Varsel om planoppstart: Kringsjå massetak, Åsnes kommune

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om planoppstart av detaljregulering for Kringsjå massetak.
Frist for uttalelse er 3.12.2023.

Planområdet utgjør ca. 70 daa innenfor gbnr. 24/3.

Kringsjå massetak, Åsnes kommune
Kringsjå massetak, Åsnes kommune

Planområdet og formål

Gjennom forslag til reguleringsplan skal det legges til rette for en utvidelse av eksisterende massetak fra 20 daa til ca. 70 daa. Eksisterende massetak ble åpnet i 2011. Utvidelse av massetaket krever regulering og driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning. Med planlagt utvidelse tilrettelegges det for et uttak på ca. 600 000 m3.

Massetaket skal drives av Kynndalsveiene SA for å sikre grustilgang til vedlikehold og nybygg. Kynndalsveiene har per nå et årlig behov på ca. 10.000-15.000 m3 med knust fjell til sine veier. I tillegg er det flere inntilliggende private veier og veisystemer som ønsker knust fjell fra Kringsjå. Utvidelse av massetaket vil gi en stabil grusforsyning i et område med stor aktivitet på veibygging og veivedlikehold.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til:

Envidan AS v/Hilde Smedstad
Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum
his@envidan.no
Mobil: 930 69 363

 

Frist for å komme med merknader og innspill er 3.12.2023

Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.