AvløpsrensingBærekraftSolmax Geotube

Avvanning av slam og slamavvanning med Solmax Geotube®

Kongeåens Dambrug, et oppdrettsanlegg i Danmark, har høstet gode erfaringer med bruk av TenCate Geotubes® til avvanning av slam fra anlegget.

Hvem

Kongeåens Dambrug ApS

Hva

Avvanning av slam fra fiskeoppdrett til biogassanlegg

Hvor

Kongeåen, Danmark

Når

2011

Slamavvanningen skjer ved at gylle og slam løpende pumpes opp i et utjevningsbasseng og sedimenteres. tter oppsamling og sedimentering fra ca. to dagers drift, pumpes den klare fraksjonen til laguneanlegget. Deretter startes en omrøring i utjevningsbassenget for å få en jevn slamfraksjon før den pumpes til en Geotube.

Eier og direktør Knud Kongsted forteller at de har «oppnådd et meget tilfredsstillende resultat ved avvanningen av gylle fra ørretoppdrettsanlegg, med et slamprodukt på ca. 12 % tørrstoff (TS).»

Etterspørselen etter energiholdig biomasse stiger i takt med at det etableres flere biogassanlegg. Det er derfor rikelige muligheter for bortskaffelse av det energirike slamproduktet til for eksempel et lokalt biogassanlegg.

Lave driftskostnader og effektiv slamavvanning

Driftskostnadene er begrenset til investeringen i selve Geotuben Utover dette brukes fellingskjemikalier og polymerer til å binde fosfor i slammet og oppnå riktig struktur i slamfnokkene. Ifølge Knud Kongsted bruker han ca. 3–4 kg. aktiv polymer per tonn TS.

«Analyser av rejektvannet viser 98 % tilbakeholdelse av suspendert stoff, nesten 90 % reduksjon av fosfor og 75 % reduksjon av total nitrogen. I tillegg reduseres belastningen på resipienten betydelig, da det biologiske oksygenforbruket (BOF5) reduseres med 87 % ved avvanning i Geotubes. Denne reduksjonen av næringsstoffer er effektiv, også sammenlignet med andre avvanningsteknikker som for eksempel båndfilter.»

Erfaringsmessig håndterer slammottakeren (biogassanlegget) slammet bedre når det kun avvannes til ca. 10–12 %, siden det da fremdeles er pumpbart. I tillegg er denne sammensetningen bedre egnet når slammet skal brukes til nedbrytning i en råtnetank på biogassanlegget.

Geotuben kan gjenbrukes

Knud Kongsted har brukt Geotubes til avvanning av gylle fra ørretproduksjon i flere år, og har også gjenbrukt mange av dem. På den måten er kostnadene for slamavvanning ytterligere redusert. Idéen om å gjenbruke Geotuben ble til da Knud hadde problemer med å bli kvitt slammet. Derfor bestemte han seg for å tømme Geotuben og bortskaffe slammet i mindre porsjoner.

For å kunne bruke Geotuben flere ganger ble det skåret et ekstra hull i posen slik at en slamsuger kunne suge ut det avvannede slammet slik at en slamsuger kunne suge ut det avvannede slammet Eksperimentet med å gjenbruke Geotuben og skjære et hull har vist seg å fungere uten at slammet lekker ut av hullet midt på posen når Geotuben fylles. Knud forteller at avvanningen nesten er like effektiv som da posen var ny.

Han har nå brukt de samme to Geotubes på Kongeåens Dambrug i tre år.

Gjenbruk av Geotuben reduserer kapasiteten til posen i takt med begroing og gjentetting av lysåpningene i materialet Driftspersonalet vasker posen regelmessig for å fjerne dette belegget fra på materialet.

De nåværende Geotubes på Kongeåens oppdrettsanlegg er gjenbrukt mer enn 5–6 ganger, noe som har gitt en meget god driftsøkonomi for bruk av Geotubes til avvanning av slam.

Vil du vite mer om Solmax Geotube®?

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt meg
for mer informasjon

Søren Lindtofte Brandt

Teamleder

+45 60 23 83 53

slb@envidan.dk

Dele på sosiale medier