Vårt ansvar och arbete med ESG och CSR är ett naturligt fokus på Envidan – både internt i organisationen och externt i våra leverantörskedjor

Vi ställer stora krav på oss själva och vår förmåga att ta ansvar inom alla områden av ESG (Environment Social Governance) och CSR (Corporate Social Responsibility). 

Vår uppförandekod, Code of Conduct, säkerställer att vi och vår leverantörskedja tar ansvar och som ett minimum uppfyller grundläggande ansvar inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption i enlighet med Global Compacts 10 grundprinciper. Den beskriver också hur vi vill att vi och våra affärspartners ska agera och visar hur vi vill ta vårt ansvar inom alla ESG områden samt hur vi tar vidare detta ansvar till vår leverantörskedja.

Vill du läsa vår uppförandekod?

 

Ladda ner (på engelska)

Vårt ansvar inom alla områden av ESG – Miljö, socialt och bolagsstyrning

Miljö

Miljö inkluderar ansvaret för skyddet av biosfär och ekosystemfunktioner samt tillgången på resurser.
Vårt miljöansvar fokuserar på hela vattnets kretslopp.

Socialt

Socialt ansvar inkluderar ansvar gentemot anställda, arbetsvillkor, arbetsmiljö, välbefinnande, lika möjligheter, mänskliga rättigheter och ett ansvarsfullt samarbete med leverantörer och affärspartners i värdekedjan.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning innebär att företagsledningen visar ansvar för effekterna av sin verksamhet i dialog med intressenter och hur det sköts. Detta inkluderar väsentlighetsananlys, bedömning av påverkan, företagsetik och kultur, antikorruption och antimutor, riskhantering, lagefterlevnad, ledningssystem, styrning i värdekedjan, skattehantering, förhållningssätt till visselblåsning osv.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

 

Läs mer här

Kontakta mig
om du vill veta mer

Mia Ströman

Hållbarhets-, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöchef

+46 705 64 58 69

mst@envidan.se