Konseptet InnoVann utruster forsyninger og kommuner til å håndtere ekstrem nedbør

Etter en sommer med usedvanlig voldsomt vær, er det ingen tvil om at vi ser konsekvensene av klimaendringene. Vi har sett rekordhøye temperaturer i Europa med opptil 45 grader flere steder. Vi har sett værfenomener som enorme hagl på opptil 19 cm i diameter i Italia. Og vi har sett ekstreme mengder regn og skybrudd i Norge, Sverige og Danmark.

I forbindelse med at kraftige regnhendelser blir stadig kraftigere og hyppigere, er det behov for å ta hensyn til klimaendringer i den lokale planleggingen av norske kommuner. Og jo bedre en kommune kan integrere klimatilpasning i sine kommunale planer og prosjekter, jo bedre blir klimatilpasningen og dermed totaløkonomien.

Konseptet InnoVann er et godt eksempel på hvordan man innovativt kan optimalisere og løse samfunnsøkonomiske utfordringer, som klimatilpasning må anses å være. Konseptet setter kommunene i stand til å styre klimatilpasning, slik at de i en politisk presset situasjon – hvor det er behov for raskt å vise oversikt – kan sette de viktigste initiativene på den politiske dagsorden og komme i gang med arbeidet.

Innovasjonsprosjekt med Bærum kommune i Norge viser veien videre

I Bærum kommune så man et behov for å innovere på den helhetlige overvannshåndteringen i byforsteder. Med hjelp fra Leverandørutviklingsprogrammet ble behovet beskrevet, og midler til et innovasjonsprosjekt ble bevilget fra Innovasjon Norge. Innovasjonsprosjektet «InnoVann» ble skapt i et samarbeid mellom offentlige og private partnere.

Torbjørn Friborg, fagleder for overvann, forklarer at kommunene i Norge lenge har hatt fokus på overvannshåndtering i nye prosjekter, men først og fremst planlegges det for å håndtere de små regnene i ett og ett prosjekt om gangen. Denne tilnærmingen gir ikke muligheten for å løse de store problemene – nedbør som ikke får plass i ledningsnettet, men som i stedet renner på tvers av eiendomsgrenser og prosjekter.

Envidan ble tildelt opgaven sammen med et bredt konsortium med eksperter fra Norge og Danmark. Konsortiet har bestået av: Envidan, SCALGO, SLA, Menon Economics og Aarhus Vand.

Fra innovasjonsprosjekt til produkt adressert til alle kommuner

InnoVann er nå videreutviklet til et konsept som gir kommunene helt nye muligheter til å tenke sammen om klimatilpasning og byutvikling. Konseptet består av kommunale arbeidsoppgaver, en ny metodisk tilgang til klimatilpasning og ikke minst revolusjonerende ny funksjonalitet i et verktøy som allerede er bredt anvendt i nordiske kommuner, Scalgo Live.

Med InnoVann kan en kommune se helheten i nedbørsfeltene og forbedre utviklingen av klimatilpasningstiltak, så det er lett og effektivt å integrere overvannshåndteringen i alle fremtidige prosjekter – store som små, private som kommunale. Men tiltakene gjøres først når andre prosjekter skal igangsettes. Det øker effektiviteten og reduserer omkostningene.

Mads Uggerby, som har vært prosjektleder for InnoVann, forklarer dette nærmere:

«Flere universiteter og andre aktører i Skandinavia har analysert klimatilpasningens samfunnsøkonomi. Konklusjonen er at klimatilpasningsprosjekter i seg selv sjelden er samfunnsøkonomisk – altså når klimatilpasningen ikke henger sammen med andre prosjekter. For sammen med andre prosjekter som uansett må gjennomføres, vil det kun være merkostnaden ved klimatilpasning som skal inn i det samfunnsøkonomiske hensynet. Og da er det ofte veldig god samfunnsøkonomi i klimatilpasning!»

«Og selv om vi opplever stormer som Hans allerede i dag», fortsetter Mads «er det virkelig god grunn til å vente med klimatilpasningen til andre prosjekter skal gjennomføres. For det blir tiltagende verre over de neste 50-100 år, som de samfunnsøkonomiske beregningene typisk lages for, så den største gevinsten oppnås i den siste del av perioden.»

Klimaendringene skjer nå, så vi må sørge for at kostnadene og skadene for innbyggerne begrenses mest mulig. Vi er klare til å hjelpe i den prosessen med kunnskap, erfaring og ferdigheter på tvers av Norden.

Se hvordan Innovann hjalp Bærum kommune med å håndtere skybrudd og flom

Les saken om Bærum kommune

Les mer om verktøyet InnoVann, som kan hjelpe kommunene med å forberede seg på ekstremværet

Les om InnoVann

Kontakt meg
for mer informasjon

Torbjørn Friborg

Fagleder OV

+47 91 10 74 64

tof@envidan.no