Ledningsnät

Sydvatten – Ny dricksvattenledning DN1200 Segjärn

Vem

Projektsamarbete mellan Sydvatten och Envidan AB

Vad

Detaljprojektering av DN1200 ledning med mät- och ventilkammare. Principlösning och FFU ny reservoar

Var

Sverige

När

2018-2023

Sydvatten – Vomb 3 och Ugglarp 3

Sydvatten AB är ett kommunalägt bolag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i Skåne på sina två anläggningar. Bolaget bildades 1966 och är en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten garanterar säker och högkvalitativ dricksvattenförsörjning till delägarkommuner och kundkommuner och arbetar ständigt med att utveckla såväl organisation som anläggningar för att möta dagens och framtida krav och utmaningar.

Ny DN1200-ledning

Som ett led i sitt arbete med att säkerställa leverans av dricksvatten till sina kunder har Sydvatten beslutat att förstärka distributionskapaciteten mellan Vombverket och befintliga vattenreservoarer i Norra Ugglarp, en sträcka på cirka 9 km, med en ny dricksvattenledning DN1200 Segjärn.

Envidan har detaljprojekterat mark- och ledningsarbeten med tillhörande anordningar såsom mät- och ventilkammare, luftare och tömmare samt i förekommande fall maskin- och elinstallationer. För utformning av ledningsprofil och luftare gjordes modellering av tryckslag i ledningen.

Ledningen färdigställdes under 2023.

Ny reservoar

Envidan har också tagit fram principlösning samt underlag för tillståndsansökningar och upphandling av samverkansentreprenad för en ny reservoar med volymen 35 000 m³. Denna kompletterar tidigare reservoarvolymer på 20 000 m³. Uppdraget har också omfattat arbeten med anslutningar från reservoaren till ny och befintliga ledningar.

Byggstart för reservoaren planeras till 2024.

Få en uppfattning av hur stora rören är
en infällning av ventiler och T-rör på befintlig 1200 Sentab-ledning

Inför ledningsentrepenaden gjordes en infällning av ventiler och T-rör på befintlig 1200 Sentab-ledning som Envidan projekterat.

Dela på sociala medier