VA Ingenjörerna byter namn och blir en del av Envidan

VA Ingenjörerna förvärvades 2021 av Envidan AB från Veolia Water Technologies. Vi har sedan dess arbetat tillsammans sida vid sida för att möta våra kunders behov och leverera innovativa lösningar inom vattnets kretslopp.

Nu tar vi nästa steg på vår resa mot att, inom vattnets kretslopp, bli Nordens ledande leverantör av hållbara tjänster, produkter och entreprenader genom att fusionera bolagen till ett gemensamt bolag – Envidan AB.

Jag ser det som ett naturligt steg i Envidans utveckling i Sverige och fusionen kommer stärka vår position som kunskapscenter och ledande leverantör av rådgivning, software och entreprenader inom vattnets kretslopp.

Sammanslagning ger oss en unik möjlighet att förstärka vår kompetens i hela kedjan, från tidiga förstudier till nyckelfärdiga anläggningar och efterföljande service och underhåll ­­- till förmån för kunder, leverantörer, samarbetspartners och medarbetare.

Planeringen av verksamhetsövergången påbörjas under sommaren och kommer implementeras fullt ut under hösten 2023.

Envidan har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Fördelat på 20 kontor har vi över 450 medarbetare som bidrar till att lösa några av vattensektorns största utmaningar: hållbar vattenhantering, klimatanpassning och att säkra rent dricksvatten.


Information till våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners:
Fusionen innebär att VA Ingenjörerna Renare Vatten AB kommer att upphöra och att Envidan AB kommer att överta VA Ingenjörernas rättigheter och skyldigheter, vilket således medför att Envidan AB ansvarar för betalning av Er fordran. Detta innebär att samtliga avtal som ni har ingått med VA Ingenjörerna kommer att överlåtas till Envidan AB. I samband med fusionen kommer VA Ingenjörerna Renare Vatten AB byta namn till Envidan AB. Fusionen påverkar i övrigt inte nuvarande avtal.

Vi erinrar Er dock om att Ni, jämlikt 23 kap 19 § aktiebolagslagen, har möjlighet att motsätta Er att fusionsplanen verkställs. För det fall Ni har för avsikt att motsätta Er fusionsplanen ska detta ske skriftligen senast den tid som anges i Bolagsverkets kallelse och vara ställt till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Om Ni inte bestrider ansökan inom den angivna tiden anses Ni ha medgivit att fusionsplanen verkställs.

Styrelsen i VA Ingenjörerna Renare Vatten RV AB, som är ett dotterbolag till EnviDan AB, informerar Er i egenskap av borgenär i bolaget, om att en fusionsplan upprättats mellan bolagen, jämlikt 23 kap 28 § aktiebolagslagen.


För ytterligare information kontakta:
Mathias Svensson
Managing Director
msv@envidan.se
+46 70 676 14 70

Linda Eklund
Head of Finance Sweden
lie@envidan.se
+46 702 31 11 90

Birgitte Grønlund Møller
Head of Legal
bgm@envidan.dk
+45 30 90 59 7