Avloppsvattenrening

Fråga oss om du behöver hjälp med detta:

På Envidan har vi många års erfarenhet av avancerad avloppsrening och hållbart utnyttjande av avloppsvattenresurser. Design av reningsverk och processoptimering är några av våra kärnkompetenser.

Vi ligger i framkant när det gäller att hitta den bästa tekniken och de mest innovativa lösningarna för den specifika installationen och ger BAT-rekommendationer (Best Available Technology) på specialiserad nivå. Om möjligt använder vi onlinestyrning för att optimera reningsprocesserna.

Vi har genomfört ett stort antal projekt för behandling av både kommunalt och industriellt avloppsvatten. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom rening av avloppsvatten, t.ex. byggherrerådgivning, ubyggnadsplaner, projektrådgivning och optimering av reningsverk.

Vårt tillvägagångssätt är alltid beroende av den specifika anläggningen och uppgiften och vi är rådgivare oavsett om det handlar om låg- eller högteknologiska reningsprocesser.

Driftsstyrning och optimering är viktiga delar av våra tjänster och vi erbjuder en rad lösningar och mjukvaruprodukter som underlättar vardagen på reningsverket. Slutligen har vi stor erfarenhet av att utföra totalentreprenader på reningsverk.

Få en kvalificerad plan för det framtida reningsverket

För att uppfylla framtida krav på effektiv rening av avloppsvatten, benchmarking av verksamheten, energioptimering etc. arbetar vi fokuserat och målinriktat med planer för den framtida verksamheten. Vi har ett väl beprövat koncept för att ta fram expansionsplaner som fokuserar på att uppfylla era specifika mål eller strategier. För att göra detta använder vi vår omfattande kunskap om processoptimering, BAT-tekniker, avloppsreningsverk, ledningsnät och recipienter för att genomföra hela planeringsprocessen.

Med Envidan får du en partner som inte är rädd för att tänka utanför boxen när det gäller att hitta nya sätt att bidra till en hållbar utveckling inom såväl ekonomisk, miljömässig och social synvinkel.

Med en bred kompetens når vi hela vägen fram

Vårt team består av process-, bygg-, maskin- och elingenjörer, biologer, geologer, landskapsarkitekter och hållbarhetsspecialister. Vi använder all vår kompetens för att leverera en lösning som tar hänsyn till alla aspekter av det specifika projektet.

Vi har också en samordnande roll, där vi jobbar mellan myndigheter, företag, entreprenörer, projektkonsulter och andra i projektets alla faser. Vi hanterar kommunikationen mellan de berörda parterna, både muntligt och skriftligt.

Vi har kunskap gällande alla krav och villkor som krävs i samband med utsläpps- och anslutningstillstånd och vi har en gedigen erfarenhet av att utvärdera konsekvenser för miljön, påverkan på recipienten, transport av ämnen etc. Det ger oss bra förutsättningar att utföra det förberedande arbetet för att säkerställa att tidplanen håller.

Dra nytta av vår erfarenhet av projektering och utformning av avloppsanläggningar

Varje år utför vi många designuppdrag för våra kunder. Vi planerar alltid i nära dialog med kunden och anser att en involverande process skapar ett unikt utrymme för ömsesidigt utbyte av idéer och erfarenheter. Därför designar vi också i 3D och bjuder in kunden och andra intressenter för en visualiserad rundtur på anläggningen.

Vi utformar avloppsreningsverk i detalj och använder all intern kompetens för att hitta den bästa tekniska lösningen till rätt pris. När vi sitter som konsult i ett projekt är det vårt ansvar att tänka på varje detalj och se till att jobbet blir gjort i tid, till rätt pris och med bästa möjliga teknik.

Och vi tänker alltid på hållbarhet när vi genomför projekt. En naturlig del av vårt arbete är att klargöra era specifika hållbarhetsmål och utveckla hållbara lösningar utifrån dem.

.

Vi erbjuder ett brett utbud av avancerade tjänster för rening av avloppsvatten:

 • Idékatalog med framtida utbyggnadsförslag
 • Åtgärder för energioptimering och reduktion av klimatpåverkan
 • Användning av ny reningsteknik
 • Utvärdering av alternativ för hållbart resursutnyttjande
 • Optimering av processer
 • Processrådgivning
 • Online-styrning
 • Införande av elektroniska driftjournaler

Vi fokuserar på flera parametrar när vi utformar ett framgångsrikt projekt för reningsverk:

 • Byggherreengagemang
  Vi involverar alltid kunden så mycket som möjligt i utvecklingsprocessen för att stämma av förväntningarna.
 • Förstudier och inspektioner
  Vi genomför grundliga förstudier och inspekterar anläggningen i tillräcklig omfattning för att klargöra alla detaljer.
 • Involvering av driftpersonal
  Vi lyssnar på de anställdas önskemål och behov. Det är de som kommer att ansvara för den dagliga driften, och deras bidrag är vårt rättesnöre.

Projektrådgivning

Vi har stor erfarenhet av att lämna anbud på entreprenader, och som projektkonsulter är vi ansvariga för att se till att anbudshandlingarna innehåller all nödvändig information för anbudsprocessen.

Vi har också stor erfarenhet av att utvärdera och bedöma anbud mot de fastställda kriterierna för att säkerställa en bra och rättvis tilldelningsprocess.

Här ser vi att hållbarhet blir allt viktigare, och vi är väl rustade för att hjälpa till med kriterierna.

Den höga kompetensen inom området är en förutsättning för oss under hela projektet. Därför är det ofta samma team som projekterar och granskar, vilket garanterar enhetlighet genom hela projektet