Vattenförsörjning

Analys och rening av råvatten, Skottorps vattenverk

Vem

Envidan AB och Laholmsbuktens VA

Vad

Detaljerad analys av råvatten och riktad rening för respektive borra

Var

Sverige

När

2019

Skottorps VV har en utmanande problematik med sitt råvatten. Med hjälp av en detaljerad analys av de olika borrornas vattenkvalité tas en strategi för blandning av vatten fram och appliceras anpassad rening på respektive råvattenström. Detta leder till en ökad kapacitet och leveranssäkerhet vid vattenverket utan att hela råvattenmängden behöver behandlas. 

Pesticider, nitrat och hårt vatten

Skottorps VV har två grundvattentäkter, en med fyra borror och en med två. Två borror har förhöjda halter av järn och mangan och tre har förekomst av NOM (naturlig organiskt material). En borra har halter av atrazin och nedbrytningsprodukter av pesticider (BAM) nära gränsvärdena och pumpas endast för att skydda resten av täkten medan de två borrorna i grundvattentäkten med bäst kapacitet innehåller kalk som leder till utfällningar på ledningsnätet.

Inför projektet kunde enbart en kombination av två borror användas. Detta begränsade vattenproduktionen avsevärt i ett läge där kapaciteten snarare måste öka. Verket producerade under 2018 cirka 3 200 m3/d och det framtida behovet bedöms öka till 4 000 m3/d år 2035.

Tabell 1. Generell vattenkvalité i de tillgängliga borrorna

Ca CO3 jämvikt beräknade för 10°C med Aqion PRO. 1) Enligt tidigare dricksvattenföreskrifter

Borra A B/C D E
pH 7,5 7,8 (B) 
8,2 (C) 
7,7 7,8 (E) 
8,0 (F) 
Hårdhet Relativt hårt  Relativt hårt  Relativt hårt  E mycket hårt 
F hårt 
Nitrat, NO3  <10 mg/l, minskande Cirka 20 mg/l, 
=max. rekomm1
Cirka 20 mg/l, 
=max. rekomm1
Mangan Runt gränsvärde, 
0,05 mg/l 
CaCO3 jämvikt Aggressivt,  
10 mg/l löses upp 
Aggressivt 
5 mg/l löses upp (B) 
0,2 mg/l löses upp (C
Aggressivt,  
3 mg/l löses upp 
Övermättat  
22 mg/l fälls ut (E) 
4 mg/l fälls ut (F) 
Pesticider <<gränsvärde på 0,1 µg/l  Nära gränsvärde 
UV-transmittans  Varierande,  
77 – 90 %/cm 
Låg,  
B 80 %/cm,  
C 73 %/cm 
Hög,  
> 90 %/cm 
Mycket hög, 
> 95 %/cm 

Detaljerad analys och reningsalternativ

Omfattande vattenkemiska beräkningar har genomförts för att identifiera kombinationer av brunnar som inte orsakar utfällningar. En ökning av produktionskapaciteten kräver dock behandling av vatten från fler brunnar än de som används idag. Det har gjorts en värdering av olika behandlingsmetoders avskiljningsförmåga för specifika parametrar, varefter brunnarna rangordnats efter vilka som bäst kan förses med rening. I detta skede har hänsyn tagits både till borrornas vattenkvalité samt produktionskapacitet.

De alternativ som har undersökts är följande:

0. Nuvarande system. A och F i produktion, D avleds till bäck för att skydda täkten.
1. Nanofilter (NF) på delflöde från E/F. Huvudsyfte: avhärdning.
2. Nanofilter (NF) på hela flödet från B/C. Syfte: NOM och mangan avskiljning.
3. Aktiverat kol (GAC) filter för D. Syfte: avlägsna pesticider.

Pilotförsök och resultat

Baserat på resultaten ovan genomfördes ett pilotprojekt gällande nanofiltrering för att avlägsna kalk från borrorna E och F. Med mjukgörande av vattnet från dessa borror plus borra A skulle framtida vattenbehov kunna tillfredsställas. Detta alternativ skulle även reducera även nitrathalten på det flöde som behandlades. Parallellt installerades ett mobilt aktivt kolfilter i form av en containerlösning för råvattenström från borra D.

Dock visades sig avsaknaden av ett filtersteg och förekomsten av järn och mangan i borrorna täppa igen nanofiltret regelbundet och orsaka driftproblem. En lösning med avhärdning via jonbyte valdes därför istället. Efter goda resultat från pilotförsöket för borra D installerades av kolfilter för rening av pesticider och nedbrytningsprodukter från denna delström under 2020.

Genom den detaljerade analysen av råvattenborror kunde ett lämpligt schema för blandning av vatten med olika kvalité tas fram. Den låg även till grund för att ta fram förslag på lämplig behandling för de olika råvattenmängderna. Tack vare metoden och pilotförsöken kunde reningsmetoderna skräddarsys för respektive borra, och undveks det att en dyr lösning applicerades på hela råvattenflödet.

Pilotförsök och resultat

Baserat på resultaten ovan genomfördes ett pilotprojekt gällande nanofiltrering för att avlägsna kalk från borrorna E och F. Med mjukgörande av vattnet från dessa borror plus borra A skulle framtida vattenbehov kunna tillfredsställas. Detta alternativ skulle även reducera även nitrathalten på det flöde som behandlades. Parallellt installerades ett mobilt aktivt kolfilter i form av en containerlösning för råvattenström från borra D.

Dock visades sig avsaknaden av ett filtersteg och förekomsten av järn och mangan i borrorna täppa igen nanofiltret regelbundet och orsaka driftproblem. En lösning med avhärdning via jonbyte valdes därför istället. Efter goda resultat från pilotförsöket för borra D installerades av kolfilter för rening av pesticider och nedbrytningsprodukter från denna delström under 2020.

Genom den detaljerade analysen av råvattenborror kunde ett lämpligt schema för blandning av vatten med olika kvalité tas fram. Den låg även till grund för att ta fram förslag på lämplig behandling för de olika råvattenmängderna. Tack vare metoden och pilotförsöken kunde reningsmetoderna skräddarsys för respektive borra, och undveks det att en dyr lösning applicerades på hela råvattenflödet.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Elin Hermansson

Projektingenjör

+46 705 08 07 60

elh@envidan.se

Dela på sociala medier