Avvattning och slambehandling

Solmax Geotube®

Lös dina utmaningar med slam från avloppsreningsverk, industriell produktion eller fiskodlingar, samt sediment från sjöar, hamnar och dagvattendammar

Tekniken bakom Solmax Geotube® är beprövad med flera referenser i både Sverige och Danmark och den kan användas på ett enkelt och miljövänligt sätt för avvattning av slam från avloppsreningsverk eller för upprensning av sjöar och hamnbassänger.

Envidan erbjuder den ursprungliga Solmax Geotube®, en avvattningsteknik för alla typer av slam och sediment. Det krävs inga permanenta anläggningar eller fasta installationer. Den används i den utsträckning som är nödvändig. Avvattning och lagring sker i en och samma process.

Enkel teknik för alla typer av slam

Minimala omkostnader

Anpassade storlekar

15-50 % torrsubstanshalt

Minimera slam till deponi och markanvändning

Hur TenCate GeoTube® fungerar

TenCate Geotube® arbetar i 4 steg för att avvattna slam och sediment

 

Steg 1: Påfyllning

Slam eller sediment med en lämplig polymer pumpas till påsen. Polymeren säkerställer god flockbildning och därmed optimal separation av slam och rejektvatten. Geotextilen håller kvar partiklarna i påsen.

 

Steg 2: Avvattning

Det dränerade vattnet återförs till reningsverket, avloppssystemet eller recipienten beroende på projektets art, medan partiklarna stannar kvar i påsen.

 

Steg 3: Koncentrering

De fyllda påsarna lämnas för ytterligare dränering i 2-12 månader, beroende på typen av slam, för att slammet ska torka ut.

 

Steg 4: Avfallshantering

Det avvattnade slammet/sedimentet grävs bort och beroende på slammets kvalitet deponeras slammet på en soptipp, på jordbruksmark eller används som byggnadsmaterial. Geotube®-påsen är tillverkad av polypropylen och kan efter användning lämnas till förbränning.

Vill du veta mer?

Behöver du mer information om Solmax Geotube®-tekniken och hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt?