Avløpsrensing

Fremtidens renseanlegg – MIRA 2060

Hvordan ser fremtiden ut for Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA IKS) dersom de skal kunne møte fremtidige belastninger og krav til sine anlegg? En mulighetsstudie har undersøkt hvilke parametere og teknologier selskapet trenger for å stå sterkt om 35 år.

Hvem

Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS

Hva

Mulighetsstudie

Hvor

Sørumsand

Når

2023

Mulighetsstudie for fremtidens anleg

Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA IKS) driver Tangen Renseanlegg (MBBR og flotasjon) på Sørumsand med utslipp til Glomma. Renseanlegget behandler i dag avløp fra deler av Lillestrøm og Gjerdrum kommune og det er forventet at anlegget skal behandle avløp fra til sammen 80.000 personekvivalenter (pe) i 2060. Dagens Tangen RA har god hydraulisk og stoffmessig kapasitet. I denne mulighetsstudien har målet vært å utarbeide en helhetlig plan for hvordan anlegget skal se ut om rundt 35 år for å imøtekomme fremtidig belastning og krav. Sentralt i mulighetsstudien er Envidans anbefalinger om anleggskonsepter for å møte fremtidens krav samt oppfylle MIRA’s strategiske mål fra MIRA’s strategiplan 2023-2027.

MIRA hovedkarter 2

1. Grunnlagsfasen

Dimensjoneringsgrunnlaget ble gjennomført med dimensjoneringshorisont 2060 der Qmaksdim ble beregnet og prognostisert til 1.514 m3/t. 90% fraktil BOF og 60% fraktil N-belastning i 2060 ble beregnet til henholdsvis 5.100 kg/d og 922 kg/d.

2. Prosjektmål og workshops

Prosjektmålene i studien er tatt utgangspunkt i MIRAs strategiske mål, som sikrer at anlegget er designet med hensyn på miljø, økonomi og innovative løsninger. Prosjektmålene ble konkretisert gjennom interne workshops utført av Envidan for mekanisk til og med kvartærrensing.

MIRA prosjektet

Resultater

Fremtidsrettet teknologi

I prosjektet har hydrolyse av slam fra det mekaniske rensetrinnet (primærslam) blitt beskrevet for muligheten av å redusere behovet for tilsetting av eksternt karbon. Videre er biologisk fosfor- og nitrogenfjerning beskrevet for implementering ved fremtidens Tangen RA.

BAT-analyse

I mulighetsstudiens BAT-analyse ble det gjennomført en screening av aktuelle teknologier for mekanisk behandling, biologisk-kjemisk behandling, slamseparasjon, videregående partikkelseparasjon og kvartærrensing. Relevante teknologier ble satt sammen til totalt fem anleggskonsepter. Konseptene ble vurdert på en overordnet og kvalitativ måte der prosjektmål ble lagt til grunn. Dette resulterte i at MBBR og IFAS-MBR ble valgt videre til grovdimensjonering og sammenligning. Fra sammenligningen av konseptene ble IFAS-MBR vurdert som mest gunstig anleggskonsept sett ut i fra driftskostnader og miljøpåvirkning, gitt de parameterne som ble brukt i mulighetsstudien.

Dele på sosiale medier