InnoVann

Klimatanpassning på ett smartare sätt

InnoVann ger dig den överblick du behöver för att kunna planera för ett klimatanpassat samhälle

Klimatförändringar gör vädret varmare, blötare och mer extremt, men det kan vara svårt att veta hur det kommer att påverka den egna kommunen. Envidan har lång erfarenhet av att bedöma konsekvenser av klimatförändringar och kan bistå med planer och åtgärder för klimatanpassning. Vi kan inte stoppa skyfallen, men vi kan på flera sätt påverka vilken konsekvens de får.

Med InnoVann får du en överblick över riskområden och en möjlighet att simulera lösningar för att hantera extrema regn i kommunen. Denna kunskap kan användas i planeringen av nya områden och utveckling av samhället

Klimatanpassning på ett smartare sätt

Vi tror att den bästa klimatanpassningen uppnås genom att studera samhället som en helhet med både befintliga områden samt pågående och framtida projekt.

Därför tittar vi tillsammans på vad kommunen redan har planerat, och ger input till hur klimatanpassningsåtgärder kan appliceras i de olika delarna av kommunen för att få den bästa lösningen för hela avrinningsområdet.

En dynamisk åtgärdsplan för klimatanpassning

Syftet med åtgärdsplanen är att identifiera risker, men också att peka på möjligheter att genomföra terrängförändringar för att successivt förbättra dagvatten- och skyfallshanteringen, både på kort och lång sikt.

Genom att ha en sådan långsiktig plan och överblick kan dagvattenprojekt och skyfallsanpassningar genomföras i kombination med andra projekt. Därmed blir både kostnaderna och klimatavtrycket mindre än om det hela genomförs uteslutande som ett klimatanpassningsprojekt.

Planen är dynamisk, det vill säga den förändras över tiden när nya möjligheter och förutsättningar dyker upp. Du utbildas för att själv kunna arbeta med och underhålla planen. Alla analyser och planer kommer att finnas tillgängliga i webbverktyget SCALGO Live.

Nya arbetsprocesser i kommunen för att använda verktyget i det dagliga arbetet

En plan fungerar först då den används i det dagliga arbetet och hela kommunens organisation måste ta ansvar för klimatanpassningen i sina projekt.

Vi kan därför hjälpa till att definiera arbetsprocesser för att planeringen ska fungera bättre i alla led. På så sätt säkerställer vi ett värde för kommunen, och erbjuder en möjlighet att löpande anpassa samhället för att bättre kunna hantera ett förändrat klimat.

Effekten av de planerade åtgärderna utvärderas på ett helt nytt sätt

Envidan har lång erfarenhet av att planera konkreta åtgärder, både i tidiga skeden och i projektering. Med InnoVann kan vi snabbt se effekten av åtgärderna.

Genom att analysera potentiell skadekostnad och ställa den mot kostnaden för olika åtgärder kan vi hitta de mest samhällsekonomiska alternativen. När vi adderar detta till de andra värden som åtgärderna kan tillföra, såsom estetik, biologisk mångfald etc, kan vi ge väl avvägda rekommendationer om vägen framåt.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Johan Lager

Avdelningschef Ledningsnät

+46 702 20 15 22

jla@envidan.se