Avløpsrensing

Et av de mest ambisiøse og omfattende planleggingsprosjektene er i gang

BIOFOS’ ekspansjonsstrategi og plan 2025 er et av de mest ambisiøse og omfattende planleggingsprosjektene til dags dato, der både innovasjon og bærekraftige løsninger står i høysetet.

Hvem

BIOFOS

Hva

Ekspansjonsprosjekt

Hvor

København, Danmark

Når

2019

Stor prosjekt fra start til slutt

I prosjektet utarbeides utvidelsesstrategier for de tre renseanleggene i København-hovedstadsområdet til en fremtidig kapasitet på;

  • Lynetten (1.200.000 PE)
  • Damhusåen (470.000 PE)
  • Avedøre (400.000 PE)

Basert på ekspansjonsstrategien utarbeides deretter en konkret ekspansjonsplan med definerte anleggskonsepter for hvert av de tre renseanleggene. Avslutningsvis er det gjennomført detaljerte tekniske avklaringer med tilhørende business case med fokus på gjennomføring av utvalgte forbedringsprosjekter.

Leverte hovedrapporter

  • Basis analyse.
  • Technical Basis analyse.
  • Best Available Technology (BAT) analyse.

Grunnlaget inkluderer bestemmelse av ytre påvirkning på BIOFOS’ 3 renseanlegg (analyse av befolkningsvekst, nåværende og fremtidige regulatoriske krav og forretningsutvikling) samt konkretisering av BIOFOS’ egne strategiske mål. Teknisk Grunnlag inneholder analyser av kapasitet og tilstand på BIOFOS’ 3 renseanlegg med eksisterende anleggsstruktur. 

Lynetten

Damhusåen

Avedøre

Bærekraftsverktøy hjelper til med å ta det riktige valget og prioritere bærekraft i prosjektet

For å gjennomføre BAT-analysen benyttes Envidans metode for miljøvennlig design «SustainED», som består av totalt 5 påfølgende faser (miljøkartlegging, vurdering, prioritering, mål og fornyelsesprosjekter).

Med utgangspunkt i BIOFOs konkrete mål ble det utarbeidet forslag til anleggskonsepter med teknologiske initiativ (fornyelsesprosjekter med BAT-teknologi) for hvert av de tre renseanleggene. I tillegg til anbefalte teknologiske tiltak i de enkelte behandlingsstadiene, inneholder de spesifikke anleggskonseptene en tilhørende beskrivelse av de valgte BAT-teknologiene, oversikter over miljøpåvirkning samt energi- og CO2 -balanser. Hovedstyrken til BAT-analysen er netopp at den muliggjør en sammenstilling og konkret vurdering av ulike teknologiske løsninger eller konsepter i forhold til en rekke etablerte kriterier/måleparametere.

Envidan har i et mer overordnet perspektiv vurdert nødvendige teknologiske satsinger frem mot 2045 med de visjoner og krav som vannverket står overfor i et lengre tidsperspektiv. Dette er nettopp for å imøtekomme fleksibilitet i de valgte løsningene – slik at det sikres at de implementerte løsningene kontinuerlig kan endres for å møte nye mål og krav.

I tillegg til den sterke satsingen på teknologiske løsninger for å nå BIOFOs mål, er det utarbeidet en økonomi- og gjennomføringsplan i utvidelsesplanen. De tilhørende økonomiske forholdene ble utarbeidet, inkludert anslag på investeringer, driftskostnader, kontantstrømoppsummeringer og forventede tariffendringer.

Envidans metode for miljøvennlig design har vært sentral i gjennomføringen av dette ambisiøse prosjektet. Metoden utgjør en iterativ prosess der de tekniske løsningene kontinuerlig revurderes og vurderes i forhold til oppnåelse av prosjektets mål – og metoden er svært nyttig selv om prosjektets mål kontinuerlig revideres.

Basert på gjennomføringen av dette ambisiøse prosjektet har metoden vist seg å være svært sterk og verdifull. Basert på dette prosjektet har Envidan derfor valgt å videreutvikle og konseptualisere metoden slik at den i dag utgjør kjernen i Envidans ISO 14001 sertifiserte miljøledelsessystem. Metoden har siden blitt mye brukt i store innovative planleggingsprosjekter (se VA SYD referanse), hvor konseptet igjen er videreutviklet til å omfatte FNs bærekraftsmål.

Som en konkret oppfølging av implementeringen av BIOFOS’ utviklingsstrategi og plan 2025, har BIOFOS allerede valgt å gå videre med noen av hovedpunktene i utvidelsesplanen for Damhusåen renseanlegg. Dette er et vesentlig bidrag til å oppfylle BIOFOs mål om et CO2-nøytralt og effektivt, ressurseffektivt anlegg.

 

Vil du vite mer om SustainED?

Les mer her

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektsjef

+47 46905925

keh@envidan.no

Dele på sosiale medier