ekonomiska styrningen.

VA management selvkost

Exempel på uppdrag som vi arbetar med är:

  • Långsiktig ekonomisk VA planering för hållbar finansiering, Selvkost
  • Strategiska tjänster för ekonomisk styrning av VA verksamheter
  • Utredningar inom VA-ekonomi och juridik
  • Utbildning för politiker och tjänstepersoner i Vattentjänstlagens krav på den ekonomiska styrningen
  • Projekt- och processledning i VA taxearbete för att skapa hållbar finansiering
  • Beräkning av taxor för VA
  • Rådgivning