Ledningsnät

Som samarbetspartner till VA-bolag , kommuner, entreprenörer och fastighetsbolag utreder och projekterar vi framtidens VA-system. Vi är experter på hydrauliska beräkningar, planering, pumpteknik och projektering av lösningar som i hög grad sätter standarden för hur vi utvecklar ledningssystem idag.

Grundlig analys och modellering är viktigt för oss när vi levererar planer för förnyelse av strukturer, dagvatten- och avloppsledningar. Därför har vi ett stort team av specialiserade ingenjörer som använder de senaste modelleringsverktygen för att säkerställa ett optimalt beslutsunderlag för ditt ledningsprojekt.

Vårt dedikerade civilingenjörsteam har stor erfarenhet av design, anbudsgivning och övervakning. Vi löser till exempel byggprojekt med svåra markförhållanden, höga grundvattennivåer, djupa utgrävningar eller byggnader med dålig grundläggning. Vi hittar de bästa lösningarna utifrån kostnad, tid och kvalitet och vi ser alltid till att hålla kontakten med våra kunder. Under genomförandefasen snörar vi på oss säkerhetsskorna, tar på oss arbetsjackor och säkerhetshjälmar för att säkerställa optimal byggledning och övervakning av byggplatsen.

Utredningar av nya och befintliga VA-system

Våra civilingenjörer har hög specialistkompetens inom utredning och rådgivning av både nya och befintliga VA-system. Våra VA-utredningarna har stor spännvidd och sträcker sig från att utreda källaröversvämningar i enskilda fastigheter till att utreda teknisk försörjning mellan större regionala områden.

 

Några exempel på vilken typ av utredningar vi utför:

 • VA-utredningar för exploateringsområden
 • Dagvattenutredningar
 • Klimatanpassning och skyfallshantering
 • Dagvattenrening och analys av påverkan på vattenrecipienter
 • Saneringsplaner
 • Dagvattenplaner

Med många års erfarenhet i branschen har vi stor kunskap om de lagar och krav som reglerar VA-sektorn. Utifrån det hjälper vi gärna våra kunder med olika ansökningar gällande ledningsnät och anläggningar, som till exempel tillståndsfrågor, ledningsrätter, bygglov, ändringsanmälningar och miljötillstånd.

I alla våra projekt arbetarar vi strategiskt och med hållbarhetsfrågan i fokus analyserar vilka konsekvenser projektet kan få för vår miljö. Våra utredningar och lösningar baseras på den senaste tekniken samtidigt som vi ser till att de är ekonomiskt hållbara.

Projektering

Projektering av nya VA-system samt sanering och ombyggnad av befintliga ledningar och anläggningar är ofta en naturlig förlängning av våra utredningsuppdrag.

Dessa tjänster utgör en väsentlig del av våra uppdrag inom vatten- och avloppshantering. Vi är erkänt duktiga inom ledningsteknik och arbetar med både renovering och nyproduktion av ledningsnät samt anläggningar som pumpstationer och tryckstegringsstationer. Inom organisationen har vi specialister inom pumpteknik som tillhör Nordens absolut bästa.

Vi projekterar alla metoder för nybyggnation och sanering av VA-system, både traditionella och schaktfria metoder. Vi arbetar i nära dialog med byggherrar, driftspersonal och leverantörer. Våra projekt genomförs med fokus på byggbarhet, funktion, miljö, god driftsekonomi och värdering av ny teknik och nya material för att nå bästa möjliga lösning.

Pågående klimatförändringar ökar behovet av dammar, magasin eller andra typer av dagvattenlösningar som kan ta emot de ökande vattenmängderna. Vi har många års erfarenhet av projektering av öppna lösningar såväl som underjordiska konstruktioner. Vi har ett stort nätverk av landskapsarkitekter och tillsammans med dem kan vi skapa vi rum för rekreation i staden där dagvatten ingår som en naturlig del i de gröna områdena.

Projekteringsverktygen vi arbetar med är i första hand Autodesks produkter, exempelvis Civil 3D, Plant 3D, MAP 3D, MEP med flera.

Vi levererar kompletta handlingar för upphandling och utförande av entreprenader enligt AMA. Handlingar som består tex av ritningar, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar, arbetsmiljöplaner mm.

Inom EnviDan finns en stor samlad erfarenhet av VA-projektering. De flesta av våra projektingenjörer har behörighet som byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U.

Vi är specialiserade på utformning av tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer

En av våra kompetenser är utformning av anläggningar, där vi gör vårt yttersta för att leverera en optimal teknisk konstruktion för tryckstegring- och avloppspumpstationer. Våra analyser gör vi i nära samarbete med kunden och leverantörer. Vi konstruerar i 3D eftersom det ger de bästa förutsättningarna för att göra rätt val första gången. 3D-ritningarna ger alla parter en bra visuell överblick över projektet.

Vi utför också tryckslagsberäkningar för att kunna utforma åtgärder för att minimera riskerna för tryckslag i anläggningarna vilket kan få stora konsekvenser för anläggningarna om det sker tryckslag. Med våra experter så optimerar vi anläggningarna såväl ur drift som underhåll.

Byggledning och besiktning

Våra byggledare har många års erfarenhet av byggledning för så väl nya som renovering av befintliga VA-ledningssystem samt för nybyggnation och renovering av pumpstationer och tryckstegringsstationer. Vi arbetar förutom i projektets utförandefas gärna med frågor kring byggbarhet i utrednings- och projekteringsfasen.

Rollen som byggledare varierar beroende på projekt. De vanligaste arbetsuppgifterna som vi hjälper beställaren med under entreprenadtiden är att vi:

 • Deltar aktivt i att granska förfrågningsunderlag inklusive tillstånd utifrån byggbarhet, tidsplanering och kostnadseffektivitet
 • Är beställarens kontrollant under entreprenadtiden och är närvarande på arbetsplatsen varje vecka
 • Närvarar vid kritiska arbetsmoment samt mottagningskontroll av rör- och rördelar, provtryckning, vattenprovtagning m m
 • Samarbetar med entreprenören och deltar aktivt i att hitta lösningar på problem som eventuellt uppkommer i entreprenaden.
 • Håller och skriver protokoll vid byggmöten
 • Ansvarar för att projektet uppfyller de krav som finns i kontraktet mellan beställare och entreprenör
 • Håller regelbundna ekonomiavstämningar med entreprenörens platschef för uppmätning, mängdregelring och ÄTA-hantering
 • Håller löpande kontakt med beställarens ombud, projektledare och teknik ansvariga under hela projektet

Vi kan utifrån projekt gå in och ta rollen både som projekt- och byggledare, både med en och flera personer utifrån projektets storlek och komplexitet.

Kontroll- och byggledarhandbok för VA-projekt

Under 2019-2021 har vi tillsammans med flera samarbetspartners som representeras av beställare, teknikkonsulter, entreprenörer och forskningsinstitut bedrivit ett arbete, finansierat av SBUF och Svenskt Vatten Utveckling, för att ta fram en nationell kontroll- och byggledarhandbok för VA-projekt.

Hämta Kontroll- och byggledarhandbok för VA-projekt

Besiktning av din anläggning

Hos oss finns lång erfarenhet av entreprenadbesiktningar och utför både syneförrättningar, förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar och garantibesiktningar efter kundens behov för VA-ledningsnätsprojekt och VA-anläggningar som pump- och tryckstegringsstationer.

Tack vare ett nära samarbete med BSD Elprojekt kan vi också erbjuda besiktning av el- och styrsystem.

Vill du veta mer?

Johan Sendelius
+46 424480414
jse@envidan.se

Använd vår expertis inom hydraulisk modellering

Klimatförändringar och ökad nederbörd ställer nya krav på hur vi arbetar med hydraulisk modellering i planeringen. Men hur prioriterar du dina investeringar för att tillgodose framtida behov samtidigt som du minimerar risken för översvämningar? Hydrauliska analyser kan hjälpa till att definiera detta.

Envidan har ett av Danmarks största team för hydraulisk modellering. Våra hydraulikspecialister är experter på sitt område och är bekväma med att arbeta i välkända specialprogram som t.ex. MIKE URBAN Classic, MIKE+, MIKE 21/21FM, MIKE SHE, MIKE HYDRO River samt SCALGO live och VASP. Förutom de vanligaste programmen arbetar vi bland annat även med KYPipe, HEC-RAS, Mega-WATS, HY-8.

Under projektets uppstartsfas går vi igenom projektmålen och kommer i nära samarbete med kunden och specialisterna överens om omfattningen av den hydrauliska modelleringen och vilken programvara som ska användas. Med många års erfarenhet och specialister runt om i Norden drar vi nytta av erfarenheter från flera olika geografiska områden för att säkerställa den bästa lösningen för projektet.

Kontakta mig
om du vill veta mer

Johan Lager

Avdelningschef Ledningsnät

+46 702 20 15 22

jla@envidan.se