Avløpsrensing

Mulighetsstudien gir en unik mulighet til å bryte med utdaterte plankonsepter

Sørvest-Skånes største renseanlegg, Sjölunda i Malmö, skal utvides og moderniseres slik at det i fremtiden blir ett stort regionalt anlegg med mer enn dobbelt så stor kapasitet som i dag. De siste årene har regionen rundt Sjölunda renseanlegg opplevd en økende befolkningsvekst, samtidig som myndighetskravene til renseanlegget skjerpes.

Hvem

VA Syd

Hva

Mulighetsstudie

Hvor

Malmö

Når

2018-2021

VA SYD vedtatt en forretningsplan for 2030 med seks ambisiøse strategiske mål og for å møte disse utfordringene har VA SYD valgt Envidan til å lede den innovative prosessen med å planlegge det nye regionale renseanlegget. Mulighetsstudien gir en unik mulighet til å bryte med utdaterte plantekonsepter og fokusere på ressursgjenvinning, avansert rensing av miljøgifter og klimanøytralitet. Mulighetsstudien vil bli gjennomført i to faser.

For gjennomføringen av mulighetsstudien brukes Envidans velprøvde metodiske tilnærming og konsept for utvidelsesplaner med tre hovedaktiviteter:

  • etablering av grunnlag.
  • teknisk grunnlag.
  • BAT-analyse.

I BAT-analysen skjer det en vurdering av relevante teknologier opp mot hverandre. Denne analysen inkluderer Envidans verktøy SustainEd, som er vårt ISO 14001-sertifiserte miljøledelsessystem, som også inkluderer arbeid med FNs bærekraftsmål, samt LCA-analyser og ECO-effektivitetsanalyser. Sammen med tilhørende gjennomføringsplan, økonomiske beregninger og risikovurderinger gir konseptet VA SYD et gjennomutviklet helhetlig grunnlag for en omfattende fornyelse av Sjölunda til et fremtidssikkert regionalt renseanlegg med høy innovasjonsgrad.

Ressourcegenvinding med fokus på industrielle symbioser

Fase 1

I fase 1 vurderte Envidan tilstanden og kapasiteten til det eksisterende renseanlegget i Sjölunda, og analysen indikerer at bare noen få eksisterende anleggsdeler forventes gjenbrukt. Denne aktiviteten utgjør (Teknisk grunnlag).

Rammene for prosjektet i form av myndighetsbetingelser, klimatilpasningstiltak, bestandsframskrivinger og framtidige lastgrunnlag, beskyttelse mot havnivåstigning og mulighet for industrielle symbioser ble kartlagt og utgjør grunnlaget

BAT-analysen ble igangsatt i fase 1 og det er etablert en basislinje for miljøpåvirkning for Sjölunda og renseanleggene i nedbørfeltet som forventes stengt. Det er gjort en evaluering av mulighetene for å redusere miljøpåvirkning og miljøpåvirkning, samt oppnåelse av VA SYDs strategiske mål og synlighet av muligheter til å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

På grunnlag av de tre hoveddokumentene utarbeides og godkjennes en distribusjonsstrategi i fase 1.

Arbeidet med utvidelsesplanen startet i november 2018, og fase 1 ble godkjent av VA SYDs ledelse i oktober 2019.

Fase 2

I fase 2 fortsetter arbeidet med utvikling av selve utvidelsesplanen, som oppfyller de fastsatte rammene og målene fra fase 1.

Et utvalg av BAT-teknologi for renseanlegget skjer gjennom en iterativ prosess, der effekten av teknologier i de ulike prosesstrinnene på anlegget vurderes, inkludert bruk av SustainED og integrert modellering i simuleringsprogrammet WEST. Muligheter for industrielle symbioser og ressursutvinning er også i fokus i fase 2.

Etter den iterative innovasjonsprosessen utarbeides et prinsipputkast med tilhørende gjennomføringsplan, risiko- og økonomiske analyser, som til sammen danner grunnlaget for en utviklingsplan for et regionalt renseanlegg i Malmö.

Fase 2 ble ferdigstilt i 2021.

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektsjef

+47 46905925

keh@envidan.no

Dele på sosiale medier