Envidan fastställer målet att män och kvinnor ska fördelas lika före 2030

50/50. Så här bör fördelningen mellan män och kvinnor anställda i Envidan se ut år 2030, enligt Envidans ledning.

I dag är könsfördelningen bland Envidans anställda 67 % män och 33 % kvinnor.

Siffrorna omfattar alla Envidananställda i Danmark, Norge och Sverige och återspeglar också det faktum att kvinnor utgör 33 procent av dem som antas till landets STEM-utbildningar (Science, Technology, Engineering, Mathematics), däribland ingenjörsutbildningar.

Ambitiöst men realistiskt mål

Det finns alltså fortfarande en bit kvar att gå om Envidan ska nå sitt mål om en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor, med utrymme för en marginal på +- 10 %.

”Vi vet att det kommer att krävas stora ansträngningar för att nå vårt mål om jämställdhet till 2030, och vi tar oss an uppgiften med ödmjukhet. Det första steget är att fastställa konkreta mål för jämställdhet så att vi har något att arbeta med och mäta, och lyckligtvis har vi det nu,” säger Gitte Mønsted Hansen, vd för personal och kultur.

Mångfald leder till innovation

Envidans vision är att bli den ledande vattenspecialisten i Norden och för att uppnå den visionen krävs en mångfaldig personalstyrka, enligt Ole Fritz Adeler, VD för Envidan:

”Om framtida tekniska lösningar inom vatten och energi ska återspegla det samhälle vi lever i måste vi inkludera så många olika perspektiv och kompetenser som möjligt.”

”Det är bara på detta sätt som vi kan skapa de bästa och mest innovativa lösningarna på de många samhällsutmaningar som vattenindustrin måste bidra till att lösa, som omfattar allt från klimatanpassning och rent dricksvatten till rening av avloppsvatten och återställande av natur- och vattenmiljöer”, fortsätter Ole Fritz Adeler.

Företagen samarbetar för att främja jämställdheten mellan könen

Utöver de uppsatta målen har Envidan också undertecknat den danska industriföreningens löfte om mångfald mellan könen, som består av 16 principer som syftar till att säkerställa större mångfald mellan könen i näringslivet. Principerna omfattar stöd till öronmärkt mammaledighet för män, utbyte av uppgifter om könssammansättning och hjälp att bryta könsstereotyper i val av utbildning och yrkesutbildning.

”Jämställdhet börjar i toppen av organisationen. Det är just därför Envidans ledning har införlivat det i vårt strategiska arbete för hela verksamheten.” förklarar Gitte Mønsted Hansen.

Det är dock inte nytt för Envidan att ta itu med jämställdheten mellan könen. Som en del av strategin för att uppnå större könsmångfald inrättade Envidan 2018 en mångfaldsgrupp med anställda från olika delar av organisationen. Gruppen lägger regelbundet fram konkreta förslag till initiativ och åtgärder som stöder Envidans jämställdhetsmål och de 16 principerna i den danska industrins mångfaldslöfte.

”Vi tror att mångfald är vägen framåt, och förhoppningsvis kommer vi i framtiden att lyckas med att ha en mångsidig arbetsstyrka som är brett representerad när det gäller ålder och kön. parametrar som ålder, etnicitet och kön. För en sak är säker: Vi behöver ett brett spektrum av kunskap och kompetens för att utveckla framtidens blågröna lösningar.” avslutar Ole Fritz Adeler.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Gitte Mønsted Hansen

Managing Director, People & Culture

+45 30 29 31 21

gmh@envidan.dk

Kontakta mig
om du vill veta mer

Ole Fritz Adeler

CEO

+45 30 90 46 64

ofa@envidan.dk