Vattenförsörjning

Water2Nepal ser till att tre nepalesiska byar får rent dricksvatten

Bristen på rent dricksvatten och en stabil vattenförsörjning är en stor utmaning i många nepalesiska byar. Water2Nepal-projektet tar itu med detta.

Vem

Jyllands byutveckling i Nepal, Grundfos, AVK, Kamstrup och Envidan

Vad

Utvecklingsprojekt för att ge rent dricksvatten till tre byar i Nepal

Var

Madi, Nepal

När

2019-2023

Syftet med projektet är att upprätta ett hållbart vattenförsörjningsnät för tre byar, så att cirka 420 familjer kan få rent dricksvatten. Vattenförsörjningsnätet måste ha tillräcklig kapacitet för att tillhandahålla 65 liter rent vatten per person och dag, enligt nepalesiska vägledande normer. Projektet väntas eliminera bristen på dricksvatten i området.

Projektet stöder flera av FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt mål 6: ”Rent vatten och sanitet” och mål 17: ”Partnerskap för handling”. Genom samarbete med Kathmandu University och OXFAM Nepal fokuserar projektet också på att utbilda lokala ingenjörer och tekniker.

Den östjylländska organisationen Jysk village development i Nepal leder projektet för att säkerställa rent dricksvatten i flera byar och har anlitat Envidan för att utföra det tekniska arbetet med att skapa en tillförlitlig och hygienisk vattenförsörjning. Projektet stöds av Grundfos Foundation och genomförs i nära samarbete med lokala myndigheter och Jutland Village Development i Nepals lokala partnerorganisation MIISDP i Madi. Flera starka danska leverantörer är också involverade i projektet: Kamstrup levererar mätare och AVK levererar ventiler.

Rent dricksvatten – även när projektet är avslutat

Lokalbefolkningens förmåga att själv driva och underhålla systemet är avgörande för projektets framgång. Därför kommer lokala tekniker att utbildas som en del av projektet för att tillhandahålla tekniska tjänster under drifts- och underhållsfasen.

Water2Nepal kommer att stödja och upprätta en effektiv ram för drift, underhåll och förvaltning av vattenförsörjningssystemet. Detta sker i samarbete med lokala myndigheter. I projektet planeras för att införa smarta vattenmätare och smart betalning för vattenförbrukning, vilket kommer att minska de operativa svårigheterna och personalbehovet samt säkra ekonomin genom ett effektivt betalningssystem. Dessutom kommer installationen av smarta mätare att göra det möjligt att registrera vattenförbrukningen och lokalisera läckor i systemet.

När projektet är slutfört kommer systemet att överföras till Madi kommun, som kommer att ansvara för drift och underhåll.

Ett effektivt och hållbart dricksvattenprojekt

Envidan utför alla tekniska installationer såsom design, projektledning och kvalitetskontroll. Det är Envidans ansvar att bidra med dansk expertis i valet av utformning av vattenförsörjningssystemet. Olika möjliga lösningar har analyserats, men en enkel och effektiv lösning har valts utifrån tillgängliga resurser och tekniker.

För att fastställa behoven av vattenförsörjning genomfördes en hydraulisk simulering för att utforma vattenförsörjningssystemet. Solenergi är den primära kraftkällan för pumpen som lyfter vatten från den 100 meter djupa akvifären till vattentornet med en kapacitet på 285 m3. Vattenförsörjningen från vattentornet kommer att baseras på gravitation, vilket i kombination med pumpar som drivs med solenergi ger lägre driftskostnader och relativt låga vattenavgifter.

Lokal förankring och engagemang

Envidan har också deltagit i ett stort kommunikationsarbete för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att invånarna registrerar sig i det nya dricksvattensystemet för att säkerställa rent dricksvatten i framtiden. Mer än 85 % av medborgarna har redan anslutit sig till det nya systemet genom att betala anslutningsavgiften.

Ett projekt i flera faser

Projektet bidrar till att garantera rent dricksvatten i de nepalesiska byarna och är uppdelat i flera faser, där ingenjörer från Envidan besöker Nepal flera gånger för att arbeta med projektet. Nyligen har projektingenjör Surya Prajapati rest för att arbeta med nästa fas av projektet, där han och hans partner övervakar bland annat rörledningar och den upphöjda tanken. Han åtföljs av Hamon Hedayat, som förutom att delta i arbetet med att bygga upp en säker dricksvattenförsörjning har fått tillåtelse att använda projektet i sina fältstudier som en del av sin ingenjörsexamen vid Lunds universitet.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Hamon Hedayat

Projektingenjör

+4673 498 44 91

hhe@envidan.se

Dela på sociala medier