Solmax Geotube®

För avvattning och kustskydd

Använd tekniken för att avlägsna slam från avloppsreningsverk, fiskodlingar eller produktionsanläggningar

För utmaningar med slam från avloppsreningsverk, fiskodlingar eller andra typer av produktionsanläggningar, behov vid muddring av sjöar och hamnar eller för att säkra kustlinjer finns behov av enkel och miljövänlig avvattning, eller kustskydd. Detta kan göras med Solmax Geotube®.

Solmax Geotube®-tekniken är beprövad med flera referenser i både Sverige och Danmark och kan användas för avvattning av slam från avloppsreningsverk eller för avvattning av muddermassor vid muddringsprojekt i sjöar och hamnbassänger. Dessutom är Solmax  Geotube® en hållbar och beprövad lösning för skydd av stränder och marina miljöer.

Avvattning och slambehandling

Använd Solmax Geotube® för avvattning och kustskydd.

 • Biologiskt slam från avloppsreningsverk som ett alternativ till traditionell mekanisk avvattning eller avvattning vid slammineraliseringsanläggningar som en permanent eller tillfällig installation
 • Sediment från t.ex. sjöar, hamnbassänger i samband med sanering
 • Sediment från t.ex. regnvattenbassänger, kanaler, diken i samband med sanering
 • Slam från industriell produktion
 • Slam från fiskodlingar

 

Kustssäkring och hamnskydd

Använd Solmax Geotube® för kustskyddsprojekt

 • Beklädnad av banker
 • Grävare
 • Pirer
 • Vågbrytare

Mer om att använda tekniken

Metoden är enkel att använda och effektiv och dessutom mycket flexibel eftersom storleken på påsarna kan anpassas efter behov. Tekniken använder stora porösa säckar som består av en syntetisk duk (geotextil) som håller kvar fast material samtidigt som överskottsvatten kan rinna av. Det finns flera olika typer av geotextilier beroende på dina behov.

Solmax Geotube®-tekniken finns också tillgänglig som en container-modell, där påfyllning, avvattning och koncentrering sker i containern, som transporteras till slutmottagaren i slutet av lagringsperioden.

Samtidigt kräver tekniken minimal energiförbrukning och säkerställer minsta möjliga volym för transport och deponering eller markanvändning. Solmax Geotube®-påsen är tillverkad av polypropylen och kan efter användning lämnas till förbränning.

Vi är redo att hjälpa till

Envidan kan vara din rådgivande ingenjörspartner. Dessutom kan vi hjälpa till med följande tjänster i samband med genomförandet:

 • Teknisk rådgivning, stöd och samordning för projektplanering och projektstart
 • Leverans av Solmax Geotube®-säckar, dräneringsmattor etc.
 • Leverans av annan mekanisk utrustning
 • Ingå avtal med entreprenörer
 • Förberedelse av anbudshandlingar etc. och anbudsförfaranden vid behov
 • Myndighetskontakter
 • Rådgivning i samband med genomförandet av projektet
 • Rapportering
TenCate Geotube®-tekniken avvattnar och innesluter muddrat sediment från åar, marinor och andra vattenvägar, vilket möjliggör bortforsling eller behandling av förorenat sediment

Kontakta mig
om du vill veta mer

Marcus Larsson

Teamledare

+46 733 941 340

mal@envidan.se