InnoVannKlima og overvannVann og Avløp

Innovasjonsprosjektet InnoVann sikrer verktøy og arbeidsprosess for håndtering av skybrudd og styrtregn

I 2016 ble Bærum rammet av et styrtregn som førte til omfattende skader. Lignende styrtregn skjedde i 2017, 2019 og 2020. Dette ble starten på innovasjonspartnerskapet, InnoVann, med Bærum og Lørenskog kommune, Envidan, Scalgo, Menon Economics, Aarhus Vand og SLA, med støtte fra Innovasjon Norge.

Hvem

Bærum kommune. Lørenskog kommune (samarbeidskommune)

Hva

Innovasjonspartnerskap

Hvor

Norge, Bærum

Når

2021-2023

Bærum kommune inngikk i 2021 et samarbeid med et dansk-norsk team ledet av Envidan. Samarbeidet går under navnet InnoVann og formålet var å utvikle et nytt verktøy som bl.a. skal kunne simulere effekten av ulike flomtiltak og løsninger i et gitt område.

«Klok av skade etter styrtregnet i 2016 var vi klar over at kommunen må være bedre rustet til å møte klimaet som kommer. Kommunen skal ta ansvar for en helhetlig overvannshåndtering, men vi manglet verktøy og arbeidsprosesser til å få dette til. Vi ønsket derfor å få løsninger for dette gjennom et innovasjonspartnerskap med næringslivet.»

Et sterkt samarbeid

Med midler fra Innovasjon Norge er prosjektet gjennomført som et innovasjonspartnerskap. Her utvikles helt nye løsninger for dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Bærum kommune har omtrent 130.000 innbyggere og samarbeider om prosjektet med Lørenskog kommune, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ).

En dynamisk skybruddsplan for hele kommunen

Den konkrete løsningen består både av verktøy og metodikk for å lage dynamiske skybruddsplaner, og er et resultat av et bredt samarbeid mellom både norske og danske aktører. Ved å undersøke og kartlegge områdene der vannet samler seg og beveger seg under styrtregn, kan man analysere risiko og kostnader knyttet til overvannsflom. Når man videre ser på mulighetene som oppstår i samspill med fremtidige planer for områder som skal bygges ut, rehabilitering av veier eller andre prosjekter på overflaten, kan man sette dette sammen til en Skybruddsplan.

«Målet med skybruddsplanen er å identifisere risiko, men også peke på alle mulighetene til å gjennomføre terrengendringer for å gradvis forbedre overvannshåndteringen, både på kort og lang sikt. Ved å ha en slik langsiktig plan og oversikt kan man gjennomføre overvannsprosjekter i kombinasjon med andre prosjekter, og dermed blir både kostnader og klimaavtrykket mindre enn om det hele gjennomføres utelukkende som et klimatilpasningsprosjekt».

og Torbjørn Friborg fortsetter:

«Kommunen får dermed mer og bedre klimatilpasning for pengene. Man kan også bruke verktøyet til å gjøre terrengendringer og se på hvilken effekt dette har både på oversvømmelsen og se om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt».

Sommeren 2023 er løsningen ferdig utviklet og skal nå rulles ut i kommunen. Løsningen vil gi kommunen et godt verktøy for å jobbe strategisk med å redusere risiko for oversvømmelse, noe som vil redusere regningen kraftig etter et styrtregn for kommunen og dens innbyggere. Envidan er i gang med å utarbeide skybruddsplaner for flere nedbørsfelter i kommunen.

Nye arbeidsprosesser i kommunen tar i bruk verktøyet i det daglige arbeidet

Skybruddsplanen kan imidlertid sjelden stå alene. For som prosjektet i Bærum kommune også viste, krever det interne endringer i organisasjonen dersom overvannshåndteringen skal fungere bedre. Prosjektet har derfor bidratt til å utvikle organisasjonen og kulturen i Bærum kommune, til å ha mer fokus på overvannshåndtering i alle ledd. Sammen med kommunen tok prosjektet frem nye arbeidsprosesser som definerer hvordan skybruddsplanen skal tas i bruk i det daglige arbeidet, slik at man ikke glipper på å utnytte en mulighet til å løse et overvannsproblem.

»Før var det Vann og Avløp som jobbet med overvann. Nå prøver vi å få det til å være alle som påvirkes av dette eller har et tilstøtende fagfelt. Og det viser seg å være nesten hele kommunen – det kom litt overraskende på».

«Med skybruddsplanene og tilhørende arbeidsprosesser har nå vi et helt nytt verktøy som løser problemet på en måte ingen hadde tenkt på i forkant og der alle avdelinger er involvert, som vil gi mye bedre muligheter til å være godt forberedt i fremtiden og håndtere de hendelsene som vil komme på en mye bedre og samfunnsøkonomisk lønnsom måte».

Er InnoVann også noe for deg?

Les mer om InnoVann og lær hvordan vi kan hjelpe deg med utfordringene og mulighetene knyttet til håndtering av ekstremnedbør i kommunen.

Kontakt meg
for mer informasjon

Torbjørn Friborg

Fagleder OV

+47 91 10 74 64

tof@envidan.no

Dele på sosiale medier