Arealplan

Reguleringsplan åpner opp for nye ideer

Hoel gård har en historie tilbake til 500-tallet og har siden OL på Lillehammer i tillegg til tradisjonelt landbruk drevet reiselivsvirksomhet basert på gårdens ressurser. Nå har en ny generasjon tatt over med visjoner for en videre utvikling og ivaretakelse av eiendommen. En nylig vedtatt reguleringsplan gir mulighet for et nytt velværehus, badstue og moderne hytter på påler.

Hvem

Hoel Gård

Hva

Reguleringsplan

Hvor

Nes, Ringsaker kommune

Når

2021-2023

Når konstruksjon går i ett med naturen

Velværehus og badstue føyer seg inn i eksisterende byggestil på Hoel gård, som ligger staslig til ved Mjøsa, på Nes i Ringsaker kommune. Mens hyttene, som er utviklet av den norske virksomheten Nature Compact Living, skal gi minimalt avtrykk og belastning på naturen som har vært en forutsetning for prosjektet. Ideen med disse «rom i naturen» er å skape et sted hvor verden kobles ut, mobilen skrues av og dere får en unik opplevelse sammen.

Interessert i å besøke Hoel Gård?

Les mere her

Vil du vite mer om planprosessen, så les mere på kommunens hjemmeside

Les mere her

Ikke akkurat plankekjøring

Det kan være utfordrende å balansere grunneiers behov og allmenne interesser i en reguleringsprosess. På Hoel gård er det både kulturminner, naturområder og kulturlandskap med nasjonal verdi, samtididig som Mjøsa og strandsona er verdsatt som et viktig friluftsområde. Viktige samfunnsinteresser skal balanseres opp mot grunneiers behov for å videreutvikle eiendommen for å sikre driften.

Dette krever oversikt og kunnskap, og Hoel Gård kontaktet Envidan i mars 2022.

Det er helt avgjørende i saker litt utenom det vanlige at kommunen og regionale myndigheter melder seg på, og bidrar til et samarbeid om løsninger, slik som i denne saken. Uten en ekstra innsats fra både kommunen og Statsforvalteren, som innledningsvis fremmet innsigelse til reguleringsforslaget, og Hoel gård sin vilje til å tilpasse prosjektet til de faglige innspillene, hadde man ikke kommet i mål. Nå har man fått et sluttresultat som balanserer Hoel gård sine behov for utvikling og de ulike samfunnsinteressene.

Derfor har det også gått nesten 2 år å komme i mål, men 22. november ble reguleringsplanen vedtatt av kommunestyret, og den første byggesøknaden kunne sendes inn.

Fra ide til ferdig regulert

Det kan være en tålmodighetsprøve for den som ikke kjenner prosessreglene og kravene i plan- og bygningsloven, å starte arbeidet med en reguleringsplan. Samtidig gir planprosessen og arbeidet med reguleringsplanen mulighet for justering og forbedring av prosjektet.

I dette prosjekt ble det med bakgrunn i eiendommens unike lokalisering og samfunnsinteressene knyttet til stedet, tidlig utarbeidet en 3D-modell for å bedre kunne vise og følge opp de ulike interessefeltene.

Hva er en 3D-modell?

Med en 3D-modell får man mulighet til å sette prosjektet inn i landskapet, se fjernvirkning og hvordan de planlagte tiltakene fremstår i forhold til eksisterende bebyggelse og vegetasjon. Endringer underveis i planprosessen kan implementeres fortløpende i modellen.

Bevaring av naturverdiene

Det ble videre innhentet ekstern fagkompetanse på naturmiljø. Miljøfaglig Utredning AS har bistått prosjektet fra starten med kartlegging av naturverdiene i området og forslag om avbøtende tiltak.

De skal også følge opp videre med utarbeidelse av en skjøtselsplan som skal sikre at naturverdiene i området ivaretas. Det ble også gjennomført en arkeologisk registrering i regi av Innlandet fylkeskommune og gjort funn av 6 kokegroper som er båndlagt etter lov om kulturminner.

«Det knytter seg alltid en viss risiko til en reguleringsprosess, kommer man i mål? Det er mange hensyn som skal tas underveis samtidig som det må være økonomi i prosjektet for tiltakshaver. Derfor er man alltid som plankonsulent glad når reguleringsplanen endelig er vedtatt og jobben gjort. Nå tar arkitektene over stafettpinnen og vi gleder oss til å følge med på den videre prosessen fra sidelinjen»

Trenger du bistand til regulering eller visualisering av et prosjekt?

 

Les mer om arealplan

Kontakt meg
for mer informasjon

Hilde Smedstad

Arealplanlegger

+47 93 06 93 63

his@envidan.no

Dele på sosiale medier