Vattenförsörjning

Fråga oss om du behöver råd om:

På Envidan arbetar vi för att säkerställa rent dricksvatten i hela Skandinavien, och som en del av detta ger vi råd om hållbar användning, utvinning och förvaltning av dricksvatten.

Många danskar tar för givet att vattnet i hemmet eller på arbetsplatsen är rent och säkert att dricka, och det är med all rätt. Danmark har något av världens bästa dricksvatten. Tyvärr håller bilden på att förändras. Många länder, däribland Danmark, står inför allt större utmaningar med miljöföroreningar som PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel och mikroplaster.

Vi tar hand om vattnets kretslopp, från källa till konsument, och vi hjälper företag, vattenverk och kommuner att trygga framtidens vattenförsörjning.

Vi arbetar med kartläggning av vattenresurser, källområden, vattenverk och distributionsnät, och med hjälp av den senaste tekniken på området tillhandahåller vi strategisk planering, hydraulisk modellering och analys. Allt i syfte att säkerställa en optimal och framtidssäker vattenförsörjning.

Samtidigt levererar vi nyckelfärdiga, driftsfärdiga vattenverk och erbjuder lösningar som täcker alla faser av byggandet. Du kan därför tryggt överlåta planering, konstruktion, utförande, driftsättning, uppstart och dokumentation till oss.

Vi tar hand om vattnets kretslopp, från källa till konsument, och vi hjälper företag, vattenverk och kommuner att trygga framtidens vattenförsörjning.

I Sverige använder vi vårt grundvatten som dricksvatten, vilket ställer stora krav på oss att skydda och förvalta denna resurs på ett hållbart sätt. På Envidan arbetar våra geologer, ingenjörer och miljöteknologer med kartläggning av grundvatten med hjälp av geologiska och hydrauliska modeller samt geofysik och kemi. Vi är experter på datahantering och på grundval av dataanalys och specialiserad kunskap inom geokemi tar vi fram prognoser för vattenkvalitet för bekämpningsmedel, PFAS, nitrater och andra ämnen.

Vi erbjuder också rådgivning i samband med grundvattenskydd, inklusive planering av åtgärder, BNBO, odlingsavtal, instrument och andra markägarfrågor.

Ska du renovera eller bygga ett nytt vattenreningsverk?

Att bygga ett nytt vattenreningsverk eller renovera ett befintligt innebär en mängd olika överväganden och beslut och kräver djupgående kunskaper om alla aspekter av vattenförsörjning.

Du kanske undrar om ditt vattenbolag är redo att klara av den framtida utvecklingen och garantera tillräckligt bra vattenkvalitet. Eller kanske är du osäker på om ditt vattenverk kan uppfylla de ökande kraven på vattenkvalitet. hållbarhet.

Vi har ett stort antal experter på vattenbehandling som täcker hela vattencykeln och säkerställer ett optimalt genomförande av projektet – från analyser och design till projektplanering och det färdiga vattenreningsverket.

Få hjälp med regelverk

Flera av våra geologer, hydrologer och kemister har fungerat som konsulter för regeringens program för kartläggning av grundvatten. Vi har därför djupgående kunskaper om tankesätt och metoder för att utse administrativa områden inom vattensektorn.

Vi utför en mängd olika tillsynsuppgifter, bland annat övervakning av vattenverk och utarbetande av vattenförsörjningsplaner och handlingsplaner för skydd av grundvattnet. Vi arbetar också med tillsynsuppgifter på andra sidan bordet som partner för vattenbolagen, som måste följa statens och kommunernas riktlinjer och genomföra planeringen i praktiken.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Elin Hermansson

Projektingenjör

+46 705 08 07 60

elh@envidan.se