Framtidens Bulltofta vattenverk

Vem

Samarbete mellan VA SYD och Envidan AB

Vad

Genomförande- och investeringsplan för Bulltofta VV

Var

Sverige

När

2021-2022

VA SYD planerar att öka kapaciteten på Bulltofta vattenverk. Samtidigt finns det ett behov av att rusta upp delar av anläggningen. För att få en överblick över behov, föreslagna projekt och idéer beslutade VA SYD att ta ett helhetsgrepp över de kommande investeringarna.

Envidan fick i uppdrag att ta fram en genomförande- och investeringsplan, det vill säga::

  • Vad behöver göras 
  • När behöver det göras  
  • I vilken ordning måste det göras 

Planen togs fram i nära samarbete med VA SYD:s personal och ett flertal workshop genomfördes. Från Envidan deltog en mycket kompetent arbetsgrupp med specialister.  

Statusbedömning och kapacitetsutredning

Bulltofta VV:s anläggningsdelar statusbedömdes inom i tre teknikområden: El och styr, Process och maskin samt Bygg. Specifika bedömningskriterier arbetades fram tillsammans med VA Syd och var bland annat uppfyllande av funktion, driftserfarenheter, förväntad livslängd, arbetsmiljö och säkerhet. Byggnader och installationer bedömdes i en femgradig skala och det rekommenderades utifrån det inom vilken tidsperiod som objektet lämpligen bör åtgärdas.

En kapacitetsutredning genomfördes där flaskhalsar i produktionen beskrevs. Ett antal utredningar av nyttan av att installera nya processteg, som till exempel förfiltrering av inkommande råvatten eller reningssteg för höga halter av klorider, gjordes.

Framtagande av åtgärder

Utifrån från kapacitetsutredningen och statusbedömningarna togs förslag på åtgärder fram som behöver vidtas inom respektive område för att uppnå en tillfredsställande standard och säkerställa produktionen på Bulltofta VV. Tidshorisonten var fram till 2040 men med speciellt fokus på de närmaste tio åren. Förslagen gällde både nybyggen som konstruktion av inkommande ventilkammare och ändringar av existerande anläggningsdelar, till exempel byte av filtersand mot dual-media Filtralite.

Investerings- och driftskostnad togs fram för respektive åtgärd utifrån en kalkyldatabas och erfarenheter från liknande anläggningsprojekt.

Prioritering av åtgärder

I investeringsplanen prioriteras åtgärderna efter följande:

  • Är åtgärden kritisk eller inte i förhållande till att verket skall kunna klara fastställda produktionskrav eller andra målsättningar.
  • Ger åtgärden möjlighet att upprätthålla eller förbättra en stabil drift.
  • Tillgodoser åtgärden en god arbetsmiljö.
  • Är åtgärden beroende av, eller skapar förutsättningar för, genomförande av andra åtgärder.
Water supply Bulltofta waterworks

”Tack för intressant och givande rapport och tack för fin lyhördhet inför våra önskemål och trevligt och proffsigt bemötande i detta uppdrag!”

Kontakta mig
om du vill veta mer

Peter Magnusson

Projektchef

+46 70 673 14 80

pma@envidan.se

Dela på sociala medier