InnoVann

Klimatilpasning gjort smartere

InnoVann gir deg oversikten du trenger for å kunne planlegge for et klimarobust samfunn

Mange kommuner vet ikke hvordan klimaendringene vil påvirke kommunen. Envidan har lang erfaring med å vurdere klimaendringer, og kan bistå med planer og tiltak for klimatilpasning.

Klimaendringene gjør at været blir varmere, våtere og villere. Vi kan ikke stoppe regnet fra å falle, men vi kan i aller høyeste grad påvirke hvilken konsekvens det får når det treffer bakken.

Med InnoVann får du en oversikt over utfordringer og muligheter knyttet til håndtering av ekstremnedbør i kommunen, som kan brukes som kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging og prosjektutvikling fremover.

Klimatilpasning gjort smartere

Vi mener at den beste klimatilpasningen får vi ved å gjøre klimatilpasning i forbindelse med allerede planlagte, pågående og fremtidige prosjekter.

Derfor ser vi sammen på hva kommunen allerede har planlagt, og gir innspill til hvordan klimatilpasning kan inkluderes i disse prosjektene – til det beste for hele nedbørsfeltet.

Den dynamiske skybruddsplanen er veikartet for klimatilpasningen

Målet med skybruddsplanen er å identifisere risiko, men også peke på alle mulighetene til å gjennomføre terrengendringer for å gradvis forbedre overvannshåndteringen, både på kort og lang sikt.

Ved å ha en slik langsiktig plan og oversikt kan man gjennomføre overvannsprosjekter i kombinasjon med andre prosjekter, og dermed blir både kostnader og klimaavtrykket mindre enn om det hele gjennomføres utelukkende som et klimatilpasningsprosjekt.

Skybruddsplanene er dynamiske, det vil si at de endrer seg med tiden etter hvert som nye muligheter dukker opp. Dere læreres opp til å selv arbeide med og vedlikeholde planen. Alle analyser og skybruddsplanen blir tilgjengelig i web-verktøyet SCALGO Live.

Nye arbeidsprosesser i kommunen tar i bruk verktøyet i det daglige arbeidet

En plan er bare en plan om den ikke blir brukt i det daglige arbeidet. Spesielt innenfor klimatilpasning kreves det at hele bredden i organisasjonen tar ansvar for klimatilpasning i sine prosjekter.

Vi bistår med å definere arbeidsprosesser slik at planleggingen fungerer bedre i alle ledd. Slik sikrer vi verdi for kommunen, ved at man ikke glipper på å utnytte en mulighet til å løse et overvannsproblem.

Effekten av de planlagte tiltakene kan evalueres på en helt ny måte

Envidan har lang erfaring med planlegging av konkrete tiltak, både i tidligfase og prosjektering. Med InnoVann kan vi raskt se effekten av tiltakene.

Ved å se på reduksjon i oversvømmelse og skadekostnad opp mot tiltakskostnad, kan vi finne de mest samfunnsøkonomiske tiltakene. Når vi sammenstiller dette med de øvrige verdiene som tiltakene tilfører, som estetikk, biologisk mangfold mm, kan vi gi gode anbefalinger om veien videre.

Case

Innovasjonsprosjekt sikrer verktøy og arbeidsprosess for håndtering av skybrudd og styrtregn

I 2016 ble Bærum rammet av et styrtregn som førte til omfattende skader. Lignende styrtregn skjedde i 2017, 2019 og 2020.

Dette ble starten på innovasjonspartnerskapet, InnoVann. Produktet er nå ferdig utviklet og klart for utrulling til alle kommuner som ønsker bistand til å vurdere klimatilpasning i egen kommune.

Vil du vite mer om prosjektet og hvordan du kommer i gang?

 

Kontakt meg
for mer informasjon

Torbjørn Friborg

Fagleder OV

+47 91 10 74 64

tof@envidan.no